Creació de móns virtuals Codi:  06.588    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Els mons virtuals són creacions multimèdia en diferents formats que es relacionent amb la realitat o bé recreant-la o bé mesclant-se amb ella. Les aplicacions poden treballar amb diferents media però es pot dir perfectament que totes acostumen a tenir uns components d'animació, sigui aquesta en 2D o en 3D, com a integrants principals. Els mons virtuals poden presentar diversos nivells d'interacció però en general l'usuari sovint és en elles un agent actiu que unes vegades pot ser l'actor d'un videojoc, i altres vegades esdevenir el visitant d'un museu, per exemple.

En aquesta assignatura incidim sobre el procés de creació d'entorns virtuals focalitzant en la integració d'imatge real amb imatge sintètica. Al llarg de l'assignatura es treballa la integració dels diferents media en un projecte global que es divideix en diverses fases i es va desenvolupant a través de les PACs

Dins dels diferents procediments a posar en joc, cal destacar l'animació en temps real com un recurs per a crear una narrativa natural que es pot manifestar en diàlegs o en presentacions dutes a terme per avatars que representen la persona real. Una narrativa en la que es creen missatges únics que podem fer que perdurin o no en el temps. De fet podem considerar que el factor del temps real és un dels factors més determinants a l'hora de crear històries.

 

Amunt

L'assignatura de Creació de mons virtuals pertany al perfil d'optativitat de Videojocs. Per cursar-la és molt recomanable haver cursat anteriorment Gràfics 3D i Animació i és recomanable haver cursat anteriorment Animació 3D i Composició digital.

Amunt

L'assignatura es dirigeix bàsicament al professional de la multimèdia amb l'objectiu d'introduir-lo en el disseny i creació d'escenes virtuals, posant un especial èmfasi en la integració d'aspectes propis de la imatge tridimensional amb la que té un origen natural. L'assignatura desenvolupa competències necessàries en terrenys com l'animació bidimensional en temps real o la composició 3D realista. Té un caràcter introductori, i està pensada per a no requerir un coneixement extens dels principis de modelat o animació.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és molt recomanable haver fet anteriorment

 • Gràfics 3D
 • Animació

i és recomanable haver cursat anteriorment

 • Animació 3D
 • Composició digital

Amunt

A l'assignatura es treballa bàsicament la integració d'imatge real i sintètica, posant especial èmfasi en les característiques del 3D amb la finalitat de creació d'escenes virtuals. Es tracta de les escenes que poden formar part de diverses tipologies de mons virtuals i que en el cas de l'assignatura es concreten en la seva utilització en aplicacions d'animació en temps real o composició gràfica tridimensional.

Els programaris amb el que es treballen son: Character Animator, Photoshop (capes 3D), After Effects (muntatge de vídeo i efectes), Make Human (pel modelat de personatges) i Mixamo

 

Amunt

Competències

 • Competències comunes al grau
  • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic
  • Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les comptenències professionals
  • Capacitat d'innovar i de generar noves idees
 • Competències específiques de l'assignatura
  • Capacitat de generació de personatges tridimensionals utilitzant softwares específics
  • Capacitat d'integració d'imatge tridimensional en escenes fotográfiques
  • Capacitat de crear animacions utilitzant softwares específics

Objectius

 • Reflexionar i analitzar els mons virtuals
 • Treballar la integració d'imatge natural i sintètica
 • Introduir el desenvolupament d'aplicacions d'animació
 • Aprendre a desenvolupar narratives basades en animació bidimensional

Amunt

 • Narrativa 2D amb animació en temps real

S'utilitzarà Character Animator per crear animacions en temps real. El disseny dels personatges es pot treballar de dues maneres:

 1. Adaptant un model de biblioteca amb drets d'utilització.
 2. Creació d'un personatge utilitzant les eines de disseny 2D.

Es poden utilitzar recursos gratuïts en línia per poder treballar els diferents personatges, utilitzant biblioteques, per exemple, de www.freepick, www.pixbay.com o qualsevol altra que disposi de material d'ús permès. Els elements de suport, com per exemple, els utilitzats per fer sincronia labial, també poden ser de biblioteques externes o de creació pròpia.

Es poden utilitzar els diferents tutorials en línia de programari Character Animator per complementar la corba d'aprenentatge

 • Integració d'imatge natural i sintètica

En aquesta etapa de treball, passem a crear animacions 3D, deixant enrere l'animació 2D de la PAC anterior. En aquest apartat de treball, s'utilitzaran models 3D de biblioteques d'ús autoritzat i centrarem a crear la narrativa visual en una escena 3D creada amb l'ajuda del programari After Effects per crear elements auxiliars compositius, com poden ser efectes de:

 • Foc
 • Fum
 • Trets
 • Pluja
 • Calor
 • Etc.

Els efectes s'apliquessin en una capa superior de l'video 3D per afegir narrativa / llenguatge segons cada projecte individual. S'utilitzaran tècniques de punts de fuga 3D de Photoshop per a la composició digital en After Effects.

 • Composició gràfica d'alta definició

Finalment, treballarem la composició digital 3D utilitzant capes 3D de Photoshop per crear una imatge sintètica aprofitant elements artificials i reals, aplicant conceptes de:

 • Punts de fuga
 • Incrustació de models 3D
 • Llums, textures i materials

S'aplicaran conceptes relacionats amb el llenguatge cinematogràfic per aportar un missatge visual adequat a cada peça. Conceptes com tipus de plans, regles de composició, línies d'eixos, distribució de la llum, etc.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt