Publicació,distribució i monetització Codi:  06.591    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Actualment, disposem de grans quantitats d'informació digitalitzada. Aquesta informació, codificada en un llenguatge de zeros i uns, sovint volem que sigui accessible pels diferents usuaris. Per exemple, volem poder gaudir d'una pel·lícula en el nostre menjador o escoltar aquesta cançó mentre anem amb metro. La quantitat d'informació que genera cadascuna d'aquestes peces no és menyspreable i es necessiten tècniques per a acomodar-les dintre d'un espai limitat, sense comprometre la qualitat en la percepció de les mateixes. És més, també es necessiten tècniques per a poder transmetre-les de forma electrònica a través de les xarxes de comunicacions existents avui dia, de forma segura, eficient i eficaç.

Aquesta assignatures treballa competències relacionades amb la codificació, transmissió i arquitectures utilitzades en la distribució de contingut, especialment d'àudio i vídeo, a través de la xarxa.

 

Amunt

Aquesta assignatura és optativa dins del programa de Grau en Multimèdia i forma part de la Menció en Gestió i Publicació de Continguts.

Amunt

Aquesta assignatura aporta les competències necessàries per a treballar dintre del món de la gestió de continguts digitals. Professions com tècnic d'àudio i video, tècnic en contingut multimèdia, tècnic en tecnologies i productes multimèdia, especialista en tecnologies rich-media i especialista en creació multimèdia són exemples de professions que es beneficien dels coneixements obtinguts en aquesta assignatura.

Amunt

L'assignatura és recomanable cursar-la una vegada adquirits coneixements bàsics de xarxes, programació i matemàtiques o digitalització de senyals que es treballen a les assignatures corresponents del grau.

Amunt

En aquesta assignatures es tracten les diferents opcions tecnològiques a l'hora de distribuir continguts digitals, especialment contingut audiovisual. La codificació, transmissió i les arquitectures destinades a distribuir informació digital són diferents factors a conèixer i manejar per a poder moure continguts digitalitzats a través de la xarxa. En l'assignatura es farà ús de diferents tipus de programari i llocs web a partir dels quals es pot crear, per exemple, un canal de TV propi.

Amunt

Aquesta assignatura treballa les següents competències de Grau en Multimèdia:

· Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals

· Capacitat de capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual

· Capacitat per integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals

· Capacitat per implementar, posar en marxa i mantenir programari i maquinari multimèdia

· Capacitat per a distribuir continguts multimèdia de manera eficient a través de les diferents plataformes disponibles (web, mòbil, televisió digital, etc.)

· Capacitat per atendre adequadament consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles

· Capacitat per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat

· Capacitat d'utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris per comprendre els sistemes TIC

I també les següents competències del Màster en Enginyeria Informàtica:

· Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.

· Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis i multidisciplinaris, sent capaços d'integrar aquests coneixements.

· Posseir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom. Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.

· Capacitat per a assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.

· Capacitat per a utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.

· Capacitat per a la creació i explotació d'entorns virtuals, i per a la creació, gestió i distribució de continguts multimèdia.

També presenta els següents objectius específics:

· Capacitat d'establir les característiques oportunes del contingut digital per al seu emmagatzematge i el seu accés.

· Capacitat de decidir la via de transmissió més adequada per a un contingut digital.

· Coneixement de les principals plataformes de distribució broadcast de contingut digital.

· Capacitat de decidir el transport físic més adequat segons el tipus de contingut digital, els costos i les prestacions requerides.

· Capacitat de decidir la forma més adequada de publicar un contingut digital sota demanda.

Amunt

Els continguts de l'assignatura versen sobre la codificació d'àudio i vídeo, els formats multimèdia de publicació i distribució, la transmissió dels mateixos i les arquitectures emprades per a fer-lo.

Amunt

Wiki Web
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals XML
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals DAISY
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals EPUB 2.0
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals MOBIPOCKET
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals HTML5
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals PDF
Model de negoci i publicitat en mitjans online XML
Model de negoci i publicitat en mitjans online DAISY
Model de negoci i publicitat en mitjans online EPUB 2.0
Model de negoci i publicitat en mitjans online MOBIPOCKET
Model de negoci i publicitat en mitjans online HTML5
Model de negoci i publicitat en mitjans online PDF
Vídeo de formats d'arxiu d'imatge Audiovisual
Vídeo de formats d'arxiu de so Audiovisual
Vídeo sobre formats de vídeo Audiovisual
Digitalització, emmagatzematge i transmissió d'àudio i vídeo PDF
Disseny gràfic XML
Disseny gràfic DAISY
Disseny gràfic EPUB 2.0
Disseny gràfic MOBIPOCKET
Disseny gràfic KARAOKE
Disseny gràfic HTML5
Disseny gràfic PDF
Solucions i plataformes de vídeo streaming en directe Web
Introducció a OBS Studio i al live streaming a YouTube Studio Audiovisual
Tipologia i usos freqüents dels formats d'imatge fixa i vídeo digital a Internet Audiovisual

Amunt

L'assignatura conta amb materials en suport web per a l'estudi dels continguts desenvolupats en ella.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt