Disseny d'interacció Codi:  06.541    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Disseny d'interacció és una assignatura pràctica on s'aprendrà a prototipar interaccions. L'essència d'aquesta assignatura és entendre bé l'esquema [entrada de dades -> anàlisis -> sortida de dades] i aplicar-lo mitjançant el programari lliure processing.org i el popular hardware lliure arduino.cc. Aquestes dos plataformes ens permetran desenvolupar eficaçment els 6 mòduls de l'assignatura: teclat, ratolí, anàlisis d'àudio, visió per computador, arduino (electrònica, sensors i actors), i protocols de comunicació.

Poder relacionar el volum d'un micròfon amb el color de la pantalla, modificar la intensitat d'un llum LED segons la posició del ratolí, fer servir el teclat per composar música i/o imatges en temps real, modificar l'aspecte d'una interfície segons la temperatura o la intensitat de la llum de l'entorn on es troba l'usuari, reconèixer el nombre de persones que hi ha davant la webcam per poder tractar als usuaris en singular o en plural són exemples del que aprendrem a fer al llarg de l'assignatura revisant els fonaments de la interacció i mitjançant exercicis d'exemple comentats.

Un cop apresa aquesta base invitarem als alumnes a fer un pas més i proposar un petit projecte pràctic on es relacionin els coneixements adquirits.

L'objectiu principal de l'assignatura és el de fer gaudir a l'alumne capacitant-lo del coneixement suficient per fer els seus propis projectes.

Per acompanyar el conjunt de materials, i amb l'objectiu de cultivar i inspirar la visó de l'alumne, s'analitzaran casos actuals del disseny d'interacció.

Per aquesta assignatura s'enviarà un lot bàsic de sensors i actuadors junt amb la placa Arduino per poder fer prototips electrònics interactius. D'altre banda serà necessari per fer algunes de les pràctiques disposar d'un micròfon i una webcam.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa que vol posar en pràctica molts dels coneixements adquirits al llarg del grau i obrir nous fronts amb el llenguatge de programació processing.org i el sistema electrònic de prototipatge Arduino.cc

L'assignatura està vinculada a Realitat Virtual en tant que també tracta els fonaments de la visió per ordinador i alguns dels aspectes de la interacció i per tant s'aconsella que s'estudi després de Disseny d'Interacció.

Amunt

El disseny d'interacció es pot aplicar a diversos camps professionals:

  • Disseny d'escenografies.

  • Instal·lacions comercials de promoció de productes, disseny d'estands de promoció.

  • Disseny de jocs.

  • Interiorisme.

  • Desenvolupament d'aplicacions per mòbils

  • ...

Amunt

El curs es planteja des d'un nivell 0 i no calen coneixements prèvis. La corba d'aprenentatge és bastant ràpida i serà útil sentir familiaritat amb els llenguatges de programació, especialment en javascript. La motivació de l'alumne i la predisposició a descobrir nous fronts, molt més orientats a projectes pràctics, serán crucials per a poder gaudir de l'assignatura.

Aquells alumnes amb coneixements previs de processing o aquells amb coneixements d'electrònica tindrán certament un peu dins l'assingatura.


Amunt

Es altament recomanat cursar primer Disseny d'Interacció abans que Realitat Virtual.

Amunt

Competències de l'assignatura:

Transversals:

  • Capacitat per a innovar i generar idees noves.

Específiques:

  • Capacitat per a concebre i elaborar guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i les tècniques adequades.
  • Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i els esquemes d'interacció de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital.
  • Capacitat per a fer servir de manera adequada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions.

Amunt

Mòdul 1. Introducció.
Mòdul 2. Teclats
Mòdul 3. Dispositius apuntadors
Mòdul 4. Dispositius electrònics (Arduino)
Mòdul 5. Visió artificial
Mòdul 6. Comunicació i tractament de dades.

Amunt

Lot Arduino / Lote Arduino Gadget

Amunt

Podeu consultar els casos d'estudi a la següent url:

http://multimedia.uoc.edu/di

El curs disposa d'un laboratori docent on un consultor resol els dubtes de programació en Processing. Aquest laboratori disposa d'un repositori de recursos i d'una sel·lecció amplia d'enllaços d'interés.

http://multimedia.uoc.edu/lab/pc/

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt