Literatura comparada Codi:  07.534    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és una introducció a l'estudi de la literatura comparada. En els dos primers mòduls s'estudia la història de la disciplina: els seus orígens, els estudiosos que van consolidar-la institucionalment i les grans polèmiques que han envoltat la literatura comparada en les últimes dècades. Aquests mòduls analitzen l'estreta relació que hi ha entre el comparatisme i la teoria literària, tot valorant quina és l'aportació que fa el comparatisme a l'estudi de la literatura catalana i la resta de les literatures ibèriques. El tercer i el quart mòdul combinen l'anàlisi teòrica i la pràctica del comparatisme. A partir d'un exemple concret, s'analitza què és un tema literari de caràcter universal i quina és la relació de la literatura amb la resta de les disciplines artístiques. Les activitats del curs estan destinades a treballar aquests dos vessants: el pràctic i el teòric.

Amunt

Literatura comparada és una assignatura optativa del Grau en Llengua i literatura catalanes. El seu principal objectiu és completar la formació de la primera meitat dels vostres estudis i proporcionar el bagatge teòric i metodològic necessari per afrontar l'anàlisi i la interpretació dels textos literaris (i no exclusivament literaris) amb ple coneixement de les principals aportacions teòriques del segle XX.

Literatura comparada també s'ofereix al Grau d'Humanitats. L'assignatura és obligatoria en aquest pla.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de la recerca i de les professions estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els mons editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), administratiu (organització de certàmens culturals, organització i comissariat d'exposicions), publicitari, etc.

Tenint en compte que els principals actius necessaris per a la inserció laboral d'un llicenciat en Filologia Catalana són una sòlida formació teòrica en llengua i literatura, la capacitació per treballar amb eines informàtiques, un alt nivell de competència en la construcció de textos, la facilitat per treballar en equip i la capacitat d'aprenentatge continu i d'adaptació a les noves situacions, aquesta assignatura en particular i els estudis de Filologia en general ajuda a fornir els estudiants de molts d'aquests recursos tan valuosos.

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar-los també el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, l'aptitud per al pensament abstracte, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita, la capacitat analítica i crítica, etc. que són necessàries en moltes professions dels nostres dies.

Si ens centrem més en el terreny de la recerca, la Literatura comparada constitueix una disciplina fonamental per a una carrera investigadora en qualsevol camp dels estudis literaris. Un mínim coneixement de les aportacions teòriques de les darreres dècades és imprescindible per a qualsevol persona que aspiri a fer una aportació significativa a la comprensió dels textos literaris catalans i de les relacions de la literatura catalana amb les dinàmiques socials i culturals.

Amunt

A fi d'aprofitar plenament l'assignatura i accedir a una comprensió suficient dels continguts que s'hi tractaran, es recomana haver cursat i superat abans Introducció a l'estudi de la literatura i Teoria de la literatura.

Amunt

Es recomana haver cursat i superat Introducció a l'estudi de la literatura i Teoria de la literatura.

Amunt

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Percebre com l'origen de la literatura comparada és una actitud vital de la cultura que s'organitza com a perspectiva d'estudi de la literatura.
 2. Posar en relació la perspectiva comparatista amb les metodologies pròpies de la crítica, la història i la teoria literàries.
 3. Adonar-se de la diversitat d'àmbits de la literatura comparada: de la relació entre la literatura i les altres arts o manifestacions culturals, de pensar la literatura des d'altres pràctiques discursives, de cercar el lloc de la literatura en altres arts o formes de pensament.
 4. Entendre la pràctica de la literatura comparada des d'una visió multicultural i complexa aprofundint en l'estudi supranacional de la literatura.
 5. Comprendre l'evolució de la literatura comparada com a producte de les relacions amb el context històric i cultural de cada època.

 

Les competències que es treballen en aquesta assignatura són:

Específiques

 1. Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.

2.1. Comparar i relacionar models i posicions teòriques diferents dintre de la disciplina, fer-ne un ús productiu i respectar la pluralitat d'aproximacions teòriques i metodològiques als objectes d'estudi.

 1. Anàlisi de textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada.

10.4. Reflexió teòrica i metacrítica en relació amb la literatura.

 1. Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.

15.2. Comprendre com les diferents normes i perspectives culturals influeixen en aspectes de judici i valoració.

 1. Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

16.2. Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.

 

Transversals

 1. Resolució de problemes i formulació de preguntes.

5.2. Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.

 1. Treball individual i en equip.

6.1. Planificar l'estudi i gestionar el temps de manera que l'activitat acadèmica sigui compatible amb altres activitats i responsabilitats.

6.2. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

Amunt

Els continguts estan dividits en quatre mòduls.

Mòdul 1. Introducció a la literatura comparada
Es tracta d'una introducció a la història de la disciplina i a les pràctiques que s'han anat dibuixant sota l'etiqueta del comparatisme.

Mòdul 2. Aspectes teòrics del comparatisme
L'anàlisi del problema dels gèneres, la pràctica de la traducció i la qüestió del cànon són eixos vertebradors del comparatisme des d'una perspectiva històrica que cal estudiar detingudament.

Mòdul 3.  Tematologia. L'exemple del seductor. La figura de Don Joan
Aquest mòdul consisteix en un apartat teòric sobre la tematologia seguit d'una pràctica tematològica comparada.

Mòdul 4.  La literatura i els seus altres
Aquest mòdul s'ocupa de les relacions entre la literatura i les arts plàstiques, cinema i pintura, tant des del vessant teòric com des del pràctic.

Amunt

Material Suport
Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual
Don Joan o el festí de pedra Llibre-manual
L'obra mestra desconeguda Llibre-manual
L'espectacle operístic PDF
Rúbrica ESPRIA XML

Amunt

El material didàctic disponible a l'aula de l'assignatura consta del manual de l'assignatura, Literatura comparada i del següent llibre de referència fonamental:

Vega, Mª José; Carbonell, Neus. Literatura comparada. Principios y métodos. Madrid: Gredos, 1998.

En l'apartat de Fonts d'informació de l'aula, l'estudiant disposa també de les lectures complementàries del curs.

Amunt

Bibliografia general

Bassnett, Susan. Comparative Literature: A critical introduction. Oxford: Blackwell, 1993.

Bernheimer, Charles, ed. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1995.

Guillén, Claudio. Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada (Ayer y hoy). Barcelona: Tusquets, 2005. 

Damrosh, D.; Melas, N.; Buthelezi, M. The Princeton sourcebook in comparative literature: from the European Enlightenment to the global present. Princeton: Princeton University Press, 2009.

Llovet, Jordi et alii. Teoría literaria y literatura comparada. Barcelona: Ariel, 2005.

Naupert, Cristina. Tematología y comparatismo literario. Madrid: Arco Libros, 2003.

Romero, Dolores. Orientaciones en literatura comparada. Madrid: Arco Libros, 1998.

 

Fonts d'informació

1. Texte, Joseph. (1902). "La literatura comparada". A: La literatura comparada: principios y métodos. Coords. María José Vega - Neus Carbonell. Madrid: Gredos, 1998, 26-31.

2. Van Tieghem, Paul. (1924). "La literatura general". A: La literatura comparada: principios y métodos. Coords. María José Vega - Neus Carbonell. Madrid: Gredos, 1998, 63-67.

3. Auerbach, Erich. (1952). "Filologia de la Weltliteratur". L'Espill 21(2005): 116-127.

4. Wellek, René. (1958). "La crisis de la literatura comparada". A: La literatura comparada: principios y métodos. Coords. María José Vega - Neus Carbonell. Madrid: Gredos, 1998, 79-88.

5. Fokkema, D. W. (1982). "La literatura comparada y el nuevo paradigma". A: La literatura comparada: principios y métodos. Coords. María José Vega - Neus Carbonell. Madrid: Gredos, 1998, 100-113.

6. Steiner, George. (1994). "¿Qué es literatura comparada?". A: Pasión intacta. Ensayos 1978-1995. Madrid: Siruela, 2001, 121-145.

7. Chaitin, Gilbert. (1989-1997). "Otredad. La literatura comparada y la diferencia". A: La literatura comparada: principios y métodos. Coords. María José Vega - Neus Carbonell. Madrid: Gredos, 1998, 145-165.

8. Casanova, Pascale. (1999). "El espacio literario mundial". La República mundial de las letras. Barcelona: Anagrama, 2001, 115-170.

9. Moretti, Franco. "Conjeturas sobre la literatura mundial". New Left Review 3 (2000), 65-76. [http://newleftreview.es/]

Amunt

En el decurs de l'assignatura, el consultor proposarà una temporització de la lectura del material i de la bibliografia recomanada. Al Tauler es penjaran les informacions generals que es refereixin tant als continguts com a l'avaluació.

Es convida a l'estudiant a posar-se en contacte amb el consultor o amb la professora responsable de l'assignatura sempre que ho cregui necessari a través dels seus correus electrònics institucionals. Amb l'objectiu d'agilitzar al màxim la comunicació, es recomana concisió i claredat a l'hora de formular les consultes, així com que el continguts de les notes no s'apartin del tema que s'estigui treballant en cada moment.

Utilitzarem l'espai Debat com a eina per intercanviar públicament reflexions a l'entorn d'aspectes relacionats amb les lectures. En aquest espai, caldrà desenvolupar un raonament a tenor d'un enunciat, pregunta o comentari que formularà el consultor segons ho marqui el calendari. En tots els casos, el debat ha de ser un àmbit reservat a la comunicació estrictament acadèmica i les intervencions han de ser, per tant, documentades, coherents amb la linealitat del discurs general, i redactades amb un estil que incorpori totes les característiques d'un text formal. La participació als debats és obligatòria per a seguir l'Avaluació Continuada.

El Fòrum serà, en canvi, l'espai reservat a la comunicació entre els alumnes de l'aula, i ha de ser aprofitat com a espai públic d'intercanvi d'opinions o comentaris, de preguntes i respostes, entorn de les unitats, els temes i les lectures del curs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consta de tres Proves d'Avaluació Continuada (PAC):

PAC1. Problemes i reptes de la Literatura Comparada: Debat (30%)

PAC2. Literatura i pintura: Balzac/Picasso (35%)

PAC3. Literatura i cinema (Hemingway/Siodmak, o bé Hammet/Kurosawa) Literatura i música (Don Joan) (35%)

En cada exercici es demana l'estudi teòric i l'aplicació pràctica dels conceptes fonamentals de la disciplina. Les indicacions específiques per a fer-los apareixeran al tauler del professor amb antelació suficient a la data de lliurament. La nota final serà la mitjana ponderada dels exercicis.

Per a consultar els criteris generals d'avaluació de la titulació, seguiu el següent enllaç: http://cv.uoc.edu/~grc0_003632_web/Criteris_avaluacio-[def].pdf

Les Pacs es presentaran en document Word, amb les pàgines numerades, amb tipus de lletra Times New Roman, cos 12, i un interlineat de 1'5 punts.

El lliurament de l'activitat es durà a terme a través d'un arxiu adjunt a un missatge a la bústia Lliurament d'activitats de l'espai Avaluació de l'aula. El títol del missatge haurà de contenir el nom de l'estudiant i el número de la PAC.

 

Domini de la llengua escrita
El grau de domini de la llengua escrita (tant pel que fa a la competència gramatical com pel que fa a la producció textual) es tindrà en compte en aquesta matèria, afectant les qualificacions dels treballs. En cas d´estudiants amb dèficits importants, s´informarà al tutor de l´estudiant i al professor responsable de l´assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l´adverteixin que la persistència dels dèficits al final del semestre pot comportar que no se superi l´Avaluació Continuada o l'Examen Final. 

Plagi i còpia

El plagi acadèmic es dóna de dues maneres bàsiques:

1. De fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies.

2. De treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries, que es treballa i s'avalua específicament al llarg del grau. Aquí us passem els enllaços a alguns materials sobre el tema que us poden ajudar a evitar el plagi i a citar correctament:

- Un breu vídeo elaborat per la Biblioteca de la UOC sobre com citar correctament: Com he de citar en els treballs?

- Un document elaborat des de la nostra titulació que recull alguns exemples útils per evitar de caure en el plagi: Com evitar el plagi?

- El document sobre com elaborar el Treball final de grau, que conté un capítol sobre com citar i referenciar adequadament: Material docent sobre citació i plagi elaborat per al TFG.

D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant, tal i com recull l'apartat "Indicacions sobre l'avaluació a la UOC" d'aquest pla docent.

Finalment, cal tenir molt en compte que en el cas que dos treballs d'estudiants diferents, en una mateixa assignatura i semestre, presentin coincidències suficients per deduir que l'un és còpia de l'altre, es consideren els dos com a plagiats, independentment de quin pugui ser-ne l'original. Per tant, és indispensable que els estudiants que vulguin elaborar conjuntament algun treball o pràctica, obtinguin prèviament el consentiment del consultor.

 

Amunt

Examen final

Els estudiants que no hagin seguit l'avaluació continuada o que no l'hagin superada (és a dir, quan la qualificació final de l'avaluació continuada hagi estat C-, D o N) hauran de presentar-se a un examen final. 

Per criteris de coherència pedagògica i metodològica, aquest examen es correspon amb la tipologia de les proves d'avaluació continuada de l'assignatura exposades en aquest pla docent.

Recordeu que aquest semestre, a causa de la situació d'emergència generada per la COVID-19, totes les proves finals (EX) seran virtuals i es faran amb el sistema EREs de reconeixement facial.

Amunt

L'aprenentatge es basa en la resolució d'activitats i/o casos pràctics que proposa el consultor. El consultor s'adreça als estudiants per a orientar-los i ajudar-los en les dificultats que els sorgeixen en el procés d'aprenentatge, i els aporta retroalimentació (feedback) de manera constant. Així mateix, comprova que cada estudiant assoleix els objectius pedagògics i desenvolupa les competències professionals previstes i definides al pla docent. Fa l'avaluació formativa i personalitzada de l'estudiant segons la previsió del curs. El consultor és qui orientarà sobre com caldrà fer la lectura dels materials associats al curs i sobre quin és el procediment més adequat per a resoldre els problemes o casos que es proposin.

Amunt