Gestió de projectes Codi:  06.527    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La majoria dels projectes on actualment participen professionals de tota mena no són estrictament tècnics, sinó que impliquen diferents departaments i habilitats. Sovint, des d'un punt de vista tècnic, molts d'aquests projectes no són només de desenvolupament de producte o servei, sinó que l'integren a productes o serveis existents. A més, actualment, a través de les diferents àrees d'enginyeria, la majoria de les activitats diàries de les organitzacions, així com els seus professionals, s'estructuren en projectes.      

Aquesta assignatura presenta un mètode general i introductori per als professionals de gestió de projectes. L' assignatura té com a objectiu proporcionar a l'alumne els coneixements bàsics i les capacitats de gestió de projectes perquè sigui un membre actiu de l'equip d'un projecte, sota l'orientació i supervisió d'un cap de projecte.

L'enfocament d'aquesta assignatura es centra essencialment en la proposta del "Project Management Body of Knowledge", PMBoK. El PMBOK s'està convertint en un estàndard de facto i els certificats emesos pel Project Management Institute són cada cop més demandats per les empreses de tot el món. Com el seu nom indica, el PMBOK és un cos de coneixements o una guia de bones pràctiques; en definitiva, es tracta d'una "caixa d'eines" que un cap de projectes amb experiència pot utilitzar com sigui necessari per a qualsevol treball.  

 

Amunt

Aquesta assignatura és comuna a diferents plans d'estudi, entre els quals el Grau en Multimèdia i el Grau en Administració i Direcció d'Empreses. Compartireu aquesta aula estudiants d'ambdós graus.

En el cas del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses aquesta assignatura és optativa de la menció "Innovació i canvi organitzatiu"

Amunt

L'assignatura proporciona una comprensió i pràctica bàsica com a membre d'un equip de projecte de qualsevol mena. Per assolir el domini de la funció de cap de projecte, que no és l'objectiu d'aquesta assignatura, és necessari complementar-la amb una formació més especialitzada, típica de nivell Màster, i introduir-se progressivament i pràcticament en projectes més complexos amb la deguda supervisió. 

Amunt

Aquesta assignatura es supera per Avaluació Continuada (no hi ha prova final) amb tots els lliurables obligatoris. Ara bé: l'exigència de dedicació temporal és alta i cal que l'estudiant sigui constant, tant per seguir aquesta Avaluació Continuada com per llegir i entendre els materials. Quan no és així l'estudiant acostuma a abandonar l'assignatura.  

Aquesta assignatura és introductòria a l'àmbit de la Gestió de Projectes als Graus d'Enginyeria Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Pel seu estudi és recomanable haver cursat abans l'assignatura "Administració i Gestió d'Organitzacions", per tal d'adquirir uns coneixements bàsics i generals sobre com les organitzacions treballen i estan estructurades i sobre l'organització de la funció de gestió de les TIC en elles.

Alguns dels continguts d'aquesta assignatura, principals o complementaris, poden estar en anglès, per la qual cosa es recomana disposar d'un nivell suficient de comprensió d'anglès tècnic. 

Amunt

La missió d'aquesta assignatura és proporcionar als estudiants de grau una visió introductòria d'un mètode general vàlid per a la gestió de projectes. Aquest mètode ha de ser complementat en cada cas amb altres mètodes específics de producció (execució) del producte o servei que desitja dissenyar, construir, instal·lar i implementar. Al final de l'assignatura, l'estudiant ha de comprendre i estar familiaritzat amb els conceptes més importants, els processos, les eines, les tècniques i els documents que s'utilitzen en un projecte, i ser capaç de participar en un projecte com a participant o membre de l'equip.

Els objectius específics de la assignatura són els següents:

 • Entendre què és la gestió de projectes i entendre que la gestió d'un projecte de creació de productes o serveis, no és el mateix que la creació o producció en sí d'aquests productes o serveis. És a dir, que cal diferenciar entre gestionar un projecte i produir el seu resultat.
 • Comprendre les dimensions i processos de gestió de projectes i les seves relacions amb el negoci i les persones.
 • Comprendre i conèixer la principal referència metodològica utilitzada en la assignatura: el PMBOK, la seva estructura i les diferents fases o grups de processos de les àrees de coneixement per la gestió del projecte, així com els principals documents i lliurables (resultats) que es produeixen.
 • Treballar en profunditat les "àrees de coneixement" següents:

- Integració
- Abast
- El temps i el calendari
- Cost (esforç)
- Riscos

 • Comprendre i conèixer els processos d'iniciació del projecte i entendre el treball que va precedir la iniciació. Comprendre el contingut i el format d'una Acta de Constitució del projecte.
 • Comprendre i conèixer els processos bàsics, eines i tècniques de la planificació del projecte. Comprendre el contingut i el format d'un Pla de Gestió de Projectes.
 • Comprendre i conèixer els processos d'execució de projectes i comprendre el funcionament del projecte en el dia a dia.
 • Comprendre i conèixer els principals processos, eines i tècniques utilitzades en el control i seguiment, especialment els relatius al control de canvis i seguiment de l'abast dels projectes. Comprendre el contingut i el format de l'informe de situació.
 • Comprendre i conèixer els processos de tancament d'un projecte. Comprendre el contingut i els formats dels documents i informes d'acceptació i tancament.
 • Entendre el "costat humà" de la gestió de projectes i el conjunt de processos involucrats, en particular l'organització del projecte i la gestió de grups d'interessats, i les habilitats interpersonals de comunicació, dins de l'equip i amb parts externes que ha de desenvolupar el cap de projecte.
 • Comprendre els bàsics de les aproximacions adaptatives o àgils  i el seu contrast amb les metodologies predictives

Habilitats

Així, la fita fonamental de la assignatura és que els estudiants obtinguin un nivell inicial o bàsic de competència en la gestió de projectes, amb la finalitat d'actuar com a membres d'un equip eficient o participant en un projecte sota la direcció tècnica i la supervisió d'un cap de projecte.

Seguint les indicacions dels diferents plans d'estudis en que s'incorpora, aquesta assignatura, intenta que els alumnes millorin una sèrie d'habilitats addicionals i específiques, com ara les següents:

Les competències genèriques

 • Capacitat de comunicació escrita en el camp acadèmic i professional
 • Ús i aplicació de les TIC en l'entorn acadèmic i professional
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat d'adaptació a les tecnologies del futur per així millorar les competències professionals
 • Capacitat per innovar i generar noves idees

Competències transversals:

 • Capacitat per avaluar les solucions i el desenvolupament de propostes de projectes tenint en compte els recursos disponibles i les alternatives de les condicions del mercat.
 • Capacitat per exercir activitats professionals d'acord amb l'ètica i la legalitat de cada entorn.
 • Capacitat per analitzar els problemes en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements necessaris per afrontar-hi i resoldre-ho.

Els estudiants del Grau en Administració i Direcció d'Empreses, com a resultat de la llista anterior, estareu abordant les següents previstes al vostre Grau:

 • GADEE6: Capacitat per planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
 • GADET3: Capacitat per a analitzar, organitzar i planifiar l'activitat professional de manera óptima.

Amunt

L'assignatura s'organitza en quatre blocs:

 • Bloc 1: Introdueix a la gestió i direcció de projectes, presentant els conceptes de cicle de vida, metodologias i rol del director de projectes. I presenta l'estructura del PMBoK: les àrees de coneixement i els grups de processos.
 • Bloc 2: Aprofundeix en els dos primers grups de processos segons PMBoK: Iniciació i Planificació.
 • Bloc 3: Aprofundeix en els dos grups centrals de processos en el desenvolupament del servei/producte: Execució i Seguiment i Control. I mostra la importància de l'últim grup de processos: el de Tancament del projecte.
 • Bloc 4: Contrasta les aproximacions predictives i adaptatives (o àgils) ajudant a distingir cada escenari, i presentant algunes de les seves eines i tècniques més usuals.

Atenció: En els blocs 2 i 3 no és imprescindible llegir i estudiar tot el contingut. En les "guies d'estudi", que estaran disponibles a l'inici de l'estudi de cada bloc, s'indicarà a l'estudiant on ha de centrar el seu estudi. La resta del material és adequat per a consulta, aclariments o ampliació.

Amunt

Amunt

 1. El material de referència, format per quatre blocs, que servirà per estudiar els continguts teòrics de l'assignatura. 
 2. Les Guies d'estudi per a cadascún dels blocs.
 3. Altres materials complementaris que eventualment proveirà el consultor a través de l'aula.

Al llarg del curs, els nous recursos i materials es posaran a disposició del estudiants, segons sigui necessari.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt