Aplicacions interactives multiplataforma Codi:  06.590    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Actualment els dispositius mòbils han esdevingut omnipresents a les nostres vides. No només s'han diversificat en forma (tenim ordinadors de sobretaula, portàtils, netbooks, tablets, fablets, smartTV i un llarg etcètera que no para de créixer), sinó que els trobem en diferents plataformes (iOS i Android sent les clarament majoritàries). Com a creadors d'Aplicacions Interactives Multidispositiu i Multiplataforma ens trobem doncs amb un ventall molt ample per abastar i el repte de ser el més productius possibles de cara als nostres clients i/o projectes.

A aquesta assignatura treballarem la creació d'aplicacions multidispositiu: partint d'una aplicació web, veurem que cal fer per a que funcioni correctament als dispositius mòbils, tot veient el concepte de Progressive Web App.

Amunt

Aquesta assignatura correspon a dos perfils d'optativitat:
 • Desenvolupament d’aplicacions interactives 
 • Videojocs
Abans de fer aquesta assignatura és imprescindible haver cursat aquestes dues:
 • Programació Web
 • Arquitectura de la informació
També és molt recomanable haver fet:
 • Disseny d'interfícies multimèdia
 • Programació web avançada

Amunt

Desenvolupadors d'Aplicacions Interactives Multidispositiu (principalment escriptori, smartphone, tablet) i Multiplataforma (principalment PC/MAC o en dispositius mòbils iOS/Android).

Amunt

 • Haver cursat la assignatura de Programació web.
 • Haver cursat l'assignatura d'Arquitectura de la informació
 • Es recomanable:
  • Disseny d'interfícies multimèdia
  • Programació web avançada
 • També pot ser útil haver cursat Disseny de bases de dades. Però no es imprescindible.

Amunt

Aquesta assignatura basa una part important de la seva docència en el treball de l'estudiant. A les PAC pot haver preguntes que obliguin l'estudiant a buscar informació a la web.

Amunt

Competències

 • Dominar els llenguatges de programació, l'organització de la informació en bases de dades i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions.
 • Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Conèixer llenguatges i eines de programació web i multimèdia més actuals i populars.
 • Saber implementar (codificar) aplicacions multimèdia i web.
 • Saber definir i descriure els procediments i la interfície d'usuari.
 • Conèixer els recursos existents per depurar un programa.
 • Saber escriure un algorisme que satisfaci uns requeriments preestablerts, aplicant la metodologia més adequada (ex. Disseny descendent)
 • Conèixer les bones pràctiques en la programació (indentació, comentaris, documentació, política de noms)
 • Saber trobar i utilitzar els components de programari (en llibreries) més adequats per reutilitzar a construir aplicacions.

Objectius

 • Saber que és una aplicació interactiva, multiplataforma i multidispositiu.
 • Saber com crear aplicacions multidispositiu tot fent servir els estàndards actuals.
 •  Conèixer els fonaments per a crear un codi codi optimitzat, extensible i fàcil de mantenir.

Amunt

 • HTML5, CSS3 i Javascript
 • Responsive Web Design
 • Javascript per a desenvolupament multiplataforma
 • Introducció a Firebase
 • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Amunt

Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt