Comportament d'usuaris Codi:  06.538    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura tracta l'anàlisi del comportament dels usuaris a la web, i ho fa sobretot a través de les tècniques d'analítica web, essencials per millorar el funcionament de qualsevol lloc o aplicació web. Es comentaran molt breument tècniques qualitatives com tests d'usuaris o avaluacions heurístiques, però ens centrarem en tècniques quantitatives.

En l'assignatura es tractaran totes les etapes del procés d'anàlisi, des de les diferents opcions disponibles recopilació de dades a la creació d'un 'dashboard' des del de guiar el procés de millora de la web.

Amunt

En tant que l'assignatura fa servir la web com a eina, totes les assignatures del pla d'estudis que tenen a veure amb el disseny i desenvolupament web resulten rellevants. Són bàsics els coneixements i competències adquirits a Llenguatges i estàndards web i a Arquitectura de la informació.

Amunt

Les competències adquirides són bàsiques per a tot professional que desenvolupi projectes web. Els coneixements adquirits, addicionalment, seran d'utilitat en qualsevol activitat que requereixi de l'estudi d'usuaris (especialment en la seva vessant quantitativa).

Amunt

És imprescindible tenir un coneixement sòlid d'HTML i CSS, i rudiments de JavaScript, per tal de comprendre el marc en què ens movem. Tenint en compte que es tracten temes d'anàlisi quantitativa, són convenients, però no imprescindibles, coneixements bàsics d'estadística.

Amunt

En aquesta assignatura es tracta una introducció prou àmplia als temes de l'anàlisi del comportament dels usuaris en un lloc web des del punt de vista de l'analítica web.

En l'assignatura es tracta com a competència transversal la capacitat comunicativa en anglès. Això vol dir que al llarg del semestre es passaran enllaços d'actualitat que acostumen a estar en anglès, i es treballarà sobre aquests continguts, tant a l'aula com en les PACs de l'assignatura.

El llibre que es fa servir com a manual de l'assignatura és Analítica Web 2.0, El arte de analizar resultados y la ciencia de centrarse en el cliente, de Avinash Kaushik..

Amunt

Els objectius de l'assignatura són:

  • Establir l'estratègia de recopilació de dades més adequada a cada situació
  • Conèixer les mètriques disponibles i usar els informes disponibles
  • Definir una estratègia d'optimització en motors de cerca
  • Realitzar proves per decidir quin d'entre diverses opcions de disseny s'adapta millor a una estratègia
  • Definir un 'dashboard' útil per monitoritzar l'estratègia definida

Cal remarcar que també correspon a l'assignatura la competència de comunicació en llengua anglesa, que se centrarà en la comprensió lectora.

Amunt

El manual que se seguirà al llarg de l'assignatura és Analítica Web 2.0. En concret, es veuran els capítols 1 a 7 del llibre, més les lectures en format web que es recomanin al llarg del semestre.

Amunt

Blog. L'evolució de l'analítica web a l'analítica digital Web
Comportament d'usuaris Web

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). En qualsevol de les dues vies és necessari fer les activitats pràctiques obligatòries (Pr), la nota de les quals s'encreua amb la nota d'avaluació contínua (AC) o amb la nota de l'examen final (EX) per a obtenir la nota final de l'assignatura. Per a fer la PS cal haver superat la FC; per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o (EX + Pr).

 
 
 

Amunt