Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana Codi:  07.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura s'anomena Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana en el Grau de Llengua i literatura catalanes (LILC) i Ensenyament de la llengua A (català), en el Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (TILA). Es tracta de la mateixa assignatura, però amb noms diferents i pretén introduir l'alumnat als conceptes i temes fonamentals de l'ensenyament de la llengua catalana. El focus d'atenció principal de l'assignatura és la didàctica de la llengua catalana adreçada a joves i adults. En l'assignatura no farem distinció entre l'ensenyament de català com a primera llengua o com a segona llengua, sinó que treballarem la didàctica de manera trasversal perquè es pugui aplicar a diferents tipus de perfils d'estudiants de la llengua. 

Aquesta assignatura només es pot aprovar seguint l'AC, o sigui que no té ni prova de síntesi ni examen final. 

 

Amunt

Per l'alumnat del Grau LILC, aquesta assignatura és obligatòria de tercer nivell. Forma part del mòdul temàtic de Professions de la llengua, juntament amb matèries com Política i planificació lingüístiques, i Assessorament lingüístic. L'assignatura en si no té altres assignatures directament associades i és l'única del grau dedicada a l'ensenyament de llengua. Hi ha tanmateix l'assignatura de Multilingüisme i educació que en part pot complementar els continguts estudiats en aquesta assignatura. En tractar-se d'una assignatura de tercer nivell competencial, les competències que s'hi treballen són de les més complexes del grau, juntament amb el Seminari d'Estudis Catalans i els TFG I i II.

Per l'alumnat del Grau TILA és una assignatura optativa similar o en la mateixa línia que les assignatures d'Ensenyament de la llengua A (Espanyol) i Ensenyament de la llengua B (anglès). Pel que fa les competències també són de nivell alt, com totes les optatives del grau.

Amunt

L'assignatura adreça qüestions d'ensenyament i aprenentatge de la llengua entre adolescents i adults en contextos diversos, com pot ser l'ensenyament secundari o la formació de català com a L2 de col·lectius diversos (estrangers, grups professionals...). Només de forma indirecta poden tractar-se aspectes d'adquisició de llengua i altres qüestions aplicables a l'ensenyament en edat infantil. Tot i que està enfocada en l'aprenentatge del català, els mètodes que s'hi aprendran poden aplicar-se a moltes altres llengües. Aquesta assignatura es projecta en diferents camps professionals lligats a l'ensenyament de llengües com ara l'Ensenayment de Secundària Obligatòria i el Batxillerat, els graus mitjans i superiors dels Cicles Formatius, el Consorci per a la Normalització Lingüística, les Escoles d'adults, les Escoles d'idiomes, etc. 

Amunt

No cal tenir coneixements previs per cursar aquesta assignatura, però és recomanable fer-la un cop s'ha cursat un gran gruix de crèdits obligatòris. Aquest consell val tant pels estudiants de LILC com els de TILA. No és gens recomanable que es matriculi el primer semestre com a estudiant de la UOC ja que la metodologia i les eines utilitzades requereixen una certa experiència del funcionament de la docència a la UOC. 

Amunt

L'expressió i la normativa, tant gramatical com de convencions gràfiques, s'avaluaran en aquesta matèria, com en totes les del grau, des del primer moment. Per superar amb èxit aquesta assignatura és indispensable dominar la llengua normativa. En totes les activitats d'avaluació continuada, com també en les proves finals, s'avaluarà la correcció gramatical i expressiva, i, en el cas d'estudiants que presentin dèficits importants, se n'informarà el tutor i el professor responsable de l'assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l'adverteixin que la persistència de dèficits al final del semestre comportarà la no superació de l'avaluació continuada.

Amunt

Competències específiques

5. Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, al mateix temps, caracterització d'allò que la distingeix i singularitza com a ciència.

 • Objectiu 5.3. Saber com es relacionen l'estudi del llenguatge i l'estudi del cervell i la ment i les aplicacions que es deriven d'aquesta relació (adquisició del llenguatge, ensenyament de llengües, trastorns del llenguatge i logopèdia, neurolingüística...).

16. Expressió oral i escrita per la vida acadèmica i professional

 • Objectiu 16.2. Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.
 • 16. 3. Produir textos orals i escrits normativament correctes i formalment coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i acceptades).

Competències transversals

5. Resolució de problemes i formulació de preguntes

 • Objectiu 5.1. Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.

6. Treball individual i en equip

 • Objectiu 6.1. Planificar l'estudi i gestionar el temps de manera que l'activitat acadèmica sigui compatible amb altres activitats i responsabilitats.
 • 6.2. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

8. Actualització permanent i adaptació a noves situacions

 • Objectiu 8.1. Adaptar-se a noves situacions i entorns acadèmics i professionals.
 • 8.2. Aprendre i actualitzar-se permanentment a partir de la reflexió sobre el propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Amunt

Els continguts fonamentals que es treballen en aquesta assignatura són de tres tipus: els mòduls didàctics, els llibrets H2PAC i altres recuros complementaris que trobareu a l'apartat de recursos a l'aula. La professora us anirà indicant quins materials us seran útils per cada PAC i si cal us en fornirà de complentaris. 

Aquí teniu amb més detall cada tipologia de materials:

1. Els Mòdul de l'assignatura:  són materials clàssics per fer una lectura tranquil·la, de context. 

Aquí teniu el llistat de tots els mòduls:

Teories lingüístiques i ensenyament de llengües

 • Gramàtica tradicional i mètode gramàtica-traducció
 • Lingüística estructural i mètode audiolingual
 • Gramàtica generativa i enfocament cognitiu
 • Lingüística textual i enfocament comunicatiu
 • El treball didàctic de la gramàtica
 • La programació neurolingüística
 • Adquisició vs aprenentatge

Metodologies estratègiques i didàctiques aplicades a l'ensenyament de llengües. Perfils i necessitats dels aprenents

 • Diferències individuals en l'aprenentatge de llengües
 • La influència de la llengua materna
 • Els factors afectius
 • Personalitat i factors cognitius
 • L'edat
 • Les estratègies en l'aprenentatge de llengües
 • La necessitat de producció lingüística
 • El PLE (entorn personal d'aprenentatge)

Metodologies didàctiques en l'ensenyament de la llengua catalana

 • Anàlisi de situacions educatives
 • Criteris didàctics per a l'ensenyament de la llengua catalana
 • Un procés guiat d'ensenyament-aprenentatge de les estratègies en llengua catalana

L'ensenyament de la llengua catalana

El Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge de llengües

 • El Marc europeu comú de referència i el currículum
 • L'enfocament orientat a l'acció del MERC
 • Nivells de referència
 • Usos i impactes del Marc
 • Projectes i iniciatives relacionats amb el Marc 

L'avaluació

 • Què entenem per avaluació
 • Avaluació i currículum
 • Fases i funcions de l'avaluació
 • El disseny d'un programa avaluatiu: cap a una avaluació ètica
 • L'avaluació a l'aula i l'avaluació certificativa. Similituds i diferències
 • L'avaluació com a palanca per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge. La necessitat d'investigar.

El component sociocultural en l'ensenyament del català

 • El component sociocultural en l'ensenyament d'idiomes a través del temps
 • L'estreta unió entre llengua i cultura
 • Criteris d'anàlisi del component sociocultural
 • El contacte entre dos o més components socioculturals

Les pràctiques. La unitat didàctica, els recursos i els materials didàctics

 • L'enfocament, la marca del currículum
 • La programació
 • Les necessitats dels alumnes i la seva implicació en el procés d'aprenentatge
 • El rol del professor i la dinàmica de les sessions de treball
 • La tasca o el nucli de les unitats didàctiques
 • Les activitats i estratègies de comunicació i les destreses lingüístiques
 • La unitat didàctica o la unitat de mesura d'una programació
 • Les sessions de treball
 • El seguiment i l'avaluació
 • Els materials didàctics
 • Els recursos didàctics
 • Les eines TIC
 • La pràctica reflexiva

També us hem donat accés als mòduls didàctics de l'assignatura de Enseñanza de la lengua A (español), ja que els seus continguts, elaborats més recentment, ajuden a actualitzar i complementar els que teniu en els mòduls en català. 

2. H2PAC: aquest és un tipus de material que resol propostes clau a partir d'activitats. Es tracta d'una forma d'aprenentatge que parteix d'un repte: l'activitat que hauràs de resoldre. Per això es proposa el coneixement imprescindible, que ajuda a entendre els conceptes essencials per afrontar el plantejament inicial i les solucions, una seguit de propostes de resolució del repte. Com en el cas dels Mòduls, la professora anirà indicant en tot moment quins dels tres petits llibrets cal llegir i treballar en les PAC. Aquí teniu els títols dels tres llibrets H2PAC:

1. Com fer un dossier d'aprenentatge de llengües? (en pdf)

2. Com avaluar les produccions escrites dels aprenents? (en pdf)

3. Com dissenyar una seqüència didàctica competencial de llengua? (en format ProQuest) 

3. Altres recursos: en l'apartat de recursos de l'aula hi trobareu multitud d'enllaços i recursos complementaris que podreu anar utilitzant en funció de cada PAC. La professora us anairà guiant i apuntant a recursos addicionals per a cada una de les PAC que elaborareu. 

Finalment, també s'espera una recerca activa de recursos per part vostra, ja que l'autonomia en el procés d'aprentatge que s'espera que adquiriu en aquesta assignatura us ha d'ajudar en d'altres com ara en l'elaboració del Treball Final de Grau.

Amunt

Metodologia de l'ensenyament de la llengua PDF
Com fer un dossier d’aprenentatge de llengües? PDF
Com avaluar les produccions escrites dels aprenents? PDF
Enseñanza de la Lengua A (Español) PDF
Presentació i anàlisi de situacions d'aprenentatge PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt