Publicació,distribució i monetització Codi:  06.591    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Actualment, disposem de grans quantitats d'informació digitalitzada. Aquesta informació, codificada en un llenguatge de zeros i uns, sovint volem que sigui accessible pels diferents usuaris. Per exemple, volem poder gaudir d'una pel·lícula en el nostre menjador o escoltar aquesta cançó mentre anem amb metro. La quantitat d'informació que genera cadascuna d'aquestes peces no és menyspreable i es necessiten tècniques per a acomodar-les dintre d'un espai limitat, sense comprometre la qualitat en la percepció de les mateixes. És més, també es necessiten tècniques per a poder transmetre-les de forma electrònica a través de les xarxes de comunicacions existents avui dia, de forma segura, eficient i eficaç.

Aquesta assignatures treballa competències relacionades amb la codificació, transmissió i arquitectures utilitzades en la distribució de contingut, especialment d'àudio i vídeo, a través de la xarxa.

 

Amunt

Aquesta assignatura és optativa dins del programa de Grau en Multimèdia i forma part de la Menció en Gestió i Publicació de Continguts.

Amunt

Aquesta assignatura aporta les competències necessàries per a treballar dintre del món de la gestió de continguts digitals. Professions com tècnic d'àudio i video, tècnic en contingut multimèdia, tècnic en tecnologies i productes multimèdia, especialista en tecnologies rich-media i especialista en creació multimèdia són exemples de professions que es beneficien dels coneixements obtinguts en aquesta assignatura.

Amunt

L'assignatura és recomanable cursar-la una vegada adquirits coneixements bàsics de xarxes, programació i matemàtiques o digitalització de senyals que es treballen a les assignatures corresponents del grau.

Amunt

En aquesta assignatures es tracten les diferents opcions tecnològiques a l'hora de distribuir continguts digitals, especialment contingut audiovisual. La codificació, transmissió i les arquitectures destinades a distribuir informació digital són diferents factors a conèixer i manejar per a poder moure continguts digitalitzats a través de la xarxa. En l'assignatura es farà ús de diferents tipus de programari i llocs web a partir dels quals es pot crear, per exemple, un canal de TV propi.

Amunt

Aquesta assignatura treballa les següents competències de Grau en Multimèdia:

· Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals

· Capacitat de capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual

· Capacitat per integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals

· Capacitat per implementar, posar en marxa i mantenir programari i maquinari multimèdia

· Capacitat per a distribuir continguts multimèdia de manera eficient a través de les diferents plataformes disponibles (web, mòbil, televisió digital, etc.)

· Capacitat per atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles

· Capacitat per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat

· Capacitat d'utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris per comprendre els sistemes TIC

I també les següents competències del Màster en Enginyeria Informàtica:

· Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.

· Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis i multidisciplinaris, sent capaços d'integrar aquests coneixements.

· Posseir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom. Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.

· Capacitat per a assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.

· Capacitat per a utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.

· Capacitat per a la creació i explotació d'entorns virtuals, i per a la creació, gestió i distribució de continguts multimèdia.

També presenta els següents objectius específics:

· Capacitat d'establir les característiques oportunes del contingut digital per al seu emmagatzematge i el seu accés.

· Capacitat de decidir la via de transmissió més adequada per a un contingut digital.

· Coneixement de les principals plataformes de distribució broadcast de contingut digital.

· Capacitat de decidir el transport físic més adequat segons el tipus de contingut digital, els costos i les prestacions requerides.

· Capacitat de decidir la forma més adequada de publicar un contingut digital sota demanda.

Amunt

Els continguts de l'assignatura versen sobre la codificació d'àudio i vídeo, els formats multimèdia de publicació i distribució, la transmissió dels mateixos i les arquitectures emprades per a fer-lo.

Amunt

Wiki Web
Digitalització, emmagatzematge i transmissió d'àudio i vídeo PDF
Live streaming Web
Introducció a OBS Studio i al live streaming a YouTube Studio Audiovisual
Tipologia i usos freqüents dels formats d'imatge fixa i vídeo digital a Internet Audiovisual

Amunt

L'assignatura conta amb materials en suport web per a l'estudi dels continguts desenvolupats en ella.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt