Introducció a l'estudi de la literatura Codi:  07.559    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura orienta la reflexió a l'entorn del fenomen literari des d'una perspectiva abstracta i al marge de la circumstància històrica de les obres comentades; tot i que això justifica la seva naturalesa teòrica, els continguts del curs tenen, tanmateix, un marcat caràcter instrumental, ja que tota noció teòrica és considerada en funció de la seva aplicabilitat i a la pràctica d'anàlisi i comentari de textos literaris.
 
L'assignatura proposa una aproximació a l'estudi de la literatura a partir dels seus principis teòrics fonamentals, així com a partir de l'anàlisi d'algunes obres del cànon occidental per tal de familiaritzar els estudiants amb la tradició literària europea i, alhora, amb els instruments imprescindibles per a la seva comprensió, anàlisi i crítica.

Amunt

Introducció a l'estudi de la literatura és matèria de formació bàsica del Grau de Llengua i Literatura Catalanes. El seu principal objectiu és proporcionar el bagatge teòric i metodològic necessari per afrontar l'anàlisi i la interpretació de textos literaris.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de la recerca i de les professions estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els mons editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), administratiu (organització de certàmens culturals, organització i comissariat d'exposicions), publicitari, etc.

 

Tenint en compte que els principals actius necessaris per a la inserció laboral d'un graduat en Llengua i literatura catalanes són una sòlida formació teòrica en llengua i literatura, la capacitació per treballar amb eines informàtiques, un alt nivell de competència en la construcció de textos, la facilitat per treballar en equip i la capacitat d'aprenentatge continu i d'adaptació a les noves situacions i necessitats [vegeu el web de la Jornada "Les noves professions lingüístiques i literàries" (Barcelona, 11 de febrer de 2003], aquesta assignatura en particular i els estudis de Filologia en general ajuda a fornir els estudiants de molts d'aquests recursos tan valuosos.

 

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar-los també el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, l'aptitud per al pensament abstracte, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita, la capacitat analítica i crítica, etc. que són necessàries en moltes professions dels nostres dies.

Amunt

Introducció a l'estudi de la literatura és una assignatura introductòria i no requereix coneixements previs.

Amunt

Introducció a l'estudi de la literatura és requisit indispensable per cursar Teoria de la literatura i Literatura comparada.

Amunt

Objectius

- Aplicar el pensament crític a la lectura, descripció i anàlisi dels textos.

- Analitzar textos a partir d'una comprensió de les convencions dels diferents gèneres literaris.

- Reconèixer i analitzar les característiques ideològiques dels textos.

- Entendre com els diferents contextos històrics, culturals, institucionals o socials influeixen sobre la producció i interpretació dels textos.

- Entendre com els textos participen en els processos de construcció d'identitat en la cultura catalana.

- Conèixer les principals tendències de la teoria de la literatura i la literatura comparada des de l'inici de la disciplina.

- Conèixer i aplicar les teories i els mètodes de l'estudi de la literatura.

- Saber reflexionar teòrica i críticament sobre la literatura.

- Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.

- Comprendre com les diferents normes i perspectives culturals influeixen en les qüestions de judici i valoració.

 

Competències

Específiques

3. Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina, i replantejament de les idees i els judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.

 

7. Coneixement de la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana.

7.3. Tenir consciència crítica de la historiografia de la literatura.

 

8. Anàlisi i comentari crític d'obres literàries.

8.4. Analitzar textos a partir d'una comprensió de les convencions dels diferents gèneres literaris.

8.5. Conèixer la retòrica i la mètrica i la seva aplicació en l'anàlisi de les obres literàries.

 

9. Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural.

9.2. Entendre com els diferents contextos històrics, culturals, institucionals o socials influeixen en la producció i interpretació dels textos.

9.3. Entendre com els textos participen en els processos de construcció d'identitat en la cultura catalana.

 

10. Anàlisi de textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada.

10.1. Conèixer les tendències principals de la teoria de la literatura i la literatura comparada des de l'inici de la disciplina.

10.2. Conèixer i aplicar les teories i els mètodes d'estudi de la literatura.

 

14. Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.

14.1. Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.

 

15. Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.

15.1. Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.

15.2. Comprendre com les diferents normes i perspectives culturals influeixen en aspectes de judici i valoració.

 

16. Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

16.5. Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.

16.6. Utilitzar correctament la bibliografia pertinent, citar adequadament les fonts mitjançant l'ús coherent de les convencions bibliogràfiques establertes i integrar les citacions a la pròpia argumentació.

 

Transversals

2. Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

2.3. Treballar de manera productiva dintre un equip en xarxa o en un entorn virtual.

 

6. Treball individual i en equip.

6.2. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

6.3. Treball en equip per a demostrar la capacitat d'escoltar els altres, fer aportacions a les discussions i si cal exercir el lideratge de manera efectiva.

 

8. Actualització permanent i adaptació a noves situacions.

8.1. Adaptar-se a noves situacions i entorns acadèmics i professionals.

 

Amunt

Mòdul 1. La literatura i els estudis literaris
Es tracta de veure el lloc que ocupa la teoria literària en el context de les altres disciplines que estudien la literatura per passar seguidament a estudiar la naturalesa i la funció de la literatura, quines propietats té. Es repassa també la concepció de "gènere literari" i "estil".

Mòdul 2. Convencions del discurs literari
La retòrica i la mètrica formen els temes d'aquest mòdul. Conté, doncs, nocions sobre els usos figuratius del llenguatge i sobre mètrica.

Mòdul 3. La poesia
Aquest mòdul està enterament dedicat a la poesia. Tracta de la naturalesa i les convencions de la poesia lírica i de les estratègies de lectura.

Mòdul 4. La narrativa
Aquest mòdul està dedicat a la narrativa. Examina què és, en què consisteix i quins són els elements que constitueixen la narració: temps, espai, personatges, etc.

Mòdul 5. El drama
El cinquè mòdul examina el teatre, des del text dramàtic fins als personatges passant pel temps i l'espai teatrals.

Amunt

Material Suport
Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual

Amunt

El material didàctic disponible a l'aula consta del manual de l'assignatura, Introducció a l'estudi de la literatura.

L'estudiant disposa també d'un dossier de lectures complementàries. Aquest material és a disposició en format digital i es pot descarregar des de la mateixa aula a l'apartat de Recursos/ Materials i fonts/ Fonts d'informació.

Cal advertir que el dossier de lectures és un complement a la lectura de les obres originals i que caldrà seguir en tot moment la programació i les orientacions didàctiques de la consultora i/o la professora responsable.

 

Lectures obligatòries, que l'estudiant haurà de buscar amb l'antelació suficient:

Maria-Mercè Marçal, Llengua abolida. Barcelona: La butxaca, 2017.

Pere Calders, Tots els contes. Barcelona: Labutxaca, 2016.

William Shakespeare, Hamlet. Barcelona: Quaderns Crema, 2008.

Amunt

Bibliografia

Brioschi, Franco; Di Girolamo, Costanzo. Introducción al estudio de la literatura. Barcelona: Ariel, 2000.

Ceserani, Remo. Introducción a los estudios literarios. Barcelona: Crítica, 2004.

 

 

Amunt

En el decurs de l'assignatura, el professor docent col·laborador proposarà una temporització de la lectura del material i de la bibliografia recomanada que acompanyarà cadascuna de les obres originals. Al Tauler es penjaran les informacions generals que es refereixin tant als continguts com a l'avaluació.

Es convida a l'estudiant a posar-se en contacte amb la professora responsable de l'assignatura sempre que ho cregui necessari a través del seu correu electrònic institucional. Amb l'objectiu d'agilitzar al màxim la comunicació, es recomana concisió i claredat a l'hora de formular les consultes, així com que el continguts de les notes no s'apartin del tema que s'estigui treballant en cada moment.

Utilitzarem l'espai Debat com a eina per intercanviar públicament reflexions a l'entorn d'aspectes relacionats amb les lectures. En aquest espai, caldrà desenvolupar un raonament a tenor d'un enunciat, pregunta o comentari que formularà el consultor segons ho marqui el calendari. En tots els casos, el debat ha de ser un àmbit reservat a la comunicació estrictament acadèmica i les intervencions han de ser, per tant, documentades, coherents amb la linealitat del discurs general, i redactades amb un estil que incorpori totes les característiques d'un text formal.

El Fòrum serà, en canvi, l'espai reservat a la comunicació entre els alumnes de l'aula, i ha de ser aprofitat com a espai públic d'intercanvi d'opinions o comentaris, de preguntes i respostes, entorn de les unitats, els temes i les lectures del curs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consta de 4 Proves d'Avaluació Continuada (PAC). Per tal de superar l'AC, el lliurament de totes les PAC és obligatori, i caldrà haver aprovat 3 de les 4 PAC. La nota final serà la mitjana de les PAC. Totes les PAC tenen el mateix valor.

Existeix la possibilitat de recuperar UNA de les tres primeres PAC del curs. Si l'estudiant no pot lliurar a temps la PAC 1, la PAC 2 o la PAC 3, podrà lliurar-la més endavant, juntament amb la PAC següent. Per evitar greuges comparatius amb la resta de companys que compleixin amb els terminis de lliurament, aquesta PAC de recuperació no podrà optar a la màxima nota (obtindrà com a màxim una B).

La PAC 1 consisteix en un treball escrit. Les PAC 2, 3 i 4 es desdoblen en una part que constitueix un exercici que caldrà lliurar i una altra part que serà un exercici realitzat en petits grups a l'espai de Debat de l'aula. Es tracta d'exercicis guiats per tal d'aprendre i practicar el que demana el lliurament. 

En cada exercici es demana l'aplicació pràctica dels conceptes que es desenvolupen teòricament al llarg dels mòduls. Les indicacions específiques apareixeran a l'espai d'Activitats de l'aula amb antelació suficient a la data de lliurament.

PAC 1. Exercici de lectura del text "El imaginario, la literatura y la literariedad", de Remo Ceserani. Disponible a l'espai Fonts d'informació de l'aula.

PAC 2. Comentari de poesia. Llengua abolida de Maria-Mercè Marçal.

PAC 3. Comentari de narrativa. Coses aparentment intrascendents i altres contes de Pere Calders.

PAC 4. Comentari d'una obra dramàtica. Hamlet de William Shakespeare.

  

Criteris d'avaluació

Els objectius de l'avaluació continuada és ajudar l'alumne a assimilar els conceptes teòrics que desenvolupen els mòduls. Abans de cada exercici s'indicaran clarament com han de ser les activitats i què s'espera de cadascuna. La correcció es farà retornant a cada alumne el treball corregit i presentant una valoració global al Tauler del professor.

En cadascun dels enunciats de les PAC s´estableixen clarament les tasques que cal realitzar. Els criteris d'avaluació són els generals per a la titulació de Llengua i literatura catalanes;  l'estudiant els pot consultar en  aquest document.    

Domini de la llengua escrita
El grau de domini de la llengua escrita (tant pel que fa a la competència gramatical com pel que fa a la producció textual) es tindrà en compte en aquesta matèria, afectant les qualificacions dels treballs. En cas d´estudiants amb dèficits importants, s´informarà al tutor de l´estudiant i al professor responsable de l´assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l´adverteixin que la persistència dels dèficits al final del semestre pot comportar que no se superi l´Avaluació Continuada o l'Examen Final. 

Plagi i còpia

El plagi acadèmic es dóna de dues maneres bàsiques:

1. De fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies.

2. De treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries, que es treballa i s'avalua específicament al llarg del grau. Aquí us passem els enllaços a alguns materials sobre el tema que us poden ajudar a evitar el plagi i a citar correctament:

- Un breu vídeo elaborat per la Biblioteca de la UOC sobre com citar correctament: Com he de citar en els treballs?

- Un document elaborat des de la nostra titulació que recull alguns exemples útils per evitar de caure en el plagi: Com evitar el plagi?

- El document sobre com elaborar el Treball final de grau, que conté un capítol sobre com citar i referenciar adequadament: Material docent sobre citació i plagi elaborat per al TFG.

D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant, tal i com recull l'apartat "Indicacions sobre l'avaluació a la UOC" d'aquest pla docent.

Finalment, cal tenir molt en compte que en el cas que dos treballs d'estudiants diferents, en una mateixa assignatura i semestre, presentin coincidències suficients per deduir que l'un és còpia de l'altre, es consideren els dos com a plagiats, independentment de quin pugui ser-ne l'original. Per tant, és indispensable que els estudiants que vulguin elaborar conjuntament algun treball o pràctica, obtinguin prèviament el consentiment del consultor.

Amunt

Examen final

Els estudiants que no hagin seguit l'avaluació continuada o que no l'hagin superada (és a dir, quan la qualificació final de l'avaluació continuada hagi estat C-, D o N) hauran de presentar-se a un examen final.

L'examen final constarà de dues preguntes teòriques en què caldrà respondre qüestions sobre els materials didàctics, les lectures proposades (Marçal, Calders i Shakespeare) i el llibre-manual de l'assignatura.

Recordeu que aquest semestre, a causa de la situació d'emergència generada per la COVID-19, totes les proves finals (EX) seran virtuals i es faran amb el sistema EREs de reconeixement facial.

Amunt

Al llarg del curs el consultor penjarà a l'espai  del Fòrum preguntes relacionades amb la lectura de les unitats i de les obres amb l'objectiu de motivar l'alumne/a a què participi en els diàlegs i la reflexió, i que hauran de servir, al seu torn, per col·laborar a esvair dubtes i confusions. Cal que l'estudiant estigui atent a la dinàmica d'aquest espai. A més d'això, i ja de manera personalitzada, l'estudiant pot adreçar-se al consultor a través del seu correu institucional.

Amunt