Mercat i legislació Codi:  06.528    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Mercat i Legislació, té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en el conjunt de processos de transformació que s'estan produint en el mercat multimèdia i en el marc normatiu i legislatiu de la Societat de la Informació. Aquest coneixement és necessari pel creador multimèdia per a poder resoldre els problemes que se li poden plantejar en la seva activitat professional.

L'assignatura organitza l'aprenentatge a l'entorn del treball d'un projecte virtual amb l'objectiu de dotar-vos d'una base de coneixements i competències a nivell acadèmic i professional. Té un caràcter introductori i ofereix als estudiants coneixements i recursos per fonamentar l'estratègia jurídica adient a cada context de l'àmbit multimèdia.

Mercat i Legislació s'estructura en tres unitats docents amb blocs diferenciats de continguts i presenta una càrrega lectiva de 6 ECTS, és a dir, una càrrega lectiva de 150 hores.

Amunt

La assignatura és clau per adquirir competències interdisciplinàries que us seran imprescindibles en la vostra vida professional. Encaixa en el conjunt del pla d'estudis, com a complement idoni i necessari per la formació de l'estudiant i per familiaritzar-lo amb els vessants legal i normatiu del mercat multimèdia.

Orientada a la visió estratègica i integradora entre els conceptes de mercat i legislació, aquesta assignatura aporta les eines i els coneixements jurídics bàsics per entendre com els processos de convergència digital han modificat el mercat de la informàtica, les telecomunicacions i l'audiovisual i han afectat també l'economia i la societat i com la legislació i la protecció dels drets d'autor han hagut d'adaptar-se per regular adequadament aquest nou entorn. Veure el mercat multimèdia des d'aquestes diferents perspectives afavorirà que en el desenvolupament de projectes se sàpiga seleccionar les tecnologies més adients en cada cas.

El seu enfocament transversal permet combinar les competències tecnològiques amb les legals i del negoci multimèdia.

Amunt

No es requereix cap coneixement previ, ja que el seu objectiu és precisament apropar a l'estudiant a la terminologia jurídica i als conceptes i normes bàsiques que l'ajudin a afrontar amb major cautela i coneixement de causa, les difícils relacions comercials inherents a la creació, explotació i distribució del seu treball audiovisual i artístic, o la seva inversió econòmica, així com als conceptes necessaris per a la comprensió de l'estructura del mercat on es donen aquestes relacions.

Amunt

No es requereix cap coneixement previ, ja que el seu objectiu és precisament apropar a l'estudiant a la terminologia jurídica i als conceptes i normes bàsiques que l'ajudin a afrontar amb major cautela i coneixement de causa, les difícils relacions comercials inherents a la creació, explotació i distribució del seu treball audiovisual i artístic, o la seva inversió econòmica, així com als conceptes necessaris per a la comprensió de l'estructura del mercat on es donen aquestes relacions.

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són donar a conèixer els diferents aspectes normatius i legals actualment existents en el mercat multimèdia i facilitar a l'alumne la comprensió del que la legislació li permet com a professional en aquest sector, així com veure com aquesta el pot protegir, facilitant als i les estudiants pautes d'actuació en l'exercici professional. Aquests coneixements els podrà aplicar en el desenvolupament de projectes multimèdia.

Les competències que es desenvolupen són:

 • Entendre les característiques principals dels nous mitjans digitals amb una visió sectorial.
 • Comprendre la naturalesa del fenomen de la convergència provocat per la digitalització.
 • Entendre en què consisteix la propietat intel·lectual i quins drets atribueix als seus titulars.
 • Saber com procedir per no infringir drets de tercers, obtenint, si escau, les corresponents llicències.
 • Saber quan es requereix la intervenció d'un professional del Dret i estar en condicions de relacionar-se amb ell.

A través de la realització d'una sèrie d'activitats d'aprenentatge, s'aconseguiran altres competències amb els següents objectius associats:

 • Elaborar projectes multimèdia sabent seleccionar les tecnologies del mercat més adequades per a cada cas.
 • Tenir una idea clara sobre els subjectes, persones i empreses que intervenen tant en el procés de la creació com en l'explotació dels seus resultats.

La realització d'aquesta assignatura contribueix a l'adquisició de las següents competències del Grau Multimèdia:

 • Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat per identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que juguen les TIC en les mateixes.
 • Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i els aspectes legals a l'entorn de les TIC.
 • Capacitat per atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de forma precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles.

La realització d'aquesta assignatura també contribueix a l'adquisició de las següents competències del Grau d'Informació i Documentació:

 • Compromís ètic
 • Aplicació dels aspectes legals i ètics relatius a l'activitat professional

Amunt

Per tal d'assolir els objectius plantejats en aquest mòdul es treballaran, entre d'altres, els següents continguts:

UNITAT 1: Mercat multimèdia, mercat de les telecomunicacions, regulacions
 • El mercat multimèdia
 • Marc general regulatori: conceptes preliminars
 • Regulació de xarxes i serveis: operadors de telecomunicacions
UNITAT 2: Regulació dels serveis de la Societat de la Informació
 • Regulació de la transmissió de continguts i del comerç electrònic
UNITAT 3: Propietat Intel·lectual, drets d'autor
 • Conceptes fonamentals de la propietat intel·lectual
 • Propietat intel·lectual i noves tecnologies

Amunt

Amunt

El material didàctic del curs es compon de diferents mòduls didàctics en format web i paper.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt