Disseny de bases de dades Codi:  06.522    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Disseny de Bases de dades té com a objectiu principal introduir als estudiants el món de les bases de dades. La tecnologia de les bases de dades és el mecanisme habitual que s'utilitza per gestionar, manipular i emmagatzemar grans volums de dades de forma persistent. Per poder desar aquesta informació en un ordinador, primer es necessari determinar com es vol desar; és a dir quin tipus d'estructura d'emmagatzematge s'utilitzarà.  Conegut això, el següent pas es veure com representar la informació que tenim d'acord amb l'estructura triada i per això ens cal algun mecanisme de representació de dades (model). Un cop creada l'estructura d'emmagatzematge, ja es poden introduir les dades, que són la representació de la informació. Finalment, emmagatzemades les dades a la base de dades, estarem en disposició de gestionar-les, manipular-les i/o recuperar-les amb ajuda d'eines i llenguatges adequats.


Tot i que existeixen diferents enfocaments per a l'estudi de les bases de dades, ens centrarem en les bases de dades relacionals, atès que segueixen sent les més utilitzades. Concretament, s'estudiaran els fonaments teòrics del model de dades relacional i alguns llenguatges que s'utilitzen per manipular les dades que emmagatzemen. També veurem com podem estructurar adequadament aquestes dades i finalment, com accedir-les des d'aplicacions web.

Amunt

 • Dissenyador d'aplicacions multimèdia pel web
 • Programador web
 • Administració de continguts Web dinàmics
 • Administrador de bases de dades
 • Administrador de serveis web

Amunt

És necessari tenir coneixements bàsics sobre programació i HTML/PHP.

També són aconsellables coneixements mínims sobre xarxes client/servidor, Internet i protocols HTTP i FTP.

Amunt

 • Saber que son les dades, les bases de dades i els sistemes gestors de bases de dades (SGBD)
 • Conèixer els models de dades per a presentar les dades, ja sigui a nivell conceptual com lògic.
 • Conèixer el model relacional i saber crear i manipular una base de dades amb el llenguatge SQL.
 • Saber seleccionar, instal·lar i configurar un SGBD adequat per al desenvolupament d'una determinada aplicació web o multimèdia
 • Saber accedir a una BD per a la seva consulta i/o modificació
 • Saber accedir a una BD des d'aplicacions Web.
 • Saber formular consultes en SQL i en concret, per a la generació de Webs dinàmiques

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura s'estudiaran a partir dels materials que trobareu a  les aules de teoria (06.522) i Laboratori (76.555) depenent de si son continguts a teòrics o més pràctics. Al costat de cada mòdul afegirem una (T) o (L) respectivament.

 • Fonaments de bases de dades (T)
 1. Les dades i les bases de dades
 2. Disseny i desenvolupament d'una base de dades
 • Disseny conceptual de bases de dades (T)
 1. El model ER
 2. Exemples de modelatge
 • Disseny lògic. Transformació al model relacional a partir del model ER (T)
 1. El model relacional
 2. Transformació ER a relacional
 3. Teoria de la normalització
 • Llenguatge SQL (T)
 1. Sentencies de definició de dades
 2. Sentencies de manipulació de dades
 • Configuració i instal·lació de sistemes en local (L)
 1. Introducció i descàrrega dels arxius d'instal·lació
 2. Posada en marxa d'un paquet de servidors per a Windows (WAMP)
 3. Posada en marxa d'un paquet de servidors per a Linux (LAMP)
 4. Posada en marxa d'un paquet de servidors per a Mac (MAMP)
 5. Comprovacions de funcionament
 6. Programari addicional
 7. Accés a MySQL en entorn local i creació d'una base de dades
 8. Instal·lació d'un editor de codi PHP
 • Configuració i instal·lació de sistemes en remot (L)
 1. Informació d'usuari per a accedir al sistema remot
 2. Accés a l'espai d'emmagatzemament remot
 3. Accés al servidor MySQL remot
 4. Creació, exportació i importació d'una base de dades
 5. Annex: Codis emprats als exemples
 • Accés a bases de dades amb MySQL (L)
 1. Estats en l'execució de sentències SQL
 2. Paràmetres de configuració de la connexió
 3. Realització i comprovació de la connexió
 4. Inserció, modificació i eliminació de dades
 5. Consulta de dades
 6. Desconnexió de la base de dades
 7. Gestió i control d'errors i obtenció d'informació
 8. Consideracions generals i bones pràctiques
 9. Annex: Codi emprat als exemples
 10. Manuals i fonts d'informació addicionals
 • Programació amb HTML i PHP a través d'exemples (L)
 1. Caràcters especials
 2. Ús de formularis HTML
 3. Obtenció de dades d'un formulari amb PHP
 4. Seguretat en l'entrada de dades: protecció contra atacs de SQL-Injection
 • Bases de dades amb orientació a objectes (L)
 1. El paradigma de l'orientació a objectes
 2. Conceptes bàsics de l'orientació a objectes
 3. Utilització de l'orientació a objectes a la gestió de dades
 4. Lectura complementaria: el model MVC
 5. Annex: codi emprat als exemples

Amunt

El llenguatge SQL I PDF

Amunt

El material de l'assignatura es troba repartit entre les aules de teoria 06.522- Disseny de Bases de Dades i 76.555-Laboratori de PHP y MySQL. Els trobareu a l'aula a l'apartat Recursos en format PDF. No hi ha tramesa postal.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) o EX.

 
 

Amunt