Història de la psicologia Codi:  10.503    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

"Història de la Psicologia" és una assignatura del grau en Psicologia, ubicada en el primer curs de la titulació i amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS. En aquesta assignatura s'estudia la història de la Psicologia des de tres punts de vista diferents:

1. El coneixement històric del desenvolupament de la Psicologia.

2. La relació entre el desenvolupament de la Psicologia com a disciplina i la discussió sobre el seu caràcter científic.

3. Les diferents línies temàtiques que s'han desenvolupat a partir d'aquest marc discursiu i les principals aportacions d'escoles i autors.

Des d'aquest punt de vista, l'estudiant/a ha de veure en aquesta assignatura un acostament a la història de la Psicologia com a disciplina científica, que ha de permetre construir un esquema conceptual on poder ubicar la resta d'assignatures del Pla d'Estudis. És a dir, dins el ventall de totes les matèries que formen la llicenciatura, l'assignatura Història de la Psicologia pretén jugar un paper integrador, on les activitats d'avaluació continuada estan pensades per donar aquesta visió global de la disciplina, tot promovent la comprensió dels esdeveniments de la història de la Psicologia des d'un punt de vista crític i constructiu.

L'enfocament conceptual que adopta l'assignatura es basa en dos aspectes fonamentals:

1. La comprensió dels esdeveniments del passat facilita la comprensió de la situació actual.

2. La consciència que la nostra visió del passat està afectada pels paradigmes i comprensions de la realitat del nostre present.

Amunt

Pel seu caràcter general i transversal, aquesta assignatura es relaciona amb la majoria de les assignatures del Pla d'Estudis del grau de Psicologia.

Ella permet que l'estudiant/a comprengui la complexitat històrica dels sabers i pràctiques psicològiques. Això és, l'assignatura ofereix eines per reflexionar sobre:

1. Els sabers que defineixen i articulen la Psicologia com a disciplina científica, incloent les seves teories, mètodes i àrees d'aplicació, és a dir, els coneixements que l'estudiant/a adquirirà al llarg de la titulació.

2. Els diferents temes d'índole social, científica i/o ètica lligats a la pràctica professional del/la psicòleg/a.

Amunt

Aquesta assignatura resulta bàsica per entendre els fonaments epistemològics, teòrics i metodològics de tots els corrents psicològics, des d'una vessant històrica i crítica. El desenvolupament d'aquestes competències és necessari per a una pràctica professional reflexiva, coherent i ètica i és, per tant, un element imprescindible per a qualsevol psicòleg/a, independentment de l'enfocament teòric o pràctic escollit.

No obstant això, les competències en Història de la Psicologia també compten amb altres àrees d'aplicabilitat lligades a l'àmbit de la difusió i de la comunicació de la Psicologia i de la història i la epistemologia de les ciències.

Amunt

Aquesta assignatura no necessita de coneixements previs específics per poder-se cursar.

Amunt

Aquesta assignatura no té cap requisit previ de matrícula.

Amunt

La Graella de Planificació de l'Aprenentatge, que trobareu fent clic en el primer dia de semestre en el calendari de l'aula (en la línia de temps), inclou el llistat dels recursos necessaris per desenvolupar les competències transversals i específiques així com els objectius de l'assignatura.

Als enunciats de les activitats d'AC, les Proves d'Avaluació Continuada o PAC, s'inclou una descripció detallada de les competències transversals i específiques que es treballen a cada activitat de l'assignatura, així com dels objectius i els recursos necessaris per a desenvolupar aquestes competències.

Tot i així, i com a resum, es presenten a continuació el conjunt de competències que s'han d'assolir al llarg del semestre:

- Capacitat per a treballar de forma autònoma i de responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.

- Capacitat per analitzar i sintetitzar.

- Capacitat per a comprendre les limitacions de la perspectiva d'anàlisi psicològica del comportament humà i incorporar aportacions conceptuals i tècniques d'anàlisi pròpies d'altres disciplines.

- Capacitat per a comparar i posar en relació conceptes, models i posicions teòriques diferents.

- Capacitat per a comprendre i respectar la pluralitat d'enfocaments teòrics.

- Capacitat per a raonar i llegir de forma crítica i creativa, adoptar  un enfocament científic, epistemològic i ètic en els diferents àmbits de la professió.

- Capacitat per a reflexionar sobre l'impacte històric de l'objecte d'estudi de la Psicologia sobre les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.

La Graella de Planificació de l'Aprenentatge es troba pitjant el primer dia de curs en el calendari de l'aula.

En aquesta assignatura es treballaran competències no específiques de la matèria (competències transversals), que permetran a l'estudiant/a desenvolupar habilitats necessàries per al conjunt dels estudis de Psicologia.

Totes aquestes competències s'hauran d'adquirir i demostrar per part de l'estudiant/a de forma gradual al llarg del semestre. Tant a l'avaluació continuada com a l'examen es tindran particularment en compte. D'aquesta manera, tot i triar formes d'avaluació diferents, l'estudiant ha de desenvolupar un mateix tipus de treball continuat per superar l'assignatura.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en sis unitats. Les competències que l'estudiant ha d'assolir en cadascuna d'elles s'indiquen a continuació:

Unitat 1: Ciència, Història i Psicologia.

En aquesta unitat l'estudiant/a tindrà l'oportunitat de saber què s'entén per ciència i com i per què es fa història de la ciència. Més particularment, la unitat està focalitzada en la Història i la historiografia de la Psicologia i permet reflexionar sobre la pregunta: quin sentit té fer història de la Psicologia.

Unitat 2. Aproximació a les arrels de la Psicologia.

L'objectiu d'aquesta unitat és permetre a l'estudiant/a identificar les línies de desenvolupament que des d'altres àmbits del coneixement (fonamentalment la Filosofia i les Ciències Naturals) afavoreixen l'estudi científic d'allò psíquic. També es posarà èmfasi en la diferència entre Psicologia filosòfica i Psicologia científica. Per això, en aquesta unitat es proposen diferents lectures centrades en els antecedents històrics de la Psicologia entesa com a disciplina científica, i es fa especial èmfasi en l'anomenada "revolució darwiniana" de finals del segle XIX.

Unitat 3: La Psicologia europea de la consciència: orígens i principals desenvolupaments.

La unitat està destinada a permetre conèixer els plantejaments de la primera Psicologia científica de la consciència (W. Wundt) i les condicions (internes i externes) que la fan possible, així com conèixer altres psicologies alemanyes no wundtianes com la Psicologia de l'acte de F. Brentano, l'escola de Würzburg o la Psicologia de la Gestalt.

Unitat 4: La Psicologia de l'inconscient.

L'objectiu d'aquesta unitat és permetre a l'estudiant/a conèixer la tradició psicopatològica francesa i la seva connexió amb els orígens de la Psicoanàlisi, així com conèixer els conceptes i desenvolupaments fonamentals de la teoria psicoanalítica. L'estudiant/a tindrà l'ocasió de aproximar-se al plantejament psicoanalític de S. Freud.

Unitat 5: La Psicologia de l'adaptació i la conducta.

La unitat està focalitzada en aconseguir que l'estudiant/a comprengui la Psicologia britànica com una Psicologia de l'adaptació, i el funcionalisme com una proposta genuïnament americana. Aquesta unitat s'ocupa també dels desenvolupaments de la Psicologia conductista i neoconductista, que tenen en Watson i en Skinner dos dels seus principals protagonistes.

Unitat 6: Psicologia cognitiva.

L'objectiu d'aquesta unitat és permetre a l'estudiant/a identificar els plantejaments bàsics de la Psicologia cognitiva i relacionar aquests plantejaments amb l'enfocament adoptat en altres assignatures de la titulació. Més particularment, la unitat presentarà diferents tipus de psicologies "cognitives" com, per exemple, la Psicologia de J. Bruner i la del Processament de la informació.

Amunt

Documentació complementària i annexos d'Història de la psicologia Web

Amunt

Els materials de l'assignatura consisteixen en:

1. Un conjunt de 5 Mòduls Didàctics que porten per títol "Història de la Psicologia", coordinats per Milagros Sáiz (dels quals el tercer no serà objecte d'avaluació, segons podeu comprovar a la graella de planificació). D

2. Un conjunt de lectures, disponibles en format PDF, a l'apartat Recursos de la vostra aula.

Aquests materials constitueixen la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura. La seva finalitat es basa en la facilitació i estimulació del procés d'aprenentatge. A més a més, proporciona una diversitat de fonts d'informació a partir de les quals es poden seleccionar les referències específiques més adequades per a cada Unitat Temàtica.

Dintre de l'aula (a l'apartat Recursos) trobareu aquests materials. Aquí trobareu també una sèrie d'annexos que amplien certs aspectes del material de referència principal i enllaços a pàgines web per a facilitar l'accés a d'altres fonts d'informació.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt