Psicologia de la percepció Codi:  10.504    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En l'assignatura Psicologia de la Percepció es pretén que l'alumnat conegui en què consisteix el procés perceptiu i quins factors influeixen en ell. L'alumnat haurà d'adquirir diferents conceptes fonamentals de la Psicologia de la Percepció, així com la manera en la qual estudien la percepció els diferents enfocaments de la Psicologia clàssica i actual. Tanmateix, s'abordarà cadascun dels cinc sistemes perceptius principals: visió, audició, tacte, olfacte i gust, estudiant en profunditat les característiques fisiològiques i psicològiques de cadascun d'ells. Finalment, s'estudiarà el desenvolupament perceptiu i quines són les principals aplicacions de la Psicologia de la Percepció.

Amunt

Psicologia de la Percepció és una assignatura obligatòria del Grau en Psicologia i es relaciona tant amb la resta de les assignatures sobre processos psicològics (Motivació i Emoció, Psicologia de l'Atenció i la Memòria, Psicologia de l'Aprenentatge, Psicologia del Llenguatge i Psicologia del Pensament), així com amb les relacionades amb els processos fisiològics subjacents a les funcions cognitives (Fonaments de Psicobiologia i Psicologia Fisiològica).

Amunt

 
 

Amunt

Atès que es tracta d'una assignatura programada per a ser cursada en el primer semestre no són necessaris coneixements previs. En la bibliografia recomanada i complementària de cadascun dels mòduls trobareu referències que us ajudaran en aquest sentit.

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir a l'alumnat en el coneixement dels aspectes més rellevants de la Psicologia de la Percepció. Així, després d'haver estudiat aquesta matèria hauríeu d'haver adquirit les competències i objectius formatius que es detallen a continuació.

Competències

C1. Aplicació de conceptes i models teòrics a situacions reals de manera justificada i utilitzant fonts d'interès científic.

C2. Interpretació de comportaments de persones, grups, comunitats i organitzacions.

C3. Interpretació correcta de dades senzilles d'experiments i/o proves psicològiques.

C4. Anàlisi i síntesi d'informació.

Objectius formatius*

 1. (C1) Identificar els conceptes i/o models teòrics rellevants.
 2. (C1) Explicar els conceptes en termes generals utilitzant les fonts d'interès científic.
 3. (C1) Resoldre o donar resposta a la situació real plantejada de manera justificada.
 4. (C2) Situar el comportament de les persones descrivint en el context en què es produeix.
 5. (C2) Analitzar els elements del context que influeixen en el comportament de les persones.
 6. (C2) Comprendre el paper que juguen aquests elements.
 7. (C2) Explicar-ho de forma adequada.
 8. (C3) Comprendre el plantejament de l'experiment: què es fa, perquè i com.
 9. (C3) Mirar una gràfica identificant les variables implicades i les unitats de mesura.
 10. (C3) Descriure el significat d'una gràfica atenent a les dades que presenta.
 11. (C3) Extreure'n conclusions a partir de les dades presentades
 12. (C4) Recollir informació diversa sobre la temàtica que es planteja.
 13. (C4) Identificar els elements rellevants de la informació i la fiabiltat de la seva procedència. Identificar la informació rellevant per donar resposta a la qüestió.
 14. (C4) Presentar la informació de manera clara i ordenada i sintética.

* Els objectius formatius estan associats a les competències que apareixen entre parèntesi.

Amunt

Mòdul 1. Introducció a la Psicologia de la Percepció

Mòdul 2. Percepció visual

Mòdul 3. Percepció auditiva

Mòdul 4. Percepció tàctil

Mòdul 5. Els sentits químics

Mòdul 6. El desenvolupament de la percepció

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt