La representació teatral Codi:  07.531    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Enfocament conceptual de l'assignatura

Si us aproximeu a aquesta matèria amb alguna idea preconcebuda sobre el teatre o els estudis teatrals, us sorprendreu, probablement, llegint el temari que proposem. És evident que no ens trobem davant d'una "història del teatre" (ni tan sols d'una "història de l'espectacle"). Però també ho és que no es defugen la historiografia ni la disposició cronològica de bona part dels continguts. La primera impressió és que no es tracta d'una matèria estrictament analítica. I, tanmateix, haurem de reconèixer que tampoc no s'eviten la terminologia i els plantejaments propis de la teatralitat.

En un sentit genèric, l'anàlisi de la representació estudia l'organització interna dels sistemes de signes que componen l'espectacle i la dinàmica dels processos de significació i de comunicació produïts per la interacció entre els actors (en un sentit ampli del terme) i el públic.

Cal recordar, de bon començament, que la representació no és tan sols la concreció d'un text dramàtic. Cada text permet tantes representacions com tantes lectures se'n faci. L'estudi de la representació teatral, doncs, no pot limitar-se només a l'estudi de la literatura dramàtica. L'anàlisi dels processos que intervenen en la representació d'un text a l'escena és un element (i una perspectiva) fonamental a l'hora de valorar la representació teatral. I cal recordar també que l'escenificació té la seva lògica interna, les seves pròpies lleis.

Els estudis actuals han tendit cap a una teoria general que engloba l'espectacle en el sentit més ampli del terme; aquesta teoria teatral aplega les variades disciplines que projecten l'espectacle com a objecte d'estudi: la semiòtica, la metodologia estructuralista, les ciències històriques, les teories de la recepció. L'anàlisi teatral no pot oblidar, així mateix, tota la resta d'aspectes parcials que participen en aquest estudi com ara els sociològics, antropològics, psicoanalítics, pragmàtics, ideològics. Sens dubte, aquesta aproximació decididament interdisciplinària enriqueix els punts de vista i convida a múltiples incursions i descobertes.

Continguts

Per fixar un marc conceptual previ, hem procurat que els dos primers mòduls de l'assignatura us proporcionin l'instrumental bàsic per aproximar-vos d'una manera oberta al complex fenomen de la representació teatral. S'hi ofereixen, doncs, els conceptes cabdals que intervenen en la representació i les interrelacions que mantenen entre si. Així, la definició preliminar de l'espai i el temps permet de situar els elements de la creació teatral en el seu context d'actuació.

La resta de mòduls de l'assignatura proporciona l'esquema històric essencial en què es projecta tot aquest coneixement. Per això proposa una mirada general i alhora detallada des dels orígens del teatre fins als moviments escènics contemporanis. Aquest recorregut aprofundeix en les renovacions més destacades, les que n'han condicionat de manera decisiva l'evolució posterior, i atorga sempre protagonisme al fenomen de la representació teatral. Amb tot això, podreu copsar els canvis que s'han produït en les convencions de la representació teatral al llarg de la història i reconèixer les fonts del passat d'on provenen les tendències escèniques del present.

Amunt

Allò que defineix l'espectacle es troba en relació directa amb el fet literari i amb el fet artístic, però també amb altres camps de la recerca humanística, com poden ser la sociologia, la història, l'antropologia, la psicologia, etcètera.

L'espectacle és el punt de trobada, per tant, de recerques interdisciplinàries molt diverses, que fan especialment atractiu el seu estudi per a qualsevol estudiant d'humanitats, de filologia, d'història, de sociologia, d'antropologia, de semiòtica o d'altres disciplines afins.

Amunt

Els continguts que ofereix la matèria es projecten cap als camps professionals relacionats amb la filologia i les humanitats, com ara el món editorial, la docència o la gestió cultural, i té també una clara aplicació en la crítica literària o d'espectacles, en la pedagogia artística o teatral i en la teoria i la pràctica escèniques.

Amunt

Atès el caràcter general introductori de l'assignatura, no s'exigeixen coneixements previs específics o generals de la matèria. Tanmateix  és interessant de tenir un cert grau de coneixements historicoculturals per tal d'entendre millor els canvis i evolucions del fet escènic i saber contextualitzar aquests canvis de manera adequada al llarg de la història.

Amunt

Competències específiques

 • Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural
 • Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals

Competències transversals

 • Exercici de l'anàlisi i la síntesi
 • Resolució de problemes i formulació de preguntes

Objectius

 • Relacionar els textos literaris amb altres manifestacions de la vida cultural del país (art, música, periodisme, etc.).
 • Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir d'una comprensió dels processos narratius, gèneres i maneres de representació que intervenen en la seva creació o producció. 
 • Anàlisi i interpretació de material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.
 • Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.

Amunt

Temes

Crèdits

Descripció

 Tema 1

 1

La representació teatral: del text a l'escena

 1. Del text a la representació
 2. L'espai teatral
 3. El temps

 Tema 2

 1

Els creadors de la representació teatral

 1. L'actor: el cos a escena
 2. El director: la tutela creativa
 3. La recepció: el paper de l'espectador 

 Tema 3

 1

Dels orígens del teatre a la commedia dell'arte

 1. Els orígens del teatre
 2. El teatre grec
 3. Els espectacles en el món romà
 4. El teatre medieval
 5. La commedia dell'arte 

 Tema 4

 1

Del teatre elisabetià al drama romàntic

 1. Teatre i societat en l'època de Shakespeare
 2. El teatre durant el Segle d'Or espanyol
 3. El gran segle del teatre clàssic francès
 4. El drama burgès
 5. El drama romàntic

 Mòdul 5

 1

Del naturalisme al teatre èpic

 1. L'escena naturalista
 2. El simbolisme
 3. Les avantguardes
 4. El teatre al servei del poble

 Tema 6

 1

Moviments escènics contemporanis

 1. Noves formes i nous gèneres escènics
 2. Els grups de teatre alternatiu
 3. Teatre-dansa, teatre visual, musicals i òperes
 4. Escenes plurals

Amunt

Material Suport
Introducció al teatre i les arts escèniques. La representació teatral. Web
La representació teatral: antologia Web
Mòdul 2. Els creadors de la representació teatral PDF
Mòdul 4. Del teatre elisabetià al drama romàntic PDF
Mòdul 6. Moviments escènics contemporanis PDF
Mòdul 1. La representació teatral: del text a l'escena PDF
Mòdul 3. Dels orígens del teatre a la commedia dell'arte PDF
La representació teatral PDF
Mòdul 5. Del naturalisme al teatre èpic PDF

Amunt

El material didàctic de l'assignatura el trobareu a l'apartat Recursos d'aprenentatge de l'aula i podreu comprovar que el contingut teòric de l'assignatura està dividit en sis mòduls o unitats en format PDF que us heu de descarregar i anar llegint segons la periodíficació prevista i que trobareu més avall.

A més d'aquests sis mòduls o unitats en PDF, també trobareu un enllaç molt important com és La representació teatral: antologia, on trobareu una antologia de textos fonamentals de teoria del teatre organitzats segons la disposició temàtica dels mòduls i també un repositori visual que complementa els esmentats textos antologats i completa de manera visual el contingut teòric de cada mòdul.

També trobareu una selecció d'alguns fragments d'espectacles que ajuden a il·lustrar alguns dels aspectes de l'assignatura.

Al final d'aquest apartat de Materials i fonts també trobareu una bibliografia recomanada on hi ha tot un seguit de títols interessants de conèixer, consultar i/o llegir, en el cas d'obres incloses dins de la programació de l'assignatura.

Amunt

 • Abellan, J. (1983).  La representació teatral. Introducció als llenguatgs del teatre actual. Barcelona: Institut del Teatre / Edicions 62 (Monografies de Teatre, 13).
 • Alonso de Santos, J. L. (2007). Manual de teoría y práctica teatral. Madrid: Castalia (Castalia Universidad, 6).
 • Aslan, O. (1979). El actor en el siglo XX. Evolución de la técnica. Problema ético (pròl. de X. Fàbregas). Barcelona: Gustavo Gili (Comunicación visual).
 • Bablet, D. (1975). Les révolutions scéniques du vingtième siècle. Paris: Societé Internationale d'Art XXè siècle.
 • Berthold, M. (1974). Historia social del teatro (2 vol.). Madrid: Ediciones Guadarrama.
 • Brook, P. (1994). El espacio vacío. Arte y técnica del teatro (4a edició, trad. de R. Gil Novales). Barcelona: Península (Nexos, 17).
 • Castagnino, R.H. (1969). Teatro: teorías sobre el arte dramático (2 vol.). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina (Enciclopedia de Teatro, Ensayo, 8).
 • Ceballos, E. (1992). Principios de dirección escénica. México: Gobierno del Estado de Hidalgo / DIF Hidalgo / Instituto Hidalguense de Cultura / Grupo Editorial Gaceta (Escenología, 16).
 • De Marinis, M. (1998). Entendre el teatre. Perfils d'una nova teatralogia (trad. de C. Subirós) Barcelona: Institut del Teatre (Escrits Teòrics, 8).
 • Foguet, F.; Martorell, P. (2006). L'escena del futur. Memòria de les arts escèniques als Països Catalans (1975-2006). Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa (Argumenta, 6).
 • Foguet, F., Santamaria, N. (2009). La literatura dramàtica. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya (Vull Saber,111)
 • García Barrientos, J. L. (2001). Cómo se comenta una obra de teatro. Madrid: Síntesis (Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, 24).
 • Melendres, J. (2006). La teoria dramàtica. Un viatge a través del pensament teatral. Barcelona: Diputació de Barcelona&Xarxa de municipis&Insitut del Teatre. (Escrits teòrics, 11).
 • Pandolfi, V. (1989). Història del teatre (3 vol.). Barcelona: Institut del Teatre (Materials Pedagògics.)
 • Pavis, P. (1996). L'analyse des spectacles. Théâtre, mime, danse, danse-théâtre, cinéma. París: Nathan (Arts du spectacle).
 • Pavis, P. (1998). Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología. Barcelona: Paidós (Paidós Comunicación, 10).
 • Pavis, P. (2007). La mise en scène contemporaine. Origines, tendances, perspectives. Paris: Armand Colin (Collection U Lettres).
 • Rosselló, R.X. (1999). Anàlisi de l'obra teatral (teoria i pràctica). València / Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 47).
 • Sánchez, J. A. (1999) (ed.). La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias. Madrid: Akal (Fuentes de Arte, 15)
 • Sánchez, J.A. (19992). Dramaturgias de la imagen. Conca: Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (Monografías, 16).
 • Ubersfeld, A. (1997). La escuela del espectador (intr. N. Cañizares, trad. S. Ramos). Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España (Teoría y Práctica del Teatro, 12).

Amunt

Justificació de la proposta

L'avaluació continuada es proposa de dotar-vos d'eines d'aprenentatge no tan sols per assumir els coneixements, sinó també per dialogar-hi des d'una mirada crítica i dialèctica. Consisteix en dos àmbits de treball: 

1) L'elaboració d'una sèrie d'activitats, configurades en un itinerari concret, que s'han de lliurar al professor col·laborador docent d'acord amb els requisits i els terminis que s'indiquen més avall.

 2) L'interès que demostreu envers l'assignatura avaluable amb els dubtes que exposeu, els temes que suggeriu o les propostes que feu, etcètera. La vostra participació activa ajudarà sempre a sumar qualitativament en l'avaluació definitiva.

Descripció

L'avaluació continuada comprèn un itinerari de treball basat en la lectura de nou textos dramàtics vinculats als continguts dels mòduls. La feina proposada s'organitza de la següent manera:

1) Caldrà escriure una ressenya de quatre dels 8 textos a les PAC 1 (20 %), 2 (20 %), 3 (20 %) i 4 (20 %).

2) Caldrà llegir obligatòriament un altre text dramàtic (el novè text del curs) amb l'objectiu de poder mantenir-ne un debat a l'aula (10 %). 

3) Caldrà fer una anàlisi en vídeo d'un espectacle (10%).

Malgrat la tria personal de lectures que feu per elaborar les PAC, cal llegir TOTES les lectures proposades. 

Lliuraments

Per tal de fer-ne el seguiment adequat, cal lliurar les activitats en els terminis preestablerts (vegeu més avall). És preferible d'elaborar el treball en format Word, escrit en lletra Arial, de cos 12, però en tot cas amb un interlineat d'1'5. NO es poden lliurar treballs en format PDF.

Si per alguna raó de força major no podeu lliurar les activitats en el termini previst, aconsellem de comunicar-ho al professor docent col·laborado perquè n'estigui al cas tan aviat com sigui possible. 

Temporalització i itineraris formatius  

La temporalització de l'assignatura pot establir-se, en termes generals, a raó d'unes dues setmanes per tema. Aquesta fragmentació de temps molt aproximada comprèn: 

1) la lectura del mòdul i de la bibliografia proposada;

2) la lectura dels textos proposats i la visualització dels recursos audiovisuals i textuals associats;

3) l'elaboració de la PAC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

En totes les activitats, la valoració tindrà present el grau d'assimilació dels coneixements, la progressiva millora qualitativa dels continguts i, molt especialment, la capacitat d'interpretació i de crítica que demostra l'alumne en totes les seves aportacions. El resultat final de l'avaluació continuada serà la mitjana de totes les qualificacions obtingudes en els treballs. La participació activa de l'alumne en l'assignatura contribuirà a sumar qualitativament a la mitjana global. Els criteris de qualificació de les activitats de l'avaluació continuada seran de caràcter qualitatiu. 

Dates de lliurament de les activitats de l'avaluació continuada

És molt important que respecteu escrupolosament els terminis establerts per al lliurament de cada activitat. Així, podreu marcar-vos un ritme de treball que us ajudarà a dosificar la feina i, alhora, evitareu col·lapses de darrera hora. Caldrà que lliureu les activitats respectant la data límit que es proposa en la temporalització per a l'estudi progressiu dels mòduls. Rebreu el resultat de l'activitat lliurada pels volts de la data de lliurament de l'activitat següent.

Amunt

Avaluació continuada

Aquesta assignatura es pot superar amb l'avaluació continuada (AC) + prova de síntesi vírtual (PS). 

La nota final d'optindrà de la mitjana ponderada de totes les notes del curs PAC1 (20 %) + PAC 2 (20 %) + PAC3 (20) + PAC4 (20 %) + Debat (10 %) + Anàlisi espectacle (10 %).

Examen final

Totes les proves finals seran virtuals i es faran amb el sistema EREs de reconeixement facial. 

Els alumnes que no s'acullin a l'avaluació continuada poden fer l'examen final de l'assignatura, que consistirà en el següent: tres qüestions que poden fer referència tant al contingut teòric com a les lectures del curs, de les quals l'examinand n'haurà de triar dues.

Amunt

Podeu demanar el parer al professor docent col·laborador de l'assignatura sobre qualsevol dubte que tingueu o sobre qualsevol qüestió que no us quedi clara (i és bo que ho feu tantes vegades com calgui). Val a dir que és molt millor que consulteu els dubtes de seguida, per petits que us semblin, en comptes de deixar-los per al final, i que ho feu des del Fòrum de l'aula si no es tracta d'una qüestió estrictament personal.

No tingueu tampoc cap mena de por, ni cap mena de vergonya, a comunicar al professor docent col·laborador tot allò que no us quedi clar i a assessorar-vos bé sobre tots els aspectes relacionats amb l'assignatura: el contingut tèoric, la metodologia de treball, l'avaluació, etcètera. El professor intentarà respondre al més aviat possible.

És important, així mateix, que comuniqueu al consultor totes les incidències que considereu pertinents, perquè pugui estar-ne assabentat i pugui seguir molt millor el vostre procés d'aprenentatge.

Tauler d'anuncis del professor

El consultor escriurà al tauler d'anuncis del professor totes aquelles informacions que són d'interès per a tots els alumnes. De tant en tant, convé que obriu el tauler perquè us podeu trobar aclariments sobre el contingut de l'assignatura, observacions per a la redacció de les activitats, suggeriments bibliogràfics, propostes de debats, informacions acadèmiques, etcètera.

Fòrum

El fòrum és un espai obert a tothom que pot ser idoni per encetar, de manera desinhibida, debats espontanis, comentar la darrera obra de teatre, parlar sobre un tema d'actualitat candent, suggerir un espectacle, una lectura, una exposició, una pel·lícula, etcètera. És un espai que permet de tractar aspectes relacionats amb l'assignatura i que és ideal per reunir-se, discutir, esplaiar-se i fer circular la informació al voltant d'assumptes i temes diversos que poden ser d'interès per a tot el col·lectiu.

Amunt