Visualització d'informació Codi:  06.533    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En l'última dècada, la visualització d'informació s'ha transformat en una de les tendències en creixement més prometedores, tant en el mitjà imprès com en l'online. La visualització consisteix en transformar les dades en coneixement mitjançant la seva representació visual amb dos objectius: presentar-los a una audiència determinada (àmplia o especialitzada) i servir com a eina d'anàlisi per explorar la informació que aquestes dades amaguen.

Avui dia, la visualització està present des l'anàlisis de mercat de les grans empreses financeres, fins als mitjans de comunicació, passant per totes les disciplines científiques que fan ús de mètodes quantitatius. Aquesta assignatura és una introducció als principis conceptuals i metodològics de la disciplina.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa de 6 ECTS, inscrita en la menció "Comunicació visual i creativitat" juntament amb les assignatures de "Fotografia digital", "Creativitat i estètica" i"Animació 3D".

Amunt

En ser una assignatura multidisciplinar té aplicació en àmbits professionals molt diversos: periodisme, investigació, art, disseny gràfic, estructura de continguts, etc.

Amunt

És convenient tenir coneixements sobre disseny gràfic, llenguatge visual, arquitectura de la informació i programació bàsica.

Amunt

Es recomana cursar-la després de Disseny Gràfic

Es recomana cursar-la després d'Imatge i llenguatge Visual

Es recomana cursar-la després de Disseny d'interfícies

Amunt

Competències generals del Grau:

 • Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i esquemes d'interacció de les aplicacions i dispositius d'accés a la informació digital.
 • Capacitat d'usar de manera apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions.
 • Capacitat d'organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards.
 • Capacitat per integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.

Competències pròpies de l'assignatura:

 • Capacitat de conceptualitzar un discurs visual.
 • Capacitat de realitzar visualitzacions coherents i funcionalsç
 • Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i avaluar processos d'interacció i les seves interfícies.

Aquestes competències es concreten en els següents objectius:

 • Conèixer la infografia i la visualització de dades com a eines fonamentals per a la representació gràfica de la informació.
 • Conèixer els principals trets, característiques, tipologies i possibilitats que ofereix la representació visual de la informació.
 • Reconèixer i classificar els elements que componen una visualització de dades.
 • Aprendre principis relacionats amb la percepció visual i aplicables al disseny d'informació.
 • Aprendre a estructurar i jerarquitzar continguts per a crear un relat visual.
 • Aprendre a crear visualitzacions, desde la selecció de dades i la croquització fins la seva formalització més adequada.ió.
 • Desenvolupar un esperit crític alhora de valorar viabilitats en la representació gràfica i visual de les dades.

Amunt

L'assignatura planteja l'aprenentatge al voltant del gènere infogràfic i la visualització desde una vertent progressiva, proposant elements de major dificultat a mesura que es van integrant els nous coneixements presentats a l'aula. 

Continguts

- Introducció a la visualització de dades. Recorregut històric.

- Trets, característiques i elements d'una infografia / visualització.

- Representacions gràfiques de les dades. Gràfics estadístics.

- Intenció comunicativa, adequació i públic objectiu.

- Bones i Males pràctiques gràfiques. Disseny de visualització.

- Mecanismes cognitius i de percepció. Principis de comunicació visual.

- Procés de creació d'una visualització de dades.

- Elements d'Interactivitat.

- Disseny infogràfic i de visualització.

Amunt

Introducció a la visualització de dades Audiovisual
Exemples de visualitzacions D3 Web
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades XML
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades DAISY
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades EPUB 2.0
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades MOBIPOCKET
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades KARAOKE
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades HTML5
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades PDF
Aspectes bàsics de la interactivitat en la visualització de dades Audiovisual
De Storyboard a infografia Audiovisual
Eines al núvol per crear infografies Audiovisual
Introducció a la infografia i visualització de dades Audiovisual
Quadern del Taller de color Web
Bones pràctiques en visualització de dades XML
Bones pràctiques en visualització de dades DAISY
Bones pràctiques en visualització de dades EPUB 2.0
Bones pràctiques en visualització de dades MOBIPOCKET
Bones pràctiques en visualització de dades KARAOKE
Bones pràctiques en visualització de dades HTML5
Bones pràctiques en visualització de dades PDF
Introducció a la visualització de la informació XML
Introducció a la visualització de la informació DAISY
Introducció a la visualització de la informació EPUB 2.0
Introducció a la visualització de la informació MOBIPOCKET
Introducció a la visualització de la informació KARAOKE
Introducció a la visualització de la informació HTML5
Introducció a la visualització de la informació PDF
Introducció a l'anàlisi visual mitjançant D3. Dades, layouts, visualitzacions PDF
Tipus de visualitzacions de dades avançades Audiovisual
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades XML
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades DAISY
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades EPUB 2.0
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades MOBIPOCKET
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades KARAOKE
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades HTML5
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades PDF
Tipus de visualitzacions de dades bàsiques Audiovisual
Redisseny d'una visualització de dades Audiovisual
Guia per a crear una visualització Audiovisual

Amunt

En aquesta assignatura tots els materials necessaris es troben enllaçats en cadascuna de les activitats proposades. En l'espai de Recursos es poden trobar també altres materials de suport i diferens versions multi-format dels mateixos.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt