Programació web avançada Codi:  06.554    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Programació Web Avançada és una assignatura que introdueix a l'estudiant en la programació d'aplicacions web interactives que aporten millores d'interacció i rendiment respecte a les pàgines web estàtiques i a les dinàmiques que requereixen la recàrrega total de la pàgina.

Inicialment es presenta breument l'evolució de les aplicacions web des dels seus inicis fins a les tecnologies existents. A continuació s'explica què és AJAX i les principals tecnologies que permeten canviar parts d'una pàgina web de manera asíncrona, és a dir, sense navegar a una nova pàgina. 

De manera complementària, s'ofereix un repàs al llenguatge JavaScript que servirà de motor d'interacció entre els usuaris i els servidors de pàgines. També es fa repàs del DOM (Document Object Model) que ens permetrà accedir a diferents parts d'una pàgina Web des del navegador i modificar-les. En qualsevol cas, l'estudiant hauria de tenir coneixements tant de Javascript com en els conceptes bàsics del DG.

Els conceptes es posen en pràctica i s'aprofundeixen mitjançant el desenvolupament d'un cas d'estudi basat en el framework Vue.js.

Amunt

Aquesta assignatura és optativa i forma part de les mencions Desenvolupament d'aplicacions interactives i Enginyeria web.

Per fer-la l'estudiant hauria d'haver cursat les assignatures:

 • Llenguatges i estàndards web
 • Programació
 • Programació web
 • Diseño de bases de datos

Amunt

Es imprescindible tenir uns coneixements bàsics de JavaScript, adquirits a l'assignatura Programació Web

Amunt

Aquesta assignatura té els següents objectius:

 • Estudiar els conceptes de pàgines estàtiques i dinàmiques així com les aplicacions Web i RIA
 • Veure l'evolució de la Web i tecnologies que ho han fet possible fins a l'actualitat
 • Conèixer el desenvolupament d'aplicacions web amb Vue.js
 • Estudiar el DOM i AJAX per a implementar pàgines més interactives

Es desenvolupen les següents competències específiques:

 • CE12. Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • CE13. Capacitat per a usar de forma apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions.
 • CE14. Capacitat d'organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndard.
 • CE15. Capacitat per a implementar, posar en marxa i mantenir programari i maquinari multimèdia.

Amunt

 1. Introducció a la programació web avançada
  1. Evolució de la programació web
  2. Tecnologies i llenguatges de client
  3. Tecnologies i llenguatges de servidor
  4. RIA
 2. Introducció a AJAX
  1. Introducció a la programació web
  2. Tecnologies utilitzades per AJAX
 3. Introducció a Vue.js
  1. Components
  2. Renderització condicional
  3. Enllaç classes i estils
  4. Gestió de l'estat
  5. Maneig d'esdeveniments
  6. Consum de APIs

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt