Avantguardes i literatura a Europa i a Catalunya Codi:  07.519    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Avantguardes i literatura a Europa i a Catalunya aborda els precedents, els inicis i el desenvolupament de les avantguardes històriques literàries en l'àmbit català dins del context europeu. L'alumne que curse l'assignatura coneixerà els trets principals dels principals corrents d'avantguarda, i assolirà estratègies lectores per a interpretar les realitzacions avantguardístiques que es van produir dins la literatura catalana entre la segona dècada del segle XX i la postguerra.

 

L'assignatura s'organitza en tres unitats o blocs temàtics.

El primer bloc aborda les avantguardes històriques europees des d'una perspectiva interdisciplinària. Bàsicament es treballen el futurisme, el cubisme, el dadaisme i el surrealisme, que són els moviments avantguardistes més essencials de la història de l'art en general i de la literatura en particular del primer terç del segle XX. Aquesta primera unitat té un caràcter introductori.

El segon bloc focalitza l'atenció en les manifestacions d'avantguarda als Països Catalans fins a l'esclat de la guerra civil espanyola, principalment en l'àmbit literari. S'estudien les relacions entre artistes i intel·lectuals catalans de l'òrbita avantguardista, les revistes que van esdevenir plataformes de la seva teoria i praxi artística, i els llibres de creació, en especial, els de poesia i prosa poètica.

En el tercer bloc s'aprofundeix en l'anàlisi de diversos escriptors d'avantguarda: J.M. Junoy, Joan Salvat-Papasseit, Salvador Dalí, Carles Sindreu, J.V. Foix i Francesc Trabal, entre d'altres. També s'aborda de manera més panoràmica la continuïtat de l'avantguarda catalana més enllà de la guerra civil, en especial atenció a l'obra de Joan Brossa.

Es tracta, en definitiva, de proposar un exercici de lectura de les principals obres de l'avantguarda literària catalana a partir de la seva contextualització tant en l'àmbit europeu com català, i des d'una rica perspectiva interdisciplinària, per tal de conèixer i entendre un dels fenòmens creatius més importants del segle XX.

Amunt

L'assignatura aprofundeix en el coneixement dels autors i les obres de la literatura catalana del primer terç del segle XX, especialment. En aquest sentit, el coneixement de les obres relacionades amb l'avantguardisme és important per a formar-se un concepte total i integrador del període. Es tracta per tant d'una visió complementària i específica respecte a les assignatures que estudien la literatura catalana contemporània des d'una perspectiva més general, i proporciona eines per assolir un coneixement integral del període.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de les estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els mons editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), publicitari o de les arts plàstiques (exposicions, etc.). Particularment, el caràcter interdisciplinar de les avantguardes afavoreix que el seu coneixement siga útil des de àmbits professionals molt diversos, que poden arribar fins i tot al disseny, la imatge, etc.

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita i l'aptitud per al pensament abstracte

Amunt

Per a aquesta assignatura és útil, però no imprescindible, haver cursat abans Literatura catalana contemporània I i II.

Amunt

Aquesta assignatura pertany al mòdul de Literatura i Teoria Literària del Grau de Llengua i Literatura Catalanes. És una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS.

També s'ofereix dins la Llicenciatura de Filologia Catalana (LRU), dins de la qual és una assignatura optativa de 6 crèdits.

Amunt

Objectius

 

1. Posar en relació la producció literària en llengua catalana amb altres realitats culturals.

2. Relacionar els textos literaris amb altres manifestacions de la vida cultural del país (art, música, periodisme, etc.).

3. Conèixer les etapes i els moviments principals de la història de la cultura catalana, i els seus actors més importants, així com l'evolució històrica dels diversos processos simbòlics i culturals en el context específic de la cultura catalana.

4. Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.

5. Comprendre com les diferents normes i perspectives culturals influeixen en aspectes de judici i valoració.

6. Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir de les condicions materials i institucionals de producció, distribució i consum de la cultura.

7. Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir d'una comprensió dels processos narratius, gèneres i maneres de representació que intervenen en la seva creació o producció.

 

Competències

 

1. Coneixement de la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana.

2. Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural.

3. Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.

4. Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.

Amunt

1. Avantguardes a Europa.

1.1. Futurisme.

1.2. Cubisme.

1.3. Dadaisme.

1.4. Surrealisme.

 

2. Avantguardes a Catalunya.

2.1. Les primeres avantguardes.

2.2. Les avantguardes als anys trenta.

2.3. L'avantguardisme de postguerra.

 

3. Autors i obres.

3.1. Els poetes: J.M. Junoy, Joan Salvat-Papasseit, J.V. Foix.

3.2. Els prosistes: Salvador Dalí, Carles Sindreu, Francesc Trabal.

3.2. La postguerra: Joan Brossa.

Amunt

Material Suport
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

Referències de les lectures proposades

Les edicions indicades en aquest apartat són només suggerides, l'alumne pot llegir les obres en altres edicions a l'abast en els casos que n'hi ha.

FOIX, J.V. (2011). Sol, i de dol, edició de Jaume Vallcorba, Barcelona: Quaderns Crema.

SALVAT-PAPASSEIT, Joan (2007). L'irradiador del port i les gavines, Barcelona: Edicions 62. També dins SALVAT-PAPASSEIT, Joan (1978). Poesies completes, Barcelona: Ariel.

SINDREU, Carles (2009). La klàxon i el camí, Barcelona: Acontravent.

TRABAL, Francesc (2006). Judita. Barcelona: Edicions 62.

Bibliografia general

A més de la bibliografia específica que apareix reproduïda al material de l'assignatura i de les referències que hi apareixen tant en els articles com en la introducció, podeu consultar els llibres de referència que s'indiquen a continuació:

AA.DD. (1999). Les avantguardes a Catalunya. Cicle de conferències fetes al CIC de Terrassa, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

ARENAS, Carme - CABRÉ, Núria (1990). Les avantguardes a Europa i a Catalunya, Barcelona: La Magrana.

BOUQUET, Dominique (2003). Le Surrealisme en France et en Europe, París: Pocket.

DE MARIA, Luciano (1986). La nascita dell'avanguardia: saggi sul futurismo italiano, Venècia: Marsilio.

DE MICHELI, Mario (1999). Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid: Alianza.

LISTA, Giovanni (2008). Futurismo. La rivolta dell'avanguardia, Milà: Silvana.

MOLAS, Joaquim (1983). La literatura catalana d'avantguarda, 1916-1938, Barcelona: Antoni Bosch.

-- (ed.) (1995). Manifestos d'avantguarda: antologia, Barcelona: Edicions 62.

RESINA, Joan Ramon (ed.) (1997). El aeroplano y la estrella: el movimiento de vanguardia en los Países Catalanes (1904-1936), Amsterdam: Rodopi.

Recursos en línia

TRACES. Base de dades de llengua i literatura catalanes.

http://www.traces.uab.cat/tracesbd/

LLETRA. La literatura catalana a Internet.

http://lletra.uoc.edu/

VISAT. Revista digital de literatura i traducció del PEN català.

http://www.visat.cat/

RACÓ. Revistes catalanes amb accés obert.

http://www.raco.cat/

AULA MÀRIUS TORRES. Corpus digital de literatura catalana.

http://www.catedramariustorres.url.cat

 

 

Amunt

El desenvolupament de l'assignatura s'organitza a l'entorn de tres unitats: "Avantguardes a Europa", "Avantguardes a Catalunya" i "Autors i obres". Les unitats tenen la seua correspondència en els tres blocs homònims del dossier de lectures o reader que constitueix el material bàsic de l'assignatura, i que consisteix en un conjunt d'articles crítics molt diversos quant al plantejament que pretenen oferir eines per a una millor comprensió dels fenòmens culturals i literaris estudiats al llarg del curs. Aquest recull de textos és una eina bàsica del curs, i per això convé que l'alumne llegisca el contingut de cada part almenys durant el segment temporal que ocupa la unitat corresponent, si bé en algun moment li pot convenir avançar-se a l'estricte ordre cronòlogic per raó del contingut d'alguna PAC o d'algun debat.

És convenient que l'alumne s'organitze la planificació del semestre durant les primeres setmanes, atenent a les unitats que cal estudiar i als treballs que cal lliurar. A l'aula podeu trobar el calendari de l'assignatura, on queden recollides les dates clau: l'inici d'estudi de les unitats, la publicació dels enunciats de les pràctiques d'avaluació continuada, l'inici i el tancament dels debats, els terminis d'entrega dels treballs, i els dies de publicació de les qualificacions.

La planificació establerta proposa una temporalització per a l'estudi de l'assignatura, però serà el propi estudiant qui acabarà marcant el seu ritme d'estudi particular. Cal tenir clar que les dates determinants són les relatives a l'avaluació continuada, mentre que les corresponents a l'estudi del material didàctic tenen un valor orientatiu, ja que les necessitats de cada treball que cal lliurar pot reclamar una alteració de l'ordre i la temporalització proposats inicialment.

L'aula consta de tres espais: el tauler del professor, el debat i el fòrum. És convenient consultar i utilitzar tots tres canals de comunicació, d'acord amb les característiques que els són específiques:

Tauler del professor

És l'espai bàsic de comunicació del consultor amb els estudiants, de visita imprescindible per al seguiment del curs. Al llarg del semestre hi trobareu, entre d'altres, les següents informacions:

 • Orientacions per tal d'afrontar l'estudi de cada unitat, amb indicacions sobre els punts de major i menor importància, el seu grau de dificultat, etc.
 • Requeriments de presentació, dates de lliurament, etc. de les activitats a realitzar per tal de seguir l'avaluació continuada.
 • Posada en comú de respostes a dubtes i qüestions particulars que es consideren d'interès general per al grup.
 • Indicacions per a la participació en els debats i per a la resolució de les activitats d'avaluació continuada.

L'alumnat pot fer consultes al professor sempre que ho considere convenient sobre qualsevol aspecte que no tinga prou clar. Es recomana que l'estudiant pregunte tot el que no quede clar tant a mesura que avança en l'estudi de les unitats com durant el procés de realització dels treballs d'avaluació continuada. No és bo deixar tots els dubtes per al final, com tampoc ho és avançar-se sobre temes encara no tractats. Cal esglaonar les consultes, intentar ser clars en les formulacions i evitar les reiteracions. El consultor intentarà respondre al més aviat possible, i sempre que la resposta siga d'interès general farà servir el tauler per a divulgar-la.

Debats

Al llarg del semestre es duran a terme dos debats (tots dos en el marc de la PAC 2), el primer centrat en la relació de Salvador Dalí amb les Avantguardes i el segon de reflexió sobre l'escriptura del dietari. La participació en els dos debats és obligatòria, però no avaluable, per bé que ajudarà a matisar la nota de la PAC2 i la PAC4, respectivament.

Fòrum

Aquest és un espai obert a les iniciatives dels estudiants i el consultor de l'assignatura, on es podran plantejar:

Dubtes, comentaris i qüestions relacionades amb els continguts de l'assignatura, i que els estudiants vulguen compartir amb els seus companys.

Temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura que els estudiants o el consultor desitgen posar en comú i debatre.

Comentaris, observacions d'errades, suggeriments per a millorar el material de l'assignatura.

Lliurament i registre d'AC

L'espai Lliurament i registre d'AC és on cal que adreceu les quatre proves d'avaluació continuada (PAC) i on trobareu el registre de qualificacions. Tan sols hi té accés el professor consultor

L'estudiant farà arribar les PAC al consultor per mitjà d'aquest espai en els terminis indicats. Tingueu present que per al bon funcionament del curs és imprescindible que tothom respecte els terminis d'entrega. De manera extraordinària i amb justificació es podran acceptar PAC fora de termini, sempre que siga amb un marge suficient abans de la data marcada per a la publicació de les qualificacions.

El lliurament de l'activitat es durà a terme a través d'un arxiu en word. El títol de l'arxiu haurà de contenir el nom de l'estudiant i el número de la PAC, i es formularà de la manera següent:

nomcognomPACn.doc

On:

- El nom i el primer cognom de l'estudiant es recullen en minúscules i sense accentuació.

-'n' correspon al número de la PAC.

Així, per exemple, juliamorenoPAC2.doc seria el segon lliurament de l'estudiant Júlia Moreno.

El consultor corregirà les PAC i enviarà les solucions de forma individualitzada o col·lectiva, segons els casos, en els termini posterior al lliurament que consta en el calendari. El consultor podrà penjar al Tauler alguns dels exercicis corregits (de forma anònima) per tal que servisquen d'orientació per a la resta de l'alumnat.

 

Criteri d'avaluació de les PAC


Consulteu els criteris en aquest document: http://cv.uoc.edu/~grc0_003632_web/Criteris_avaluacio-%5bdef%5d.pdf

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'estudiant té la possibilitat d'obtenir l'acreditació de l'assignatura mitjançant l'avaluació continuada (AC). L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consta de quatre PAC:

PAC1. Dietari basat en el comentari i la reflexió dels materials de l'assignatura. Cal triar un text de cadascun dels dos primers blocs, i justificar les raons de la tria, tot fent referència a les aportacions de l'article, si cal en relació amb els altres textos. Extensió: 4-5 pàgines.

Ponderació: 20% de la nota.

PAC2. Assaig sobre una de les lectures proposades (ja indicades en l'apartat de bibliografia):

 • J.V. Foix, Sol, i de dol.
 • Joan Salvat-Papasseit, L'irradiador del port i les gavines.
 • Carles Sindreu, La klàxon i el camí.
 • Francesc Trabal, Judita.

Caldrà relacionar el llibre triat amb les avantguardes històriques, tant des del punt de vista formal com temàtic. Extensió: 9-10 pàgines, amb bibliografia citada.

Ponderació: 40% de la nota.

PAC3. Presentació oral sobre l'avantguarda catalana de postguerra, i especificament l'obra de Joan Brossa. Durada: 10 minuts.

Ponderació: 20% de la nota.

PAC 4.  Lliurament del dietari complet de l'assignatura. Extensió: 15-18 pàgines.

Ponderació: 20% de la nota.

Totes les PAC escrites es presentaran en el mateix format: font Times New Roman, cos 12, interlineat 1,5. Caldrà que les PAC s'enviï en word al "Registre d'avaluació continuada". La presentació oral (PAC3) s'haurà de fer amb el programa Langblog de l'aula.

Les PAC hauran de fer-se obligatòriament en llengua catalana.

 

Plagi i còpia

El plagi acadèmic es dóna de dues maneres bàsiques:

 1. De fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies.
 2. De treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

 • D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries, que es treballa i s'avalua específicament al llarg del grau. Aquí us passem els enllaços a alguns materials sobre el tema que us poden ajudar a evitar el plagi i a citar correctament:
 • Un breu vídeo elaborat per la Biblioteca de la UOC sobre com citar correctament: Com he de citar en els treballs?
 • Un document elaborat des de la nostra titulació que recull alguns exemples útils per evitar de caure en el plagi: Com evitar el plagi?
 • El document sobre com elaborar el Treball final de grau, que conté un capítol sobre com citar i referenciar adequadament: Material docent sobre citació i plagi elaborat per al TFG.
 • D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant, tal i com recull l'apartat "Indicacions sobre l'avaluació a la UOC" d'aquest pla docent.

Finalment, cal tenir molt en compte que en el cas que dos treballs d'estudiants diferents, en una mateixa assignatura i semestre, presentin coincidències suficients per deduir que l'un és còpia de l'altre, es consideren els dos com a plagiats, independentment de quin pugui ser-ne l'original. Per tant, és indispensable que els estudiants que vulguin elaborar conjuntament algun treball o pràctica, obtinguin prèviament el consentiment del consultor.

 

Amunt

Els alumnes que realitzen l'avaluació continuada no caldrà que facen prova de síntesi a final de semestre. Els alumnes que no seguisquen l'avaluació continuada, o que no hagen aprovat el conjunt de les PAC un cop aplicades les corresponents ponderacions, caldrà que facen l'examen final de l'assignatura per tal d'aconseguir l'acreditació.

IMPORTANT: A causa de la situació d'emergència generada per la COVID19, totes les proves finals seran virtuals i es faran amb el sistema EREs de reconeixement facial.

Amunt

Les correccions de les PAC1, PAC2 i PAC3 serà tan personalitzada com siga possible, i contemplarà qüestions de contingut, d'articulació del discurs i de correcció gramatical i ortotipogràfica. S'hi faran comentaris detallats i suggeriments de millora. També s'enviaran missatges al tauler amb comentaris generals sobre cada PAC, un cop corregits els exercicis, i es podran penjar alguns dels millors exercicis perquè servisquen d'exemple. També es proporcionarà feedback a través del programa Langblog.

Els debats inclouran durant el seu desenvolupament comentaris del consultor que puguen matisar o orientar les aportacions, especialment si s'hi produeixen aportacions que puguen desorientar la resta, o que facen perdre el fil del diàleg. El consultor tancarà cada debat amb un comentari recopilatori i conclusiu.

Durant tot el semestre el consultor restarà obert a comentaris o suggeriments realitzats per l'alumnat, tant a través del tauler com del fòrum, i en farà la valoració pertinent.

Amunt