Ús de bases de dades Codi:  06.536    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'objectiu d'aquesta assignatura és que els estudiants aprofundiu en el coneixement de les bases de dades, i en particular, que en feu un ús i un disseny més eficient. En aquest sentit, aquesta assignatura amplia i estén els continguts de l'assignatura de Disseny de bases de dades. A continuació esmentem breument els conceptes que es descriuen en cada mòdul didàctic:

 • En el primer mòdul es fa una reconsideració del model lògic obtingut a partir del disseny d'una base de dades i fa referència a molts temes relacionats amb paranys de disseny, substituts d'usuari, les abraçades mortals de definició i càrrega, les redundàncies de dades, els històrics, la fragmentació de taules, la generalització/especialització i l'herència, etc.
 • En el segon mòdul s'estudia l'última part del disseny de bases de dades: el disseny físic, o sigui, l'adaptació del model lògic general a un SGBD concret del mercat, amb totes les qüestions associades a aquest procés, com són l'estudi de l'afinament o ajust, l'estudi dels paràmetres dels diferents SGBD, la gestió del rendiment i, finalment, l'informe del dissenyador a l'administrador de la base de dades ja dissenyada.
 • En el tercer mòdul examinem com s'emmagatzemen les bases de dades, tant des del punt de vista físic (les pàgines, les extensions i els fitxers) com virtual (les taules, els fragments, les agrupacions, els catàlegs, etc.).
 • En el quart mòdul expliquem com es pot accedir d'una manera eficient a les dades emmagatzemades mitjançant mètodes d'accés per posició i per valor: índexs d'arbres B+, índexs de dispersió, índexs agrupats, etc.
 • En el cinquè mòdul repassem i ampliem els components lògics d'una base de dades (com ara els esquemes, les taules, les vistes, etc.), i els seus elements de control (les restriccions, els procediments, els disparadors, etc.).

Amunt

L'assignatura de "Ús de Bases de Dades" és optativa dintre de la titulació i obligatoria dintre de la menció de "Gestió i publicació de continguts".

Aquesta assignatura es pot veure com la continuació de l'assignatura "Disseny de bases de dades" i busca refinar els continguts explicats en aquesta última per fer possible que els estudiants no només sàpiguen dissenyar i usar bases de dades, sinó que ho facin també de manera optima.

Amunt

Els camps professionals als que es projecta aquesta assignatura són "Programador Multimèdia", "Arquitecte de la informació", "Tècnic en Xarxes multimèdia" i "Tècnic en tecnologies i productes multimèdia".

Aquesta assignatura proporciona competències transversals a tots aquests camps, permetent als estudiants definir millors bases de dades i accedint-hi de forma més eficient.

Amunt

És necessari tenir coneixements sobre analisis i disseny de bases de dades, llenguatge SQL i el model E-R.

Es necessari haver cursat l'assignatura de Disseny de bases de dades o tenir coneixements equivalents.

Amunt

Els materials didàctics associats a aquesta assignatura us permetran aconseguir els objectius següents:

 • Conèixer en profunditat els passos necessaris per a dissenyar una base de dades i els diferents models que s'utilitzen.
 • Saber com s'emmagatzemen les bases de dades, tant des del punt de vista físic com virtual.
 • Conèixer els components lògics d'una base de dades i els seus elements de control.
 • Conèixer els diferents mètodes d'accés a les dades i entendre els avantatges i inconvenients de cadascun.
 • Conèixer diferents tècniques d'optimització de les consultes.
 • Comprendre el concepte de transacció i el problema associat a aquest concepte.

L'assignatura aborda les següents competències específiques del Grau en Multimèdia:

 • Capacitat d'organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndard.
 • Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Capacitat d'analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per a abordar-lo i resoldre'l.

Amunt

Reconsideració dels models conceptual i lògic
1. Paranys de disseny
2. Consideracions en el pas a model lògic
3. Representació en el model lògic de la generalització/especialització
4. Representació d'atributs instanciats en diferents valors
5. Abraçades mortals de definició i de càrrega
6. Substituts de la clau primària
7. Freqüència de processos i volums de dades
8. Redundància de dades: duplicades i derivades
9. Històrics

Disseny físic de bases de dades
1. Adaptació a un SGBD concret
2. Ajust i millora
3. Gestió del rendiment
4. Informe del dissenyador de la base de dades

Components d'emmagatzematge d'una base de dades
1. L'arquitectura dels components d'emmagatzematge
2. El nivell lògic
3. El nivell físic
4. El nivell virtual
5. Altres components d'emmagatzematge

Implementació de mètodes d'accés
1. Els mètodes d'accés a una BD
2. Implementació dels accessos per posició
3. Implementació dels accessos per valor
4. Implementació dels accessos per diversos valors
5. Índexs del sistema Informix

El llenguatge SQL II
1. Entorn SQL
2. Procediments emmagatzemats
3. Disparadors

Amunt

Ús de bases de dades PDF
Mòdul 5. El llenguatge SQL II PDF

Amunt

El material docent de l'assignatura comprèn uns materials didàctics bàsics i un conjunt de materials de suport. Els materials bàsics contenen tot lo necessari per al correcte estudi de l'assignatura. D'altra banda, el material complementari intenta facilitar la comprensió dels aspectes rellevants de l'assignatura a partir de la realització d'activitats pràctiques i materials complementaris.  

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt