Creativitat i Estètica Codi:  06.530    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura desenvolupa una proposta d'anàlisi i reflexió en profunditat sobre nous territoris expressius de la cultura digital. Treballa dos conceptes complexos: la creativitat i l'estètica. Conceptes lligats al món de l'art i la cultura visual digital que avui dia el creatiu multimèdia ha de fer servir també des del màrqueting i la direcció d'art.

L'assignatura no focalitza la seva atenció sobre un determinat programari de producció gràfica, sinó que busca la interrelació de continguts i eines de creació digital per aprofundir en la teoria i la pràctica creativa multimèdia.

Amunt

És una assignatura optativa situada a la recta final del Grau a la menció de Comunicació visual i creativitat. Planteja vincles amb diferents assignatures del Grau de l'àrea de disseny gràfic.

Amunt

L'assignatura no s'orienta explícitament en la direcció de cap camp professional, però sí dota a l'estudiant d'un coneixement suficient per a una incursió reflexiva en la pràctica creativa i artística contemporània i en la creació de productes multimèdia, així com en la direcció d'art.

Amunt

No són necessaris coneixements previs específics. Si bé, en ser una optativa, és recomanable per al seu aprofitament haver cursat diverses assignatures obligatòries del Grau, tant de l'àrea de disseny i comunicació visual com de l'àrea de programació i llenguatges.

Amunt

És recomanable per al seu aprofitament haver cursat diverses assignatures obligatòries del Grau, tant de l'àrea de disseny i comunicació visual com de l'àrea de programació i llenguatges.

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura consisteix en que l'estudiant adquireixi la següents competències.

Competències generals del Grau

 • Competències comunicatives
 • Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals
 • Capacitat per innovar i generar noves idees
 • Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal
 • Capacitat per integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals

Competències de l'assignatura

 • Capacitat per resoldre estèticament problemes de disseny (disseny de webs)
 • Capacitat per trobar solucions de disseny alternatives i saber avaluar-les
 • Agilitat per treballar amb diverses solucions alhora i saber escollir la idònia en funció dels condicionants de l'encàrrec, per deducció i comprovació.
 • Domini de metodologies i estratègies creatives
 • Domini avançat dels llenguatges visuals que intervenen en la multimèdia
 • Capacitat de raonament crític i d'analitzar la cultura visual contemporània, concretament la cultura visual digital

Amunt

Art, creativitat i disseny

M 1. Art, creativitat i disseny

1. Introducció històrico-teòrica sobre la creativitat

2. Naturalesa i límits de la creativitat

3. Dimensió personal de la creativitat

4. Dimensió social de la creativitat

5. El procés creatiu

6. Actituds que potencien la creativitat

7. Obstacles que dificulten la creativitat

8. Mètodes creatius

9. Tècniques creatives

10. Models creatius en les arts visuals: creador/productor

11. La creativitat en el disseny contemporani

12. Disseny i creació col·lectiva

Estètica i cultura digital

M 1. Del pensament estètic a l'estètica digital

Introducció

1. Origen i evolució del pensament estètic

2. Breu recorregut per la història de les idees estètiques

3. Temes d'estètica

4. L'estètica digital

M 2. Estètica, comunicació interactiva i cultura digital

1. Comunicació digital interactiva i estètica en la societat contemporània

2. La cultura visual digital

M 3. Manifestacions de la cultura digital: de l'art a la publicitat

Introducció

1. De l'art per ordinador a l'art digital

2. Manifestacions des de la cultura digital contemporània

Direcció d'art en productes multimèdia

M 1. Direcció d'art, comunicació i estratègia.

1. El director d'art multimèdia, el director d'art avui

2. Comunicació

3. Estratègia creativa i creativitat estratègica

M 2. Mitjans, llenguatges i interfícies

1. Mitjans

2. Llenguatges

3. Interfícies: formes de representar

4. Projectes culturals

Amunt

Blog Web

Amunt

Art, creativitat i disseny

Evolució del concepte de creativitat al llarg de la història. Estudi del procés creatiu, de mètodes i tècniques creatives aplicades a l'art, al disseny i a qualsevol altra disciplina, arribant al design thinking.

Estètica i cultura digital

Visió del concepte d'estètica en les diferents etapes de la història de l'art. Estudi i reflexió sobre les manifestacions de la cultura visual, en especial la digital. Des de l'art fins al disseny publicitari.

Direcció d'art en productes multimèdia

Nocions sobre màrqueting i estratègia publicitària en la direcció d'art en projectes per a aplicacions multimèdia.

Adobe Creative Cloud CC 

Programari de creació gràfica.

Guies d'aprenentatge

Tutorials per adquirir el domini del programari.

Recursos web

També s'utilitzarà com repositori d'informació els recursos web de l'assignatura (http://multimedia.uoc.edu/blogs/estetica).
La revista Mosaic (http://mosaic.uoc.edu/) a més oferirà la possibilitat de publicar les millors pràctiques de l'assignatura.

 

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt