Creació de móns virtuals Codi:  06.588    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Els mons virtuals són creacions multimèdia en diferents formats que es relacionent amb la realitat o bé recreant-la o bé mesclant-se amb ella. Les aplicacions poden treballar amb diferents media però es pot dir que totes acostumen a tenir uns components d'animació, sigui aquesta en 2D o en 3D, com a integrants principals. Els mons virtuals poden presentar diversos nivells d'interacció però en general podem dir que l'usuari és un agent actiu, unes vegades com a actor d'un videojoc, altres vegades com a visitant d'un museu, per exemple.

En aquesta assignatura treballarem sobre el procés de creació d'entorns virtuals, un procés en el que, com ja hem dit, es mescla sovint la imatge real amb la imatge sintètica, especialment la imatge sintètica tridimensional. Al final de l'assignatura durem a terme la integració dels diferents media treballants durant el curs en un projecte global que integrarà l'animació 2D i la imatge sintètica tridimensional.

Dins dels diferents procediments a treballar, cal destacar l'animació en temps real com un recurs per a crear una narrativa natural que es pot manifestar en diàlegs o en presentacions dutes a terme per avatars que representen la persona real. Una narrativa en la que es creen missatges únics que podem fer que perdurin o no en el temps. De fet podem considerar que el factor del temps real és un dels factors més determinants a l'hora de crear històries.

Els continguts digitals creats es poden mesclar amb el mon real a través de dispositius de visualització i del software necessari per a interpretar la informació digital i mesclar-la amb la realitat externa.

 

Amunt

L'assignatura de Creació de mons virtuals pertany al perfil d'optativitat de Videojocs. Per cursar-la és molt recomanable haver cursat anteriorment Gràfics 3D i Animació i és recomanable haver cursat anteriorment Animació 3D i Composició digital.

Amunt

L'assignatura es dirigeix bàsicament al professional de la multimèdia amb l'objectiu d'introduir-lo en el disseny i creació d'escenes virtuals, posant un especial èmfasi en la integració d'aspectes propis de la imatge tridimensional amb la que té un origen natural. L'assignatura desenvolupa competències necessàries en terrenys com l'animació bidimensional en temps real o la composició 3D realista. Té un caràcter introductori, i està pensada per a no requerir un coneixement extens dels principis de modelat o animació.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és molt recomanable haver cursat anteriorment

 • Gràfics 3D
 • Animació

i és recomanable haver cursat anteriorment

 • Animació 3D
 • Composició digital

Amunt

A l'assignatura es treballa bàsicament la integració d'imatge real i sintètica, posant especial èmfasi en les característiques del 3D amb la finalitat de creació d'escenes virtuals. Es tracta de les escenes que poden formar part de diverses tipologies de mons virtuals i que en el cas de l'assignatura es concreten en la seva utilització en aplicacions d'animació en temps real o composició gràfica tridimensional.

Els programaris amb el que es treballen son: Character Animator, Photoshop, After Effects, Fuse, Mixamo i Dimension.

 

Amunt

Competències

 • Competències comunes al grau
  • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic
  • Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les comptenències professionals
  • Capacitat d'innovar i de generar noves idees
 • Competències específiques de l'assignatura
  • Capacitat de generació de personatges tridimensionals utilitzant softwares específics
  • Capacitat d'integració d'imatge tridimensional en escenes fotográfiques
  • Capacitat de crear animacions utilitzant softwares específics

Objectius

 • Reflexionar i analitzar els mons virtuals
 • Treballar la integració d'imatge natural i sintètica
 • Introduir el desenvolupament d'aplicacions d'animació
 • Aprendre a desenvolupar narratives basades en animació bidimensional

Amunt

 • Narrativa 2D amb animació en temps real
 • Integració d'imatge natural i sintètica
 • Composició gràfica d'alta definició

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt