Matemàtiques i física per a simulacions i videojocs Codi:  06.589    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Al llarg de les tres assignatures obligatòries dedicades a la física i a les matemàtiques del grau de Multimèdia hem vist tot un seguit de conceptes que són de natural aplicació, a través de la programació, al món dels gràfics i l'animació, per exemple.

En aquesta assignatura repassarem breument alguns d'aquests conceptes (parlem de la trigonometria, de la geometria fractal, dels gràfics tridimensionals i de la cinemàtica i la dinàmica, principalment) i els posarem en joc programant. És per això que és especialment important que els estudiants d'aquesta assignatura optativa tinguin afinitat per aquests temes i per la programació, especialment en JavaScript.

L'assignatura està basada en l'aprenentatge basat en projectes i es composa de dues parts ben diferenciades. En cada una d'aquestes parts els estudiants aprendran a utilitzar un framework JavaScript (llegint-ne la documentació i seguint de manera guiada i amb l'ajuda del consultor alguns tutorials), definirà un petit projecte i el durà a terme. Els dos frameworks a seguir seràn PhysicsJS (http://wellcaffeinated.net/PhysicsJS/) i three.js (http://threejs.org/).

Un dels objectius de l'assignatura és que l'estudiant desenvolupi les competències necessàries per tal de treballar amb tot tipus de llibreries, tant de JavaScript com d'altres llenguatges de programació, la documentació de les quals està disponible, gairebé universalment, en anglès. És per això que s'espera de l'estudiant que sigui capaç de llegir documentacions tècniques en anglès i que molts dels recursos en obert que s'utilitzaran al llarg del curs estan en aquesta llengua.

Amunt

L'assignatura és la continuació natural de les assignatures de Matemàtiques i Física del grau i, en tant que s'hi programa en JavaScript, també amb totes les assignatures de l'àmbit de la programació.

Amunt

Les habilitats i competències que s'adquireixen en aquesta assignatura són molt demandades i valorades en el mercat laboral, especialment en la creació de videojocs, però també en tot tipus d'aplicacions interactives sofisticades.

Amunt

És molt convenient disposar d'una bona base dels coneixements adquirits a les assignatures de matemàtiques, física i programació del grau de Multimèdia.

Amunt

 • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per a innovar i generar idees noves.
 • Capacitat per a planificar i gestionar projectes en l'entorn de les TIC.
 • Capacitat per a avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Capacitat per a utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics i comprendre els sistemes TIC.
 • Capacitat per a analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per a abordar-lo i resoldre'l.
 • Capacitat per a concebre i elaborar guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i les tècniques adequades.
 • Capacitat per a crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia fent servir procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i els esquemes d'interacció de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital.
 • Capacitat per a crear, modelitzar i animar imatge sintètica 2D i 3D.
 • Capacitat per a fer servir de manera adequada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès)

Amunt

Exercicis d'Estadística Web
Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives Web

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt