Intro. mètodes d'investigació en psicologia Codi:  10.505    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Introducció als Mètodes d'Investigació en Psicologia és una assignatura obligatòria del Grau de Psicologia que té com a objectiu principal que els estudiants estableixin les bases per a una primera aproximació als processos de recerca, particularment en el context de la Psicologia. L'assignatura es proposa una aproximació global a l'activitat de recerca, plantejant-se algunes preguntes importants com, per exemple, què és la recerca, com es fa, quins són els seus productes, com es difonen i quin és el seu impacte ètic i social. Les respostes, per tant, abasten des del mètode emprat i el tipus de coneixement que se'n deriva fins la manera de difondre'l o les seves implicacions ètiques. Els continguts de l'assignatura donen resposta a cadascuna d'aquestes preguntes amb l'objectiu que els estudiants assoleixin una visió de conjunt. Sense abandonar aquest punt de vista general, l'assignatura proporciona també algunes eines prou específiques per tal que els estudiants adquireixin la capacitat d'emetre judicis crítics sobre les activitats de recerca.
 

Amunt

Introducció als Mètodes d'Investigació en Psicologia pertany a la matèria Mètodes d'Investigació i s'imparteix en el primer semestre del primer curs del Grau en Psicologia. L'assignatura proporciona les bases indispensables per a un aprofitament òptim dels altres dues assignatures de la matèria que la continuen i complementen: Mètodes d'Investigació Quantitativa i Mètodes d'Investigació Qualitativa. L'assignatura també prepara les assignatures posteriors de la matèria Anàlisi de Dades en Psicologia (Tècniques d'Anàlisi de Dades Quantitatives i Tècniques d'Anàlisi de Dades Qualitatives). Finalment, alguns dels continguts inclosos en aquesta assignatura estableixen ponts cap a les assignatures de la matèria Fonaments de la Mesura i de l'Avaluació Psicològica, particularment Psicometria.

Amunt

Els continguts de Introducció als Mètodes d'Investigació en Psicologia estan plantejats amb una perspectiva general i tenen ple sentit en qualsevol àrea de coneixement o d'aplicació de la psicologia. 

Amunt

Introducció als Mètodes d'Investigació en Psicologia és una assignatura de caràcter introductori que no requereix coneixements específics previs de la matèria.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura introductòria, no existeixen pre-requisits per efectuar la seva matrícula. 

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura deriven de les competències que se li atribueixen dins el pla d'estudis del Grau en Psicologia.

Competències bàsiques:

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals:

 • CT3. Analitzar i sintetitzar.
 • CT7. Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • CT8. Interpretar el contingut i l'abast de la informació que s'ha rebut o demanat, oralment o per escrit, i el tractament que hi cal donar segons la naturalesa del fet de què es tracti.
 • CT9. Llegir d'una manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions amb relació al coneixement disciplinari disponible.
 • CT15. Fer servir documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

Competències específiques:

 • CE12. Formular i contrastar hipòtesis sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la recerca.
 • CE13. Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i en cada intervenció.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura de 3 crèdits Introducció als Mètodes d'Investigació en Psicologia es reparteixen seqüencialment en els següents 5 mòduls:

Mòdul 1. Què és i què no és la recerca?

 1. Creences i malentesos entorn de la ciència i la recerca.
 2. La ciència, una activitat per a la cerca de coneixement: supòsits, objectius i característiques.

Mòdul 2. Com es planifica una recerca?

 1. El mètode científic: les fases del mètode.
 2. El plantejament d'objectius: la recerca basada en l'evidència.

Mòdul 3. Com s'executa una recerca?

 1. Hipòtesis i variables.
 2. Planificació de les observacions empíriques.

Mòdul 4. Quin és el producte de la recerca?

 1. Dades, teoria i models.
 2. Com descriure una recerca: estructura dels informes de recerca.

Mòdul 5. Com es difon i qui fa la recerca?

 1. La comunicació en àmbits acadèmics i la divulgació científica.
 2. Ètica i valor social de la recerca.

Sobre aquests continguts el curs està organitzat en tres unitats:

1: Què és i com es planifica la recerca? (Mòduls 1 i 2).

 

 1 crèdit

2: Com s'executa una recerca? (Mòdul 3).

 

 1 crèdit

3: Quin és el producte de la recerca i com es difon? (Mòduls 4 i 5).

 

 1 crèdit

 

Amunt

Amunt

El material principal de Introducció als Mètodes d'investigació en Psicologia és un text, en format web i/o en PDF (imprimible en paper), el qual conté els 5 capítols o mòduls que componen els continguts de l'assignatura, abans enumerats, així com exercicis i activitats.

 

Material

Suport

Fonaments de la Recerca

Web

 

Fonaments de la Recerca

Impressió en paper (PDF)

 

 Cadascun dels mòduls de l'assignatura s'estructura de manera similar i conté diferents tipus de materials:

 • Continguts bàsics, distribuïts en dos nivells d'organització: en unitats temàtiques dintre de cada mòdul i nuclis temàtics dintre de cada unitat.
 • Activitats de diversos tipus (comentaris al marge, continguts complementaris, qüestions clau, exemples, exercicis,...).
 • Referències per a la lectura bàsica i propostes d'ampliació de les lectures.
 • Enllaços i adreces web d'interès.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt