Usabilitat Codi:  06.539    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
La usabilitat és un element clau en disseny i desenvolupament de productes interactius i multimèdia. El concepte d'usabilitat sovint s'utilitza amb diferents accepcions i diferents punts de vista. El disseny centrat en l'usuari és una perspectiva que proposa un procés iteratiu per a desenvolupament de productes multimèdia on l'avaluació de la usabilitat és l'element clau en el procés de disseny. En aquest procés, es generen i avaluen solucions de disseny fins que el resultat es correspon amb els objectius i els requisits dels usuaris.

En aquesta assignatura es presenten i treballen els conceptes i competències relacionats amb l'avaluació de la usabilitat, presentant, al mateix temps, la importància de l'avaluació dels productes interactius, com mesurar la seva usabilitat articulant els avantatges i desavantatges dels diferents mètodes. Es treballaran els aspectes bàsics i necessaris per avaluar la usabilitat de productes i interfícies, tenint en compte com planificar l'avaluació, el procés a seguir, els mètodes a utilitzar i l'anàlisi de resultats. L'assignatura proporciona els recursos necessaris perquè l'estudiant pugui avaluar la usabilitat de llocs web i de productes interactius tenint en compte el procés de disseny centrat en l'usuari.

Amunt

L'assignatura "Usabilitat" és una assignatura optativa del Grau en Multimèdia que s'emmarca en la menció "Interfícies i usabilitat". És una assignatura que s'ha dissenyat en coherència amb la menció i del pla d'estudis del grau.

Amunt

L'assignatura "Usabilitat" ofereix una introducció a la disciplina de l'experiència d'usuari, de manera que prepara l'estudiant per introduir-se en camps professionals relacionats amb la recerca, disseny i avaluació de l'experiència d'usuari com poden ser:

 • Investigació en Experiència d'Usuari
 • Disseny d'Experiència d'Usuari
 • Avaluació d'Experiència d'Usuari Qualitativa
 • Avaluació d'Experiència d'Usuari Quantitativa

Amunt

És necessari haver superat les assignatures relacionades amb l'Arquitectura de la Informació i el Disseny d'Interfícies Multimèdia.

No calen coneixements específics previs, però una actitut de curiositat i proactivitat seran claus per garantir l'éxit en l'aprenentatge de les persones estudiants.

Amunt

Per realitzar aquesta assignatura cal haver cursat i superat:
 • Arquitectura de la Informació
 • Disseny d'interfícies Multimèdia

Amunt

Les competències del grau en Multimèdia en relació a l'assignatura són:
 • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns, actualitzant les competències professionals
 • Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i els esquemes d'interacció de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital
 • Capacitat per a atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles
 
Els principals objectius i competències d'aquesta assignatura són:
 1. Conèixer la usabilitat, els elements que la conformen i les seves dimensions
 2. Situar l'avaluació de la usabilitat en el procés de disseny centrat en l'usuari.
 3. Dissenyar, planificar i conduir avaluacions de la usabilitat
 4. Conèixer els mètodes d'avaluació de la usabilitat, la seva classificació i la seva eficàcia en avaluacions específiques.
 5. Analitzar els resultats de l'avaluació de la usabilitat.

Amunt

1. Introducció a la usabilitat
2. Mètodes d'avaluació sense usuaris: Avaluació heurística, cognitive Walkthrough.
3. Mètodes d'avaluació amb usuaris: test. Disseny. Tipus de test. Execució. Anàlisi de resultats.

Amunt

Design Toolkit Web

Amunt

Els materials didàctics d'aquesta assignatura estan formats per tres mòduls didàctics en format web i paper:
Mòdul 1: Introducció a la usabilitat i la seva avaluació
Mòdul 2: Mètodes d'avaluació sense usuaris
Mòdul 3: Mètodes d'avaluació amb usuaris
 
A més, el consultor proporcionarà recursos complementaris als materials didàctics tant per al treball a l'aula com per a la realització de les proves d'avaluació contínua.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS). La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).

Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS.

 
 

Amunt