Comportament d'usuaris Codi:  06.538    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura tracta l'anàlisi del comportament dels usuaris a la web, i ho fa sobretot a través de les tècniques d'analítica web, essencials per millorar el funcionament de qualsevol lloc o aplicació web. Es comentaran molt breument tècniques qualitatives com tests d'usuaris o avaluacions heurístiques, però ens centrarem en tècniques quantitatives.

En l'assignatura es tractaran totes les etapes del procés d'anàlisi, des de les diferents opcions disponibles recopilació de dades a la creació d'un 'dashboard' des del de guiar el procés de millora de la web.

Amunt

En tant que l'assignatura fa servir la web com a eina, totes les assignatures del pla d'estudis que tenen a veure amb el disseny i desenvolupament web resulten rellevants. Són bàsics els coneixements i competències adquirits a Llenguatges i estàndards web i a Arquitectura de la informació.

Amunt

Les competències adquirides són bàsiques per a tot professional que desenvolupi projectes web. Els coneixements adquirits, addicionalment, seran d'utilitat en qualsevol activitat que requereixi de l'estudi d'usuaris (especialment en la seva vessant quantitativa).

Amunt

És imprescindible tenir un coneixement sòlid d'HTML i CSS, i rudiments de JavaScript, per tal de comprendre el marc en què ens movem. Tenint en compte que es tracten temes d'anàlisi quantitativa, són convenients, però no imprescindibles, coneixements bàsics d'estadística.

Amunt

En aquesta assignatura es tracta una introducció prou àmplia als temes de l'anàlisi del comportament dels usuaris en un lloc web des del punt de vista de l'analítica web.

En l'assignatura es tracta com a competència transversal la capacitat comunicativa en anglès. Això vol dir que al llarg del semestre es passaran enllaços d'actualitat que acostumen a estar en anglès, i es treballarà sobre aquests continguts, tant a l'aula com en les PACs de l'assignatura.

El llibre que es fa servir com a manual de l'assignatura és Analítica Web 2.0, El arte de analizar resultados y la ciencia de centrarse en el cliente, de Avinash Kaushik..

Amunt

Els objectius de l'assignatura són:

  • Establir l'estratègia de recopilació de dades més adequada a cada situació
  • Conèixer les mètriques disponibles i usar els informes disponibles
  • Definir una estratègia d'optimització en motors de cerca
  • Realitzar proves per decidir quin d'entre diverses opcions de disseny s'adapta millor a una estratègia
  • Definir un 'dashboard' útil per monitoritzar l'estratègia definida

Cal remarcar que també correspon a l'assignatura la competència de comunicació en llengua anglesa, que se centrarà en la comprensió lectora.

Amunt

El manual que se seguirà al llarg de l'assignatura és Analítica Web 2.0. En concret, es veuran els capítols 1 a 7 del llibre, més les lectures en format web que es recomanin al llarg del semestre.

Amunt

Blog. L'evolució de l'analítica web a l'analítica digital Web
Comportament d'usuaris Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). En qualsevol de les dues vies és necessari fer les activitats pràctiques obligatòries (Pr), la nota de les quals s'encreua amb la nota d'avaluació contínua (AC) o amb la nota de l'examen final (EX) per a obtenir la nota final de l'assignatura. Per a fer la PS cal haver superat la FC; per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o (EX + Pr).

 
 
 

Amunt