Sistemes de gestió de continguts Codi:  06.542    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura es dedica als sistemes de gestió de continguts (CMS o Content Management Systems, en anglès), les aplicacions que ens permeten administrar llocs web complexos, i es divideix en tres parts principals:

  • La primera part es dedica a la revisió dels conceptes teòrics dels sistemes de gestió de continguts: com es defineixen, quines són les seves característiques principals, els seus tipus, les diferents plataformes sobre les que poden funcionar, els seus requisits ...
  • A continuació tenim dos mòduls de tipus molt més pràctic, en què s'il·lustren els conceptes vistos en el primer, mitjançant dos gestors de continguts molt populars actualment: WordPress i Drupal. S'estudiaran l'administració, el disseny de plantilles, les possibilitats d'estendre les seves funcionalitats a través de recursos existents i les opcions disponible per afegir noves funcionalitats amb desenvolupaments propis.

Amunt

L'assignatura posa en joc molts conceptes i competències que s'han vist al llarg de tot el pla d'estudis del grau de Multimèdia. Per tant, es portaran a la pràctica coneixements adquirits en assignatures com Llenguatges i estàndards web, Programació o Arquitectura de la informació, per citar només tres exemples.

Si bé els gestors de continguts intenten abstreure bastants conceptes per minimitzar al màxim els aspectes tècnics de la creació d'un lloc web complex, és imprescindible un bon coneixement d'HTML i CSS, una base sòlida de programació en PHP (el llenguatge sobre el qual es desenvolupen els dos CMS que veurem en l'assignatura) i uns conceptes clars de bases de dades.

Amunt

L'assignatura, per la seva alta component pràctica i per la seva vigència, és essencial en el camp del disseny i desenvolupament web professional. Encara que és impossible tractar extensament la gran varietat de gestors de contingut existents al mercat, els dos elegits per al treball pràctic, WordPress i Drupal, es troben entre els més populars i, per tant, la seva aplicació directa a la vida professional és molt natural .

Amunt

Com hem dit anteriorment, és imprescindible un bon coneixement d'HTML i CSS, una base sòlida de programació en PHP (el llenguatge sobre el qual es desenvolupen els dos CMS que veurem en l'assignatura) i uns conceptes clars de bases de dades.

Amunt

Les competències del grau que es treballen en l'assignatura són les següents:

  • Capacitat per utilitzar de manera apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions
  • Capacitat d'organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards
  • Capacitat per integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals
  • Capacitat per implementar, posar en marxa i mantenir programari i maquinari multimèdia
  • Capacitat per atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles

Amunt

Lectura de materials WordPress.org PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt