Psicologia del desenvolupament I Codi:  10.501    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Psicologia del Desenvolupament I forma part dels estudis de Grau de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya i és una de les assignatures bàsiques i obligatòries del Grau.

En aquesta assignatura es treballen els canvis que es produeixen durant el desenvolupament de l'ésser humà durant el seu cicle vital, més concretament des de la gestació fins a les portes de l'adolescència.

Amunt

L'assignatura de Psicologia del Desenvolupament I es complementa amb Psicologia del Desenvolupament II, també obligatòria, i que comprèn l'etapa posterior, és a dir el desenvolupament des de l'adolescència fins al final del cicle vital.

Aquestes dues assignatures, juntament amb l'assignatura optativa: Optimització evolutiva i intervenció psicoeducativa en els trastorns del desenvolupament, conformen la matèria de Psicologia del Desenvolupament al llarg del cicle vital.

Psicologia del desenvolupament I també pot ser cursada en el Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, com a complement de formació, equivalent a l'assignatura Psicologia del Desenvolupament.

En referència a la càrrega docent de l'assignatura, comprèn 6 crèdits ECTS i, d'acord amb la normativa de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), té una equivalència a 150 hores de treball i estudi per part de l'estudiant.

Amunt

Aquesta assignatura està vinculada amb tots els camps professionals relacionats amb la Psicologia (Educació, Clínica, Social, de la Salut i Bàsica, entre d'altres).

Psicologia del Desenvolupament I està estretament relacionada amb totes les professions que tenen a veure amb la salut, amb l'educació i amb l'abordatge psicosocial, atès que conèixer el desenvolupament normatiu de les persones és essencial per a qualsevol professió la qual el seu camp de treball se centri amb les persones.

Amunt

No cal coneixements previs sobre la matèria.

Amunt

No es destaca cap aspecte rellevant respecte a la matrícula per als estudiants del Grau de Psicologia.

Per als estudiants que cursen l'assignatura com a complement de formació del Màster en dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge cal que tinguin present que l'assignatura segueix el mateix plantejament que el Grau: mateix calendari, mateixes activitats i mateixa exigència. 

En relació a les particularitat del sistema d'avaluació, és important consultar l'apartat Avaluació on es detalla tota la informació per a tots dos casos, estudiants de Grau i Màster.

Amunt

Les competències a treballar a l'assignatura Psicologia del desenvolupament I són les següents:

 • Ser capaç de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Analitzar i sintetitzar informació
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic en diferents moments del cicle vital.
 • Identificar la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.
 • Treballar d'una manera autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge. 
 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

I els objectius d'aprenentatge a assolir són els següents: 

 • Conèixer els mecanismes bàsics de coneixement i d'adaptació al medi amb els que compta l'individu en els seus primers moments de vida: la percepció i el moviment.
 • Comprendre com es produeix el pas de l'acció (del moviment) a la representació (al pensament) en el desenvolupament infantil.
 • Conèixer i diferenciar entre la teoria piagetiana i la vygotskiana.
 • Conèixer la teoria de la ment.
 • Reinterpretar els coneixements tradicionals i implícits i manifestar una visió més àmplia sobre el desenvolupament.
 • Conèixer les diferents teories sobre socialització i comunicació.
 • Definir desenvolupament de la identitat personal, emocional, psicosexual, altruisme i conducta prosocial.
 • Iniciar-se en noves perspectives d'anàlisi del desenvolupament: la perspectiva ecològica i la sistèmica, que permetran considerar la persona com un ésser dinàmic i global.
 • Obrir-se a la diversitat com a font d'especificitats en el desenvolupament, especialment en relació amb la consideració de diferents grups culturals.

Necessitats Educatives Especials:

Els/les estudiants/es que tinguin Necessitats Educatives Específiques hauran de contactar al més aviat possible amb el/la professor/a de la seva aula per tal de poder treballar l'assignatura amb la metodologia i els recursos necessaris, i així poder assolir les competències i els objectius de l'assignatura. També podeu enviar les vostres necessitats específiques a la bústia adaptauoc@uoc.edu del campus.

Amunt

DESCRIPCIÓ I RELACIÓ DELS CONTINGUTS

Els continguts de l'assignatura es basen en el desenvolupament dels nens i de les nenes des de la gestació fins a l'entrada a l'adolescència. L'objectiu és saber què passa en cada franja d'edat en el marc del desenvolupament biosocial, cognitiu i psicosocial.

L'assignatura està estructurada en quatre grans blocs:

 • Unitat 1: Introducció. Conceptes bàsics.
 • Unitat 2: Els dos primers anys.
 • Unitat 3: Edat preescolar (3-5 anys)
 • Unitat 4: Els anys escolars (6-11 anys)

Entenem el desenvolupament de forma conjunta i és necessari contemplar als nens i nenes en la seva globalitat i identificant tot allò que viuen en cada franja d'edat. No obstant això, per a facilitar-vos l'aprenentatge, us recomanem que a mesura que treballeu el material l'estructureu seguint aquestes tres grans temàtiques:

 • El desenvolupament biosocial
 • El desenvolupament cognitiu
 • El desenvolupament psicosocial

Per a cada unitat tindreu un llistat de recursos en la pàgina principal de l'aula.

Amunt

Material complementari. Psicologia del desenvolupament I Web

Amunt

El material bàsic de l'assignatura es presenta a l'aula.  En cada activitat,  a l'apartat: "Fonts d'informació - Recursos" hi ha classificats els recursos de les diferents etapes del desenvolupament.  

El material de l'assignatura consta de:

a. BÀSIC. Sis mòduls de contingut i una introducció amb glossari (material que també està disponible en format paper): el mòdul titulat Introducció, fa una presentació general de l'assignatura i dels seus continguts. Aquest apartat inclou un glossari bàsic de l'assignatura que es recomana tenir en consideració durant l'estudi de l'assignatura.

Els mòduls 1 i 2 són una revisió històrica abreujada i una definició del marc conceptual de les principals perspectives de la Psicologia del Desenvolupament. La lectura del mòdul 1 us situarà en la història de la Psicologia del Desenvolupament però no forma part dels continguts que haureu de treballar en les PACs.

Els mòduls 3, 4, 5 i 6 tracten els aspectes fonamentals del desenvolupament humà al llarg de la infància des d'una perspectiva biopsicosocial, aglutinant el desenvolupament per edats i segons siguin els aspectes evolutius, cognitius o emocionals.

b. BÀSIC. Berger, K. S. (2016). Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia. 9ª Edición. Madrid: Ed. Médica Panamericana.

Es proposa la lectura de diferents apartats i fragments del llibre de Berger per a conèixer el desenvolupament segons cada etapa, pel que no és necessari llegir-lo en la seva totalitat.

Aquest llibre està enllaçat a l'aula, dins l'apartat de "Recursos", al clicar accedireu a la Biblioteca i cal introduir el cognom i el carnet de la UOC. El llibre i es pot llegir offline a partir de:

 • Descarrega APP del Visor de Panamericana offline per a PC (Windows) 
 • Descarrega APP del Visor de Panamericana offline per a MAC (iOS) 
 • Instruccions per instal·lar l'App al PC (Windows) o MAC (iOS)
 • Descarrega APP del Visor de Panamericana offline

c. Material WEB:  web de Psicologia del Desenvolupament I, com a material complementari als mòduls bàsics de contingut.

Aquest material web permet l'aprofundiment d'alguns conceptes, la formulació d'algunes qüestions a reflexionar i l'accés a continguts complementaris.

És important que durant l'estudi dels mòduls en paper es puguin trobar en el Web ampliacions i reflexions dels continguts. Entenem que en l'estudi universitari és aconsellable anar més enllà del material bàsic de referència. Destaquem que el material complementari, en suport web, disposa d'un cercador que facilita l'estudi i la relació entre els diferents materials i continguts.

d. Altres recursos de l'aula: a l'inici de cada unitat d'estudi, al campus de l'aula es disposarà d'una presentació on es recolliran quins són els objectius, els continguts i els materials a treballar en cada unitat.

A l'aula, a la presentació de cada unitat, també es presenten alguns recursos complementaris com, per exemple, vídeos i articles. 

e. Biblioteca de la UOC: la biblioteca de la UOC posa a disposició dels estudiants diferents recursos. http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos

És important que l'estudiant en conegui l'existència i els utilitzi en el seu estudi. Per exemple, per cercar documents sobre un tema concret (cerca en bases de dades) i per citar i referenciar adequadament les fonts consultades (normativa APA).

A través del següent link podràs accedir a informació sobre:

Com he de citar en els treballs?

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt