Mitjans interactius Codi:  06.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Col·laborar en un wiki, participar en un fòrum virtual, actualitzar el perfil en una xarxa social, comprar un producte on-line,  conversar en un xat, visitar un museu acompanyats d'un dispositiu que ens dóna informació detallada de les obres en temps real, o bé guiar-nos per les carreteres d'una ciutat gràcies a un dispositiu inalàmbric s'han convertit en activitats totalment normalitzades en el nostre dia a dia. Aquestes activitats són possibles gràcies a les infraestructures de telecomunicacions, als dispositius de hardware i a programes informàtics. A Mitjans Interactius s'analitzarà amb detall l'ecosistema on es desenvolupa entre altres disciplines, la Multimèdia.

En el primer mòdul de l'assignatura es contextualitza el moment històric i social on apareixen aquest seguit de tecnologies, en concret revisant l'evolució dels mitjans de masses als mitjans interactius. La segona part de l'assignatura estudia amb profunditat les tendències actuals dels mitjans digitals i les principals problemàtiques derivades.

Aquest anàlisis i context, acompanyat d'un seguit d'exercicis de conceptualització, prototipatge i disseny, serviran per adquirir una visió més robusta i sòlida de l'entorn on es desenvolupa la Multimèdia.

Durant tot el curs, a mitjans interactius, treballarem la proposta de solucions a l'entorn d'una problemàtica social i cultural relacionada amb l'àmbit digital així com diferents competències per desenvolupar el pensament crític i ser capaços d'expressar-ho.

Per això el curs es divideix en dues grans parts. A la primera, relacionada amb la PAC1 i la PAC2, treballarem en la creació d'un article crític prenent de referència les publicacions habituals del sector.

A la segona part del curs, treballarem la mateixa problemàtica però des d'un enfocament diferent. Sobre la base del Big Data, l'Internet de les Coses, la intel·ligència artificial i passant per qualsevol altre tipus d'eina / concepte digital que l'estudiant proposi, es proposaran solucions a la problemàtica analitzada.

El desenvolupament del pensament crític i la capacitat de detectar i analitzar problemàtiques culturals relacionades amb l'àmbit marca la diferència entre la creació d'un discurs pla, o un de crític i sostenible, que permeti tenir una posició més forta per proposar nous projectes o nous enfocaments digitals.

Amunt

Es tracta d'una assignatura de cinquè semestre que aprofita la maduresa de l'estudiant  i el coneixement tècnic adquirit al llarg del grau per tal de centrar-se en la conceptualització. Les eines apreses al llarg dels estudis i els coneixements teòrics de disseny, interfícies i programació s'aplicaran en projectes de caire més transversal. El punt d'interès està centrat en la qualitat de la conceptualització més que en la tècnica.

L'assignatura està vinculada als Fonaments de Disseny Gràfic i Interacció de primer semestre. 

Amunt

Entendre amb profunditat els mitjans interactius permetrà a l'estudiant enfocar la seva trajectòria cap a àmbits com la direcció de projectes multimèdia, community manager, disseny/conceptualització d'interfícies gràfiques entre d'altres. D'altre banda, per el seu caràcter transversal, qualsevol perfil professional de l'àmbit multimèdia podrà aplicar els coneixements adquirits en la seva disciplina.

Amunt

Tot i que no calen coneixements previs, donem per suposat que la majoria d'estudiants  han cursat els quatre semestres anteriors i per tant tenen coneixements bàsics de disseny, retoc d'imatge i programació.

Amunt

La ràpida evolució tecnològica dels nous mitjans fa què, massa sovint, avancem sense tenir temps de reflexionar i sentar les bases sobre les què avança la nostra societat. Amb l'evolució de la multimèdia és dóna el mateix fenomen, avancem en l'ús de les noves eines digitals sense parar-nos a pensar quines com són realment possibles o quines són les seves característiques més importants; tant a nivell físic i epistemològic com a nivell social. 

L'objectiu d'aquesta assignatura és fer un acostament teòrico-pràctic a l'entorn digital actual repassant l'evolució dels mitjans de comunicació i la seva vinculació amb la modernitat i establint un model de referència teòric que permeti a l'estudiant analitzar, criticar i millorar les plataformes interactives existents. 

Per a fer-ho es planteja una part més teòrica enfocada a l'adquisició de les bases en la crítica i la reflexió a l'entorn dels nous mitjans i un marc pràctic continuat que desemboca en la realització d'un projecte multimèdia original i ben documentat, adaptat a les característiques principals de l'entorn digital. 

L'estudiant adquirirà competències per a valorar l'evolució dels mitjans de comunicació i per a comprendre l'origen i la caracterització de l'entorn social i tecnològic actual. A més a més treballarà sobre la realització d'un projecte multimèdia des d'una òptica teòrico-reflexiva comprenent la importància del coneixement de l'entorn per a una correcta adaptació dels projectes. 

L'acostament als temes de debat actuals i la lectura de articles de referència a l'entorn de la multimèdia i l'entorn digital formaran a l'estudiant dotant-lo del vocabulari i el bagatge suficient per a fer reflexions fonamentades a l'entorn de les problemàtiques associades als nous mitjans. 

Amunt

L'assignatura de Mitjans Interactius es divideix en quatre unitats que treballen els antecedents, el context, les característiques i el futur dels nous mitjans. Una visió transversal que aprofundeix en la comprensió de l'entorn digital i les condicions històriques i tecnològiques que l'han possibilitat. 

A la Primera Unitat es treballen els antecedents dels nous mitjans, repassant la història dels mitjans de comunicació de massa i la seva relació amb la modernitat. 

La segona unitat s'acosta a Javier Echeverría i la seva proposta filosòfica per a l'anàlisi, la comprensió i la crítica de la societat digital, què ell anomena Tercer Entorn. Echeverría ens és útil també per a aprofundir en l'evolució de l'entorn social i per a entendre què, quan parlem d'evolució dels mitjans, hem de parlar de remediacions, de evolució i no de ruptura total. El pas de l'entorn natural i urbà a l'entorn digital, i la definició de les característiques més importants d'aquest darrer, és l'aportació més important de Javier Echeverría. 

La tercera unitat del curs ens acostarà a l'ecosistema actual dels mitjans digitals i el pas cap a la hibridació i interconnexió dels mitjans amb conceptes com la Internet de les Coses. Obrint els debats necessaris per a comprendre l'ecosistema dels mitjans. 

I a la última unitat ens acostarem al Big data i la Intel·ligència artificial com a grans temàtiques sobre les que s'està construïnt els nous mitjans digitals. 

No obstant, entenent que l'acostament a la realitat actual no pot ser només de caire teòric, tots els materials, els debats, els exercicis i les fonts que treballarem s'emmarquen en la realització d'un prototip d'una nova plataforma interactiva, com a pràctica de l'assignatura. Un projecte multimèdia que, a diferència d'altres enfocaments possibles, se centra en la conceptualització, documentació i reflexió prèvies com a camí a seguir per a la realització d'un prototip original, funcional i en acord el nou entorn digital. 

Amunt

Amunt

Blog Mitjans Interactius

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per obtenir la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació és: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:

- AC supera el mínim i Pr supera el mínim: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + Pr.
- AC no presentada i Pr no presentada: la qualificació final serà No presentat.
- Qualsevol altra combinació de qualificacions d'AC i Pr: la qualificació final serà Suspès (qualificació numèrica: 2).

 
 

Amunt