Acció col·lectiva Codi:  10.510    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'objectiu que es persegueix amb aquesta assignatura és introduir als/les estudiants en les anàlisis i les reflexions que s'han fet des de la Psicologia Social de l'Acció Col·lectiva. En aquest sentit, es plantegen uns continguts que ens porten des dels primers plantejaments sobre el comportament de les masses fins als plantejaments més recents sobre els moviments socials. Presenta exemples concrets de mobilització social i convida a la seva anàlisi. Finalment, ressalta la naturalesa instituïda de la realitat social i de les nostres maneres de comprendre-la i recordar-la. D'aquesta manera, promouen no només una conceptualització de processos col·lectius bàsics dins de la i l'enfocament de la matèria, sinó que s'aborden fenòmens concrets i estretament vinculats amb el seu desenvolupament actual.

Per un millor aprofitament de l'assignatura, ens proposem, en primer lloc, que tingueu al vostre abast les principals perspectives teòriques mitjançant les quals s'han estudiat els processos col·lectius, treballant-los des d'un punt de vista crític i reflexiu que fomenti un aprenentatge autònom i significatiu. En segon lloc, treballar des d'un punt de vista empíric i actual, els principals processos psicosocials implicats en la formació, desenvolupament i transformació dels moviments socials com a agents de canvi social. En tercer lloc, abordar els principals processos psicosocials implicats en la formació, desenvolupament i acció de les institucions socials sobre la subjectivitat i la reproducció de l'ordre social contemporani.

El recorregut temàtic que us proposem està ple de conceptes, teories i històries que us oferiran una  mirada diferent de la Psicologia Social. L'eix o la qüestió que ho vertebra tot és la tensió entre el canvi i la reproducció de l'ordre social, és a dir, la tensió entre allò més normatiu i allò més creatiu i canviant. Esperem que aquest conjunt de coneixements us apassionin i convidin a aprofundir en tot allò relacionat amb l'acció col·lectiva.

Amunt

L'assignatura pretén un apropament a una de les àrees més importants de la Psicologia Social. Els continguts estan organitzats en un esquema que va des de les formes menys organitzades i espontànies de comportament col·lectiu, fins a les formes més formalitzades. D'aquesta manera, ofereix un ampli espectre del que pot ser estudiat per un psicòleg especialitzat en acció col·lectiva. Durant tot aquest recorregut s'estableixen constants relacions i referències tant amb Fonaments Psicosocials del Comportament Humà com amb Introducció a les Ciències Socials.

Amunt

Els conceptes que s'aprenen en aquesta assignatura constitueixen una magnífica base per a la pràctica en la Intervenció Psicosocial, en àrees com la Intervenció Comunitària, la Intervenció en col·lectius en risc d'exclusió, la Dinàmica de grups, etc. També ofereix eines pel treball d'Intervenció en Organitzacions.

Amunt

Durant el desenvolupament de l'assignatura s'incidirà sobre un conjunt de competències transversals a saber:

 

Bàsiques:

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Transversals:

 • Tenir una comunicació efectiva per diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en els que es treballi, avaluant-los críticament i fomentant la presa de decisions.
 • Fer judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.
 • Treballar en equip i de manera compromesa amb el treball en xarxa.
 • Treballar de forma autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i desenvolupament d'habilitats.
 • Fer ús de documents, tectos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

 

Específiques:

 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.

En aquest sentit, els principals objectius d'aprenentatge a aconseguir són: 

Bloc 1: Processos col·lectius i acció social:

1. Comprendre el concepte de comportament col·lectiu: la seva definició, característiques i tipus.

2. Identificar les principals aportacions teòriques a l'estudi del comportament col·lectiu.

3. Reconèixer i analitzar els exemples concrets de comportament col·lectiu.

 

Bloc 2: Moviments socials: conflicte, acció col·lectiva i canvi social.

1. Comprendre el concepte de moviment social: la seva definició, característiques i tipus.

2. Identificar les principals teories que les ciències socials han desenvolupat per comprendre els moviments socials.

3. Realitzar una reflexió crítica tant dels moviments socials com dels recursos teòrics disponibles per a estudiar-los.

 

Bloc 3: Les institucions socials. Estructures socials i realitats subjectives

1. Definir amb claredat el concepte d'institució social i destacar-ne les característiques i els tipus principals.

2. Identificar diferents maneres d'entendre l'ordre institucional pel que fa a diferents teories que, sobre aquest fenomen, s'han plantejat en ciències socials.

3. Reconèixer la presència i analitzar els efectes de les institucions totals en les persones i en les societats contemporànies.

4. Projectar el futur de les institucions socials a partir del coneixement de les tendències actuals de transformació estructural i cultural.

5. Articular reflexions argumentades sobre l'impacte de les institucions socials en la subjectivitat de les persones, tant en la vida quotidiana, com a l'interior d'organitzacions concretes

Amunt

Els continguts de l'assignatura estan distribuïts en dos tipus de materials: els mòduls i les lectures complementàries. A continuació donem alguns detalls sobre aquests materials. Les avaluacions de l'assignatura (PAC i Examen) inclouran continguts dels mòduls però l'ús de les tres lectures complementàries es considerarà un valor afegit. Dominar les competències de l'assignatura i arribar als seus objectius requereix de l'estudi, comprensió i assimilació dels continguts d'ambdós materials. 

Els móduls

Els principals continguts estan dividits en tres grans blocs. Existeix un mòdul per a cadascun d'aquests blocs. La seva lectura i estudi constituïx el punt de partida ineludible per a la comprensió i assimilació dels temes d'aquesta assignatura. Aquests mòduls oferixen una panoràmica inicial i proposen els conceptes bàsics sobre els quals s'assenta el treball de tot el semestre.

 

Bloc 1: Processos col·lectius i acció social

1. Concepte de comportament col·lectiu.

2. Enfocaments teòrics dels comportaments col·lectius.

3. Condicionaments ideològics en l'estudi dels comportaments col·lectius.

4. El rumor com a comunicació col·lectiva.

5. Les multituds en situacions de crisi.

6. Control social i resistència en les xarxes interactives.

 

Bloc 2: Moviments socials: conflicte, acció col·lectiva i canvi social

 1. Els moviments socials.

2. Com s'entenen els moviments socials. Les diverses aproximacions teòriques.

3. Aportacions de la psicologia social.

4. Emergència, característiques i funcionament dels moviments socials.

 

Bloc 3:Les institucions socials. Estructures socials i realitats subjectives

1. Què són les institucions?

2. L'escala de les institucions: el macro i el micr.

3. De les institucions a les extitucions.

4. Institucions socials, subjectivitat i subjectivació.

 

Les lectures

 

A més dels continguts anteriorment mencionats tindreu a la vostra disposició un conjunt de lectures organitzades al voltant d'una Web de Recursos.  La lectura d'aquests recursos serà voluntària encara que recomanada i es treballaran durant el curs amb l'objectiu d'aprofundir sobre els temes presentats en els mòduls. Entre les lectures recomanades en cada mòdul, en recomanem especialment una en cada un d'ells:
 

Bloc 1, Processos col·lectius i acció social: Reicher, S (1990). Conducta de masa como acción social. A Turner, J. C. Redescubrir el grupo social. Madrid: Morata. Pp. 235-273. Aquesta lectura és la lectura complementària principal del Mòdul.

 

Bloc 2, Moviments socials: conflicte, acció col·lectiva i canvi social: Sabucedo, J. M., Durán, M. i Alzate, M. (2010). Identidad colectiva movilizada. Revista de Psicología Social, 25 (2), 189-201. Aquesta lectura és la lectura complementària principal del Mòdul. (Atenció! no està a la web de recursos i es penjarà a l'aula directament)

 

Bloc 3, Les institucions socials. Reproducció i innovació en l'ordre social: Berger, P. L. I Luckmann, T. (1988). La societat com a realitat objectiva. A La construcció social de la realitat. Barcelona: Herder. Pp. 73-181. Aquesta lectura és la lectura complementària principal del Mòdul.

Amunt

El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic DAISY
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic EPUB 2.0
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic MOBIPOCKET
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic KARAOKE
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic HTML5
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic OAI-MPH

Amunt

Aquesta assignatura requereix de la participació activa i dinàmica del conjunt del grup. És primordial per tant visitar cada dia l'aula virtual, així com entrar en els diferents espais, per fer un seguiment de les propostes d'estudi i dels suggeriments puntuals que el consultor/a pugui fer, o per a participar en converses i debats amb altres companys de l'assignatura.

Els diferents espais d'interacció ofereixen la millor via per reflexionar de forma conjunta sobre els aspectes teòrics i pràctics dels continguts a treballar. Durant el semestre es farà un ús intensiu dels següents espais, accessibles des del mòdul de "comunicació", al costat esquerre de l'aula:

 

1. El "Tauler": Serà emprat pel consultor per a donar indicacions sobre la dinàmica de l'aula, comunicar informacions importants i donar el feedback general de les PACs. És recomanable estar molt atents a qualsevol missatge publicat en aquest espai.

2. El "Fòrum": En ell es treballarà en un primer moment les propostes de reflexió contingudes al material i desprès l'anàlisi de situacions actuals.  Així el fòrum esdevé la seu principal per preguntar, comentar i resoldre dubtes.

3. El "debat":serà l'espai a través del qual el/la consultora proposarà diferents debats durant el curs que tindran a veure amb els principals conceptes del Mòdul.

  

Amb l'objectiu d'afavorir el procés d'estudi resulta molt important compartir tant amb el vostre consultor/a com amb la resta de companyes i companys de l'aula qualsevol dubte o qüestió que sorgeixi de la lectura del material, així com de la realització de les activitats d'avaluació continuada.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt