Pràctiques Codi:  06.573    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Les Pràctiques tenen com a objectiu que l'estudiant conegui com es treballa al món de l'empresa i alhora que apliqui certes competències adquirides en el grau Multimèdia tant si són transversals com si són específiques.

Les pràctiques a l'empresa s'organitzen des de la UOC, amb consultors de pràctiques i des de l'empresa amb un tutor que orientarà i realitzarà el seguiment de l'estudiant.

Les pràctiques es realitzaran principalment en modalitat on-line dins del marc del campus virtual de la UOC. En alguns casos, segons les circumstàncies de residència i disponibilitat de l'estudiant poden tenir una component presencial.

Les eines per desenvolupar les pràctiques, seran principalment les aportades pels estudis, podent rebre de l'empresa alguna altra eina específica per desenvolupar el treball.

La càrrega docent per a l'estudiant serà de 12 ETCS, equivalent a 300 hores de treball de l'assignatura.

Amunt

Els camps professionals sobre els quals es projecten les pràctiques estaran compresos dins de les empreses que mantinguin el conveni de col·laboració amb la universitat.

Les empreses que han realitzat els convenis són diverses i principalment tendeixen a buscar solucions de comunicació visual, màrqueting, jocs, etc, dirigits a una societat plural i amb diferents suports físics i tècnics.

Amunt

Per poder realitzar la matrícula de l'assignatura de Pràctiques és necessari que l'estudiant tingui superats 90 crèdits del Grau en Multimèdia.

L'assignatura pot superar-se a través de dues vies:

1. Pràctiques virtuals en empresa. L'estudiant realitzarà en una empresa pràctiques virtuals en el transcurs d'un semestre.
2. Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP). Es valorarà exclusivament l'experiència acumulada en un o en diferents llocs de treball, on s'hagin aplicat les competències del grau. Per reconèixer aquesta assignatura es requereix haver exercit l'activitat professional al llarg d'un mínim de dos anys amb una dedicació a temps complet.

El procés d'assignació de pràctiques es realitzarà tenint en compte dos aspectes:

1.- Interès de l'estudiant.
2.- Disponibilitat d'empreses on realitzar les pràctiques.

S'intentarà per part dels professors i consultors que aquests dos aspectes siguin el més compatible possible, però en el cas de no ser possible, s'intentarà aconseguir la màxima aproximació.

Amunt

Competències

Les competències que es treballen en l'assignatura de Pràctiques dels estudis de Grau Multimèdia són les següents:

1. Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
2. Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals
3. Capacitat d'organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards
4. Capacitat per integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals
5. Capacitat per implementar, engegar i mantenir programari i maquinari.

Objectius

Les pràctiques en empresa han de permetre posar en pràctica algunes de les competències específiques dels estudis. Les pràctiques hauran de fixar uns objectius generals, uns resultats d'aprenentatge i un pla d'actuació.

Entre els resultats bàsics s'ha d'aconseguir:

1. Demostrar els coneixements tècnics per exercir l'activitat professional en l'àmbit de les TIC.
2. Saber adaptar-se de manera eficient i eficaç a noves formes de treball no experimentades amb anterioritat.
3. Conèixer el funcionament i l'organització dels diferents departaments d'una empresa que gestiona i integra continguts.

Amunt

El contingut de les pràctiques vindrà marcat pel tipus d'empresa i els projectes que s'hi realitzen en el moment que l'estudiant cursa la assignatura.

Amunt

Les aplicacions que l'estudiant ha d'utilitzar per a la realització de les pràctiques són aquelles que durant els estudis han estat subministrades. En el cas que l'empresa faci ús d'aplicacions diferents o d'entorns adaptats, el tutor de l'empresa i el consultor de l'assignatura de Pràctiques intentaran buscar i facilitar una solució.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt