Tractament i publicació d'imatge i vídeo Codi:  06.524    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El sentit més desenvolupat de l'ésser humà és la vista, amb gairebé un 80% d'importància respecte a la resta de sentits. No és d'estranyar, doncs, que la imatge estigui tan present a les nostres vides. Gairebé totes les accions i objectes produïts per l'ésser humà tenen com a rerefons ser observades i des de temps antics portem reproduint les escenes que veiem amb els ulls. La pintura a l'inici i, molt recentment, la fotografia ens ha permès emmagatzemar imatges. Inclús amb un seguit de les mateixes hem pogut també guardar seqüències de vídeo. No obstant la revolució no ha arribat fins fa ben poc: la digitalització d'imatges i vídeo ha permès una recollida i emmagatzemament massius d'informació visual, que, a més, es manipulable fins a punts inimaginables fins fa ben poc. Aquesta manipulació, realitzada a través de programari i eines d'autor, cada cop és més senzilla de realitzar, en menys temps i de forma més massiva.

A l'assignatura es tractaran els conceptes principals lligats a l'edició d'imatges i vídeo digitals, juntament amb els processos relacionats amb el seu tractament i publicació digitals.

Amunt

Aquesta assignatura pressuposa que l'estudiant ha adquirit les competències de l'assignatura d'integració digital de continguts, on es tracten les bases de la digitalització de diferents tipus d'informació. També està relacionada amb l'assignatura de vídeo i de fotografia (on es tracta la captura d'imatges i vídeo), així com amb la de disseny gràfic, tot i que no cal cursar-les abans per assolir les competències de l'assignatura.

L'assignatura optativa de plataformes de distribució i publicació es mostra com a continuació d'aquesta assignatura, fent més èmfasi en la part de distribució i publicació de continguts digitals.

Amunt

En desenvolupar competències relacionades amb les capacitats tècniques de manipulació d'imatges i vídeo digital, els camps professionals associats són, en realitat, tots aquells on la imatge i vídeo digital tinguin un paper significatiu. La publicitat, posproducció de vídeo, animació, gestió de continguts a la xarxa, disseny web, fotografia i visualització d'informació són alguns dels exemples on es pot treballar la imatge i vídeo digitals i on cal un coneixement tècnic dels mateixos per assolir un nivell de qualitat imprescindible en els resultats obtinguts.

Amunt

És necessari haver adquirit les competències relacionades amb la digitalització de continguts, que són presents a l'assignatura d'integració digital de continguts.

Amunt

L'assignatura de tractament i publicació d'imatge i vídeo té com a objectiu entendre els conceptes lligats a l'edició i creació de vídeo i imatges digitals, així com els procediments associats al seu tractament i els corresponents a la seva publicació digital.

En aquesta assignatura, l'estudiant obtindrà els coneixements necessaris per crear, analitzar, editar i publicar imatges i vídeos digitals. Es recomana haver cursat l'assignatura d'integració digital de continguts amb anterioritat, la qual tracta els principis bàsics de digitalització d'informació visual.

L'assignatura fa ús de les aplicacions de Photoshop i After Effects, amb els quals es practiquen els continguts de la mateixa. Els continguts d'aquesta assignatura també inclouen la programació d'efectes per a imatges realitzat en el llenguatge de programació Processing i es dóna també la opció de treballar el llenguatge Action Script.

Amunt

Aquesta assignatura treballa les següents competències de grau:

- Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals

- Disposar dels fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris per comprendre els sistemes TIC

- Ser capaç d'analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-ho i resoldre-ho

- Capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual

- Capacitat d'usar de forma apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions

- Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals

- Distribuir continguts multimèdia de manera eficient a través de les diferents plataformes disponibles (web, mòbil, televisió digital, etc.)

- Atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de forma precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles

També presenta els següents objectius específics:

- Capacitat de modificar una imatge digital en base a uns requisits previs

- Capacitat de canviar la resolució, relació d'aspecte i forma d'una imatge

- Capacitat de discriminar les opcions factibles de les que no ho són en un estudi

d'especificacions d'un projecte, sistema o tasca

- Capacitat de visualitzar i imprimir imatges de forma eficaç i eficient

- Capacitat d'escollir amb criteris fonamentats ente vídeo analògic i digital per al seu ús en una situació concreta

- Capacitat per editar i comprimir un vídeo digital de forma eficient y eficaç

- Capacitat d'insertar contingut visual en una aplicació

Amunt

L'assignatura està organitzada en tres parts:

  1. Transformació d'imatges
  2. Edició de vídeo
  3. Publicació d'imatge i vídeo

Amunt

Guia d'aprenentatge de Photoshop II PDF
Wiki Web

Amunt

L'assignatura compta amb materials en suport digital per l'estudi dels continguts desenvolupats en ella, software propietari d'Adobe Creative Cloud i guies d'aprenentatge dels programes d'Adobe (entre les que es troben les de Photoshop i After Effects). També es compta amb accés a dos laboratoris: el laboratori de programació creativa, on es dona suport a Processing i el laboratori de vídeo, que dóna suport a les eines d'edició i composició de vídeo. S'inclouen, a més, recursos oberts que comprenen tutorials de Processing, els quals es poden trobar a la revista Mosaic (mosaic.uoc.edu) i a la web de processing.org.

Els diferents mòduls dels materials en suport paper s'utilitzen com segueix:

Mòduls 1-5 per la part 1 de transformació d'imatges

Mòdul 5 per la part 2 d'edició de vídeo

Mòduls 6-8 per la part 3 de publicació d'imatge i vídeo

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt