Animació 3D Codi:  06.531    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura dóna a l'estudiant els coneixements necessaris per afrontar projectes de producció audiovisual que requereixin la utilització de tecnologies de creació i animació d'imatges de síntesis tridimensionals.

Les tècniques de modelatge tridimensional, animació, ambientació i representació així com el flux de treball i la planificació de la producció són els pilars bàsics sobre els quals es fonamenta aquesta assignatura.

Amunt

L'assignatura Animació 3D és optativa dins del pla d'estudis. Forma part de la menció de Comunicació visual i creativitat. És requisit per a la seva realització haver superat anteriorment l'assignatura d'Animació. Aquesta és prèvia i l'antecedeix en coneixements i competències.

A part d'aquests requisits, Animació 3D es relaciona especialment amb assignatures com Composició digital i Realitat virtual.

Amunt

L'assignatura es dirigeix bàsicament al professional de la multimèdia amb l'objectiu de capacitar-lo per a la realització d'animacions avançades en tres dimensions. No es preten treballar un perfil complet de professional de l'animació 3D sinó el de capacitar per a la realització d'animacions al professional de la multimèdia.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és requisit previ l'haver superat anteriorment l'assignatura d'Animació. Tot i que Animació 3D té aspectes que la relacionen amb la de Composició digital i la de Creació de personatges, l'ordre en que es cursin les dues assignatures no és rígid.

Amunt

L'assignatura d'Animació 3D és un aprofundiment de les tècniques d'animació digital concretant-les en els procediments de treball en 3D. El programari amb què es treballa és Autodesk Maya. L'assignatura està especialment orientada a l'aplicació de les tècniques i metodologies d'animació 3D per a aconseguir moviments realistes aplicats a objectes i personatges.  

Amunt

 • Competències
  • Competències comunes al grau
   • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic
   • Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les comptenències professionals
   • Capacitat d'innovar i de generar noves idees
  • Competències específiques de l'assignatura
   • Capacitat per a concebre i realitzar guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i tècniques apropiades
   • Capacitat per crear, modelar i animar imatge sintètica 3D
 • Objectius
  • Saber analitzar i crear guions d''esquetx d'animació
  • Comprendre i realitzar creacions artístiques relacionades amb el món dels sistemes audiovisuals i l'animació digital
  • Fer un ús adequat del llenguatge del moviment en animacions 3D
  • Aprofundir en les tècniques digitals d'animació mitjançant programaris 3D
  • Realitzar, muntar i produir projectes d'animació en 3D
  • Valorar les possibilitats compositives que ofereixen els escenaris, personatges i objectes tridimensionals

Amunt

Les unitats didàctiques són:

 • Introducció i repàs de conceptes.
 • Il·luminació, render i animátiques.
 • 12 principis d´animació. Timing and Spacing.
 • 12 principis d´animació. Squash and Stretch.
 • 12 principis de animació. Overlapping.
 • Esquelets.
 • Personalitat.
 • Línia d´acció i poses.
 • Posada en escena. Blocking.
 • Suavitzat de corbes.

Amunt

Guia d'animació 3D amb Maya PDF
Guionització de sèries d'animació PDF

Amunt

Guia d'animació 3D amb Maya

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt