Seguretat i qualitat en servidors web Codi:  06.537    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Tot lloc web té per darrere un o diversos servidors que garanteixen que els usuaris puguin accedir a la informació. La seva tasca queda sovint amagada en un segon terme i només quan no funcionen recordem la seva presència.

Decidir on ha d'estar, com ha de ser, que ha de tenir el servidor web que suporti el nostre projecte no és una tasca trivial i són molts els factors a tenir en compte. De vegades ens interessarà contractar una empresa externa que ens garanteixi el servei, unes altres ens interessarà encarregar-nos nosaltres. En qualsevol dels dos casos, haurem de tenir clar les necessitats del nostre web i les possibilitats que hi ha al nostre abast.

Aquesta assignatura vol, d'una banda, donar els coneixements bàsics que permetin prendre la decisió adequada a l'hora de contractar servidors web i per un altre oferir els coneixements imprescindibles per poder garantir un servei de qualitat.

L'assignatura té dues parts molt diferenciades, una teòrica, on es tracta la gestió de servidors de grans llocs web i una pràctica on es treballa sobre un servidor Linux configurant-ho per treballar com a servidor del lloc web d'una petita empresa.

Amunt

Aquesta assignatura és optativa i forma part de la menció Desenvolupament d'aplicacions interactives.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és convenient haver cursat abans almenys Disseny de bases de dades i Programació web avançada.

Atès que la pràctica es fa configurant un servidor Linux, uns mínims coneixements d'aquest sistema operatiu poden ser un avantatge encara que no són obligatoris

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és convenient haver cursat abans almenys Disseny de bases de dades i Programació web avançada.

Atès que la pràctica es fa configurant un servidor Linux uns mínims coneixements d'aquest sistema operatiu poden ser un avantatge encara que no són obligatoris.

Amunt

Competències
  • Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i esquemes de interacció de les aplicacions i dispositius d'accés a la informació digital.
  • Capacitat de capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual.
  • Capacitat per integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.

Amunt

Capítol I. Tecnología dels serveis web
1.1. Els servidors de les tecnologies web
1.2. Serveis que s'ofereixen
1.3. Components bàsics i a l'entorn d'execució
1.4. Infraestructura del servidor web
1.5. Arquitectura del servidor web

Capítol II. L'entorn de producció
2.1. Instal·lació dels components d'un servei web
2.2. Qualitat del servei web
2.3. Manteniment
2.4. Producció automatitzada d'un servei web

Capítol III. Conceptes bàsics de seguretat informática
3.1. Introducció
3.2. Seguretat dels serveis web
3.3. Seguretat física
3.4. Personal
3.5. Autenticació
3.6. Programes
3.7. Seguretat del sistema
3.8. Seguretat en bases de dades
3.9. Dades sense xifrar
3.10. Copies de seguretat
3.11. Plans de contingència
3.12. Contingència en Servidors WEB

Amunt

Seguretat i qualitat en servidors web PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt