Programació web avançada Codi:  06.554    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Programació Web Avançada és una assignatura que introdueix al estudiant a la programació d'aplicacions web interactives que aporten millores d'interacció i rendiment respecte a les pàgines web estàtiques i a les pàgines web dinàmiques que requereixen la recàrrega total de la pàgina.

Inicialment s'estudien les aplicacions web des dels seus inicis i les tecnologies existents. Posteriorment es fa un repàs al llenguatge JavaScript que servirà de motor d'interacció entre els usuaris i els servidors de pàgines. També es fa repàs del DOM (Document Object Model) que ens permetrà accedir a diferents parts d'una pàgina Web des del navegador i modificar-les. Tot seguit s'explica què és AJAX i com implementar pàgines web que permetin fer-ne ús per canviar parts d'una pàgina web de forma asíncrona, és a dir, sense navegar a una nova pàgina.

Un cop s'han assolit els conceptes d'AJAX es fa una introducció a dos de les biblioteques JavaScript més esteses: jQuery i Vue.js. 

Amunt

Aquesta assignatura és optativa i forma part de les mencions Desenvolupament d'aplicacions interactives i Enginyeria web.

Per fer-la l'estudiant hauria d'haver cursat les assignatures:

Llenguatges i estàndards web.
Programació
Programació web
Diseño de bases de datos

Amunt

Es imprescindible tenir uns coneixements bàsics de JavaScript, adquirits a l'assignatura Programació Web

Amunt

 • Estudiar els conceptes de pàgines estàtiques i dinàmiques així com les aplicaciones Web i RIA.
 • Veure l'evolució de la Web i tecnologies que l'han fet possible fins a l'actualitat.
 • Fer un repàs de JavaScript i estudiar el DOM i AJAX per implementar pàgines més interactives.
 • Conèixer dos de les biblioteques Javascript més utilitzades: jQuery i Vue.js.

Amunt

 1. Introducció a la programació web avançada
  1. Evolució de la programació web
  2. Tecnologies i llenguatges de client
  3. Tecnologies i llenguatges de servidor
  4. RIA
 2. Introducció a AJAX
  1. Introducció a la programació web
  2. Tecnologies utilitzades per AJAX
 3. Fundaments d'AJAX
  1. Técniques de comunicació AJAX
  2. Intercanvi i gestió de documents XML
  3. Intercanvi de dades amb JSON
 4. Introducció a jQuery
  1. Conceptes bàsics
  2. El nucli de jQuery
  3. Events
  4. Efectes
  5. AJAX
 5. Introducció a Vue.js

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt