Psicologia de l'atenció i de la memòria Codi:  10.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Psicologia de l'Atenció i de la Memòria" s'emmarca dins de l'Àrea Bàsica de la psicologia i ofereix a l'estudiant els continguts fonamentals de dos processos psicològics bàsics estretament relacionats: la memòria i l'atenció.

Es tracta d'una matèria de 6 crèdits que promou el desenvolupament de competències bàsiques relacionades amb aquests dos processos, i ampliables a altres processos psicològics (com la percepció, l'aprenentatge, la motivació, l'emoció, el llenguatge o el pensament) que es treballen de forma més directa en altres assignatures de la titulació.

Amunt

Enfocament conceptual de l'assignatura

En aquesta assignatura, els continguts que s'ofereixen estan plantejats des d'una perspectiva de la ciència cognitiva, punt de vista que suposa la concepció de la ment com un sistema processador de la informació que atén als seus aspectes més funcionals.

Relació de l'assignatura amb d'altres

Els processos de memòria i atenció estan relacionats amb tots els altres processos psicològics i, especialment, amb l'aprenentatge i el llenguatge. Les bases psicofisiològiques de la memòria i l'atenció es treballen a l'assignatura "Psicologia fisiològica" i el component social d'aquests processos s'estudia en "Acció col·lectiva". Així mateix, en el marc dels estudis de Grau, hi ha diverses assignatures optatives per mitjà de les quals podreu aprofundir en determinats aspectes de la memòria, com ara, "Processos psicològics bàsics i vida quotidiana", o bé, s'hi aborda l'estudi de la memòria des d'altres perspectives i/o enfocaments: "Neuropsicologia", "Psicopatologia d'adults" i "Estimulació cognitiva".

Amunt

Els estudis sobre l'atenció i la memòria humana tenen aplicació en camps com: l'educació, l'envelliment, la psicologia del testimoniatge en l'àmbit judicial i l'eficàcia de la publicitat, entre d'altres.

Amunt

No es requereix tenir coneixements previs d'altres assignatures. No obstant això, es recomanable haver cursat anteriorment les assignatures: "Introducció als mètodes d'investigació en psicologia" i "Psicologia de la percepció".

Així mateix, es requereix d'un nivell mínim en Competències de la Informació, és a dir, saber fer cerques bibliogràfiques, pròpies d'entorns acadèmics i citar-les correctament.

Amunt

L'assignatura ha de permetre a l'estudiant el desenvolupament de les següents competències bàsiques, transversals i específiques:

Competències Bàsiques

  • Capacitat per a que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i disposin de les competències que s'acostumen a demostrar per mitja de la elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  • Capacitat per a que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic.
  • Capacitat per a que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Capacitat per a que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posterior amb un alt grau d'autonomia.

Competències Transversals

  • Capacitat per analitzar i sintetitzar.
  • Capacitat per llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
  • Capacitat per treballar de forma autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.

Competències Específiques

  • Capacitat per utilitzar els coneixements teòrics i els avanços en la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
  • Capacitat per entendre el funcionament cognitiu d'una forma integrada.
  • Capacitat per aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.

Amunt

De manera progressiva, us anirem informant dels diferents mòduls didàctics de l'assignatura, els objectius d'aprenentatge associats a cadascun d'ells i les activitats i materials que farem servir al llarg del semestre.

Amunt

Amunt

En l'apartat "Materials i Fonts" de l'aula, trobareu informació sobre aquells materials que us poden ser útils per treballar l'assignatura. En aquest apartat, a més de disposar dels materials de l'assignatura i d'un apartat amb la bibliografia recomanada, disposeu de múltiples recursos d'ajuda. Així, disposeu d'un ampli repertori de vídeos sobre l'atenció i la memòria que, si es considera oportú, s'aniran ampliant al llarg de l'assignatura; les normes de citació de l'American Psychological Association (APA), apartat d'obligada consulta per a la redacció dels apartats de Referències bibliogràfiques i Bibliografia consultada que heu d'incloure en cada PAC; cercadors remots de recursos electrònics; un glossari de termes de psicologia; així com portals temàtics.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt