Metodologia i desenvolupament de projectes en xarxa Codi:  06.529    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Metodologia i desenvolupament de projectes en xarxa pretén oferir una perspectiva global de tot el procés de producció d'interactius i del context actual en el qual es produeixen: empreses que pertanyen al sector de la indústria multimèdia i que es dirigeixen a un ampli mercat, amb un llenguatge propi i amb l'ajuda de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Una de les qüestions més importants en la gestió de projectes multimèdia és el paper que juga cadascun dels rols professionals (especialistes en aspectes tecnològics i/o de disseny) a més, per suposat, del cap o director de projectes.

El treball en equip en entorns virtuals és fonamental en l'actual societat del coneixement. Aprendre a desenvolupar projectes online en col·laboració amb els membres d'un equip és una competència cada vegada més requerida dins del sector professional multimèdia.

D'acord amb aquest plantejament, l'assignatura pretén donar als estudiants els coneixements necessaris per a dur a terme la direcció de projectes multimèdia de manera eficaç, treballar amb equip amb qualsevol dels rols assignats, a més de transmetre a l'estudiant els coneixements i les tècniques necessàries pel disseny, producció i difusió de productes multimèdia.

Amunt

L'assignatura que ens ocupa té relació amb les assignatures de l'àrea de gestió del Grau de Multimèdia i es recomana haver cursat, o cursar paral·lelament, les següents assignatures: Administració i Gestió d'Organitzacions, Gestió de Projectes i Mercat i Legislació.

Amunt

Aquesta assignatura es dirigeix a un perfil laboral molt determinat en el món de la comunicació digital: el cap de projectes. Aquest perfil professional rep diversos noms en funció de l'àmbit on es realitzi la seva activitat: director o cap de projecte (àmbit dels interactius), realitzador (àmbit audiovisual) o executiu de comptes (àmbit publicitari). Aquest professional és el vehicle de comunicació entre el client i l'empresa.

Aquesta assignatura és útil per qualsevol àmbit empresarial que es vulgui abordar, com a professional autònom/a amb contractació d'empresa externa (outsourcing) o com component d'un equip de treball en una empresa de serveis. El contingut prepara als estudiants per les responsabilitats de gestió i planificació d'un projecte multimèdia i pel treball en equip. En realitat, la metodologia de direcció de projectes és adaptable a qualsevol camp d'actuació i de perfil o rol professional.

Amunt

Per treballar/estudiar aquesta assignatura cal tenir coneixements bàsics d'eines programari tipus processador de textos, fulls de càlcul, gestió de projectes, etc. de manera que el desenvolupament de les activitats a realitzar en el transcurs del semestre sigui correcte. Alguns exemples d'aquestes eines són: MicrosoftOffice, Microsoft Project, OpenOffice, Gartner, etc., programari lliure en general i en particular.

Amunt

Competències generals del grau

 • Competències comunicatives.
 • Competències TIC.
 • Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per planificar i gestionar projectes en l'entorn de les TIC.
 • Capacitat per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

Competències de l'assignatura

 • Domini de la gestió de projectes TIC.
 • Participació en la creació de la identitat visual del producte multimèdia.
 • Capacitat per elaborar el pla, disseny, seguiment, correcció i avaluació d'un projecte.
 • Capacitat d'anàlisi dels requeriments inicials d'un projecte.
 • Definició dels continguts d'un producte multimèdia.
 • Capacitat per coordinar un projecte d'equip a la xarxa, gestionant adequadament els processos, tècniques i eines requerides pel seu desenvolupament.
 • Capacitat de treball en equip.

Amunt

Mòdul didàctic 1. Mercat i productes multimèdia

 1. Multimèdia
 2. El mercat multimèdia
 3. Disseny d'un producte multimèdia
 4. Producció d'un producte multimèdia
 5. Difusió d'un producte multimèdia
 6. El màrqueting

Mòdul didàctic 2. Gestió de projectes

 1. El projecte i la gestió de projectes
 2. Habilitats per a gestionar projectes
 3. La planificació
 4. Metodologia de planificació d'un projecte
 5. Seguiment del projecte
 6. El pressupost

Mòdul didàctic 3. Suport documental i gestió

 1. La importància del suport documental
 2. Documents de suport a la gestió de projectes
 3. La memòria d'un projecte
 4. L'accés al suport documental
 5. Manual d'usuari

Mòdul didàctic 4. Tècniques de direcció de projectes

 1. Estructura de descomposició del treball
 2. Anàlisi de punts funció
 3. Program Evaluation and Review Technique (PERT)
 4. Mètode del camí crític
 5. El diagrama de Gantt
 6. Tècniques d'assignació de recursos
 7. Diagrama de Pareto
 8. Diagrama causa-efecte
 9. Gestió clàssica de projectes i noves maneres de plantejar-se la gestió de projectes

Mòdul didàctic 5. La vessant humana de la gestió de projectes

 1. L'equip de treball
 2. Altres aspectes de l'equip de treball multimèdia
 3. El cap de projecte
 4. Estils de direcció
 5. Factors d'èxit en les relacions humanes
 6. La comunicació en el projecte
 7. La influència i la persuasió
 8. Tècniques de comunicació

Amunt

Vídeo Audiovisual

Amunt

El material docent de l'assignatura comprèn uns continguts didàctics que contenen tot el necessari pel correcte seguiment de l'assignatura. Aquests materials es troben a l'apartat de Recursos de l'aula en format web i pdf i associats a cadascuna de les activitats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt