Fonaments psicosocials del comportament humà Codi:  10.500    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura és la base i el punt de partida per l'estudi psicosocial del comportament humà. Les situacions en les quals s'analitzen o s'intervé en els processos socials són molt riques i variades. I per entendre-les és imprescindible conèixer i saber analitzar aquests processos. Amb aquesta finalitat, aquesta assignatura pretén ensenyar-vos a abordar la realitat quotidiana des d'una perspectiva integrada, és a dir, posant un especial èmfasi en destacar la naturalesa social dels fenòmens psicològics. Per tant, el seu objectiu és explicar la realitat partint de la base que els processos psicològics són indissociables dels processos socials.

Ara bé, l'enfocament que segueix aquesta assignatura sovint no respon a la lògica del sentit comú. Per aquest motiu, puntualment, pot resultar difícil la seva comprensió. Tenint en compte això, és del tot recomanable que tingueu una actitud oberta a la reflexió i una certa disposició a qüestionar alguns dels vostres propis raonaments que habitualment podeu pensar evidents o de sentit comú.

Com sabeu, la psicologia, com a disciplina científica, històricament s'ha interessat per l'estudi dels fenòmens psicològics. Però sovint ha posat poca atenció als factors socials que influeixen en el subjecte. I aquest és justament un dels punts de partida de la psicologia social, com una disciplina de les ciències socials que estudia les relacions entre els subjectes i l'entorn en el qual s'insereixen. En aquest sentit, els factors històrics, culturals, contextuals, socials i polítics que envolten a la persona, hi assumeixen un paper destacat. Hi ha una multitud de definicions sobre quin és l'objecte d'anàlisi de la psicologia social. Algunes d'aquestes definicions emfasitzen la necessitat de buscar les causes del comportament i del pensament dels individus en situacions socials concretes; d'altres plantegen que aquesta disciplina és la ciència del conflicte entre l'individu i la societat; i també n'hi ha que postulen que l'objecte de la psicologia social està en els fenòmens relacionats amb la ideologia i la comunicació. Això no obstant, sigui quina sigui la definició de partida, en totes elles hi ha una preocupació comuna: mostrar la interdependència entre els fenòmens psicològics i el context social i cultural en el qual aquests tenen lloc. Així, la psicologia social esdevé la matèria que estudia com els processos psicològics i les accions, relacions, interaccions, etc., de la nostra vida quotidiana s'han de concebre i analitzar dins els marcs socials i culturals en els quals sempre es donen.

Amunt

Aquesta assignatura us servirà com a base per a entendre moltes de les qüestions amb què us trobareu al llarg del pla d'estudis, ja que us ofereix un punt de vista que va més enllà de la pròpia matèria. En aquests termes, s'ha d'entendre com una eina que proveeix dels recursos necessaris per enfocar aquelles assignatures en les quals es treballa el vincle entre les persones, els seus grups de pertinença i la societat en general.

Amunt

Els àmbits d'aplicació de la psicologia social són molts i molt amplis perquè el punt de vista que ofereix es pot posar en pràctica en qualsevol situació d'interacció entre persones i entre grups. La psicologia social us permet entrar en camps professionals tan diversos com els estudis de mercat, la publicitat, la gestió de recursos humans, la selecció de personal, la formació, la dinàmica de grups, el treball en equips, la gestió de grups de persones, la intervenció comunitària, la intervenció en problemes socials com ara la violència juvenil, la violència domèstica o els fenòmens de discriminació social; el paper de les minories en els processos educatius, l'avaluació de projectes, la millora de la qualitat de vida, la mediació i resolució de conflictes i les estratègies i tàctiques de negociació en àmbits educatius, jurídics, familiars i de relacions laborals; la intervenció en mitjans de comunicació social -ràdio, televisió, Internet, etc.- També té sortides laborals en recerca sobre processos psicosocials bàsics així com en els diferents àmbits de recerca psicosociològica. Juntament amb altres camps de la psicologia, és la base teòrica de subdisciplines com la psicologia de les organitzacions, la psicologia jurídica, la psicologia de la comunicació, la psicologia política, la psicologia ambiental i la psicologia cultural.

És un complement necessari per a especialitzar-se en camps com l'educació social, les ciències del treball, les relacions laborals, les ciències socials, la psicopedagogia, la psicologia clínica, la psicologia de l'esport, la psicologia del desenvolupament o la psicologia de l'educació.

Amunt

Aquesta assignatura, en tractar-se d'una assignatura bàsica dins l'àrea de la psicologia social, no requereix de coneixements previs específics. Així doncs, amb aquesta assignatura podreu adquirir els coneixements essencials i necessaris per seguir la resta d'assignatures que conformen el vostre pla d'estudis.

Amunt

Competències Transversals

 • Capacitat per a comunicar-se adequadament a través de diferents mitjans.
 • Capacitat per a comprendre i respectar la pluralitat d'enfocaments teòrics.
 • Capacitat per a realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.

Competències Específiques

 • Capacitat per a analitzar els processos de construcció dels individus i de les seves realitats socials en el món contemporani.
 • Capacitat per a identificar i reconèixer els principis i processos psicosocials que expliquen el comportament de les persones, dels grups i/o de les organitzacions.
 • Capacitat per a comparar i posar en relació conceptes, models i posicions teòriques diferents.

Objectius

 • Entendre en què consisteix la disciplina de la Psicologia Social, el seu objecte d'estudi, així com les diferents perspectives que la componen.
 • Comprendre i reflexionar sobre la mútua constitució entre allò psicològic i allò social.
 • Introduir la dimensió sociohistòrica en la conformació i comprensió de la realitat psicològica i social.
 • Aprendre a elaborar explicacions sobre els fenòmens socials d'acord amb les diferents perspectives de la psicologia social.
 • Reflexionar sobre les implicacions i els efectes que produeixen les diferents concepcions i explicacions que elaborem d'un determinat fenomen social.
 • Comprendre el concepte d'Identitat social des dels diferents enfocaments que ofereixen les perspectives psicosocials sobre la identitat.
 • Identificar i reconèixer les diferències i les procedències de les teories i definicions implicades en l'estudi de la identitat.
 • Identificar i reconèixer les diferències de les teories i conceptualitzacions implicades en l'estudi de les actituds.
 • Entendre el canvi d'enfocament que suposa fer una interpretació de les actituds des d'una perspectiva més tradicional i des d'una perspectiva discursiva.
 • Entendre i aplicar el concepte de discurs com a element de configuració i anàlisi de la realitat social.
 • Reflexionar sobre les implicacions i conseqüències que tenen els discursos en la construcció de la nostra realitat quotidiana.
 • Comprendre els conceptes principals vinculats a l'estudi de la influència social.
 • Proporcionar elements d'interpretació psicosocials als processos que estudiareu al llarg de la carrera.
 • Saber situar els diferents conceptes i teories dins els corrents de la Psicologia Social.
 • Saber utilitzar els conceptes de l'assignatura de manera argumentada i entenedora.

Amunt

 Mòdul 1. El com i el perquè de la psicologia social

 • La dimensió social.
 • La genealogia de la psicologia social.
 • Les gran orientacions teòriques de la psicologia social.
 • Per a què serveix la psicologia social.

Mòdul 2. La identitat (el self)

 • Identitat personal i identitat social.
 • L'experiència de la identitat: Qui sóc jo?
 • Identitat i categories socials.
 • La presentació del jo i la gestió d'impressions.
 • Identitat i interacció simbòlica.

Mòdul 3. La interacció social

 • El problema de la interacció social: tres conceptes explicatius.
 • Les relacions interpersonals, l'agressivitat i l'altruisme: il·lustracions sobre la interacció social.

Mòdul 4. Naturalesa i organització de les actituds

 • Naturalesa de les actituds.
 • Canvis d'actituds.
 • Cap a una comprensió social de les actituds.

Mòdul 5. Influència, conformitat i obediència

 • El procés de normalització.
 • Factors socials en la percepció.
 • Influència de la majoria: conformitat.
 • Influència de la minoria: innovació.
 • Obediència a l'autoritat.

Amunt

Lectures complementàries. Fonaments psicosocials del comportament humà Web

Amunt

Per a la realització de l'assignatura, els alumnes compteu amb diferents materials didàctics que serveixen de suport al material didàctic en paper. El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seu seguiment, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències establertes. En aquest sentit, cal assenyalar que l'assignatura s'organitza en unitats que seran treballades a partir d'un o més mòduls i un seguit de materials específics. Els mòduls es presenten tant en format paper com en format electrònic. Cada mòdul consta d'una introducció sobre la qüestió que tracta, així com d'una presentació que s'ocupa de centrar la temàtica i d'entendre-la en el seu context de producció.

Més enllà, és important destacar el primer apartat dels materials que, sota l'epígraf Orientacions conceptuals de l'assignatura, és una introducció general, integrada i detallada de tota la matèria. Aquesta guia us ha de servir al llarg de tot l'estudi de l'assignatura. Això vol dir que és necessari i molt recomanable llegir-la vàries vegades: abans d'endinsar-se en els continguts de l'assignatura, durant la lectura de cada mòdul per repassar els punts de la guia que fan referència a cadascun d'ells, i en acabar l'estudi de l'assignatura per recordar-ne els punts principals.

El material complementari de l'assignatura, pensat per aprofundir en alguns temes tractats durant el curs, es troba disponible a l'aula, en l'apartat de Recursos, materials i fonts -> Materials de l'assignatura. En concret, el recull de lectures que es poden consultar són les següents:

 • Darley, J. M. i Batson, C. D. (1973). From Jerusalem to Jericho: a study of situational and dispositional variables in helping behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 27, 1. Washington DC, USA: American Psychological Association (APA).
 • Canto, J. (1994). Psicología social e influencia: Estrategias de poder y proceso de cambio (pàg. 19-34, 43-51, 53-65). Málaga: Ediciones Aljibe
 • Gergen, K. J. (1998). La Psicología Social como Historia. Anthropos, 177, 39-49.
 • Zimbardo, P. G. (1999). L'experiment de la presó de Stanford: un estudi de simulació de la psicologia de l'empresonament. www.prisonexp.org.
 • Martín-Baró, I. (1996). Entre el individuo y la sociedad. A I. Martín-Baró. Acción e ideología. Psicología social desde centroamérica. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
 • Ibáñez, T. (1983). Vademecum bibliográfico del psicólogo social. Precedido de algunas anotaciones acerca de la psicología social. Barcelona: Bellaterra.
 • Martín-Baró, I. (1996). Violencia y agresión social. A Martín-Baró, I. Acción e ideología. Psicología social desde centroamérica. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
 • Turner, A. J. (1990) (ed). Conducta de masa como acción social. A A. J. Tuner.  Redescubrir el grupo social (pàg. 235-273). Madrid: Morata

A banda d'aquests materials, és possible que cada activitat d'avaluació continuada (PAC) requereixi de materials ad hoc. En cas de no poder-vos-els proporcionar directament, rebreu les indicacions de com aconseguir-los.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt