Mètodes d'investigació quantitativa Codi:  10.511    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Mètodes d'investigació quantitativa es centra en els diferents mètodes quantitatius i les estratègies o dissenys d'investigació que hi estan associats: experimental, quasiexperimental, selectiu (en especial els dissenys d'enquesta i ex post facto) i observacional.

L'assignatura proporciona els elements clau que formen part de la recerca quantitativa i s'adreça a valorar l'adequació del pla d'investigació en relació als objectius/hipòtesis plantejats.

Mètodes d'investigació quantitativa vol posar de manifest: (a) la importància que té la bona planificació del disseny d'investigació i (b) les conseqüències que es poden derivar arran d'un disseny inicial inadequat a l'hora d'obtenir i analitzar les dades, interpretar-les i extreure'n conclusions.

A més, els coneixements adquirits a llarg del semestre, seran útils a l'estudiant a l'hora de planificar i sistematitzar la informació dels problemes que se li plantegin tant en la seva pràctica professional (p. ex. l'estudi del seguiment de casos clínics i l'efecte de la intervenció) com en l'àmbit de la investigació.

Amunt

Mètodes d'investigació quantitativa  pertany a la matèria Mètodes d'investigació i, en concret, dins d'aquesta, al bloc Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació. L'assignatura ha estat dissenyada assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Introducció als mètodes d'investigació en psicologia i, per tant, que  es tenen consolidats els conceptes bàsics de la metodologia d'investigació en psicologia. D'altra banda, l'assignatura proporciona una base conceptual que permet assolir millor les competències d'assignatures posteriors de la matèria Anàlisis de dades en psicologia, en especial l'assignatura Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives, així com les d'assignatures de la matèria Fonaments de la mesura i de l'avaluació psicològica.

Amunt

Atès el caràcter instrumental d'aquesta assignatura, els seus continguts són aplicables a qualsevol àmbit de la psicologia, especialment el bàsic, però també l'aplicat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'han dissenyat assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Introducció als mètodes d'investigació en psicologia.

Amunt

Es requisit haver cursat prèviament l'assignatura Introducció als mètodes d'investigació en psicologia , per tant, es considera que  es tenen consolidats els conceptes bàsics de la metodologia d'investigació en psicologia.

Amunt

Competències bàsiques

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 Competències transversals

 • Analitzar i sintetitzar.
 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació que s'ha rebut o demanat, oralment o per escrit, i el tractament que hi cal donar segons la naturalesa del fet de què es tracti.
 • Llegir d'una manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions amb relació al coneixement disciplinari disponible.
 • Fer judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Fer servir documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

 Competències específiques

 • Formular i contrastar hipòtesis sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la recerca.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i en cada intervenció.

En el calendari de l'aula, dins el primer dia del curs, hi trobareu el document "Graella.doc" on es detallen els objectius i les competències de l'assignatura per cada unitat.

Objectius específics

 • Entendre els supòsits que recolzen la lògica de la investigació científica.
 • Adquirir el vocabulari metodològic bàsic en català i anglès de la investigació científica
 • Identificar i formular de forma operativa hipòtesis relacionades amb un problema d'investigació.
 • Saber identificar les variables objecte d'estudi i determinar el seu rol: variables independents (VI), variables dependents (VD)
 • Identificar variables estranyes i controlades.
 • Conèixer les principals característiques, avantatges i inconvenients dels mètodes quantitatius: enquesta, observacional, experimental i selectiu.
 • Reconèixer els trets distintius dels diferents mètodes d'investigació
 • Identificar un determinat disseny d'investigació.
 • Conèixer els conceptes de fiabilitat o validesa.
 • Conèixer les tècniques de control i entendre la seva importància.
 • Entendre el concepte de manipulació.
 • Saber estructurar un document d'acord amb la normativa per a informes científics de l'APA.
 • Saber identificar, citar i referenciar un document d'acord amb la normativa APA.
 • Saber emetre judicis ètics respecte a una recerca.
 • Ser capaç d'elaborar informació a partir de literatura científica.
 • Avaluar de forma raonada i crítica la qualitat de l'apartat de "mètode" d'un article científic.

Amunt

L'assignatura basa els seus continguts en 5 mòduls didàctics. El vostre aprenentatge no es basarà en una lectura seqüencial dels continguts sinó en una proposta d'aprenentatge per capes que us permetrà, des de la primera PAC, tenir una primera aproximació als mètodes d'investigació quantitativa (Consulteu el document "Continguts i recursos.pdf", que teniu penjat al calendari en el primer dia de curs). A mesura que avanci el curs anirem aprofundint en cadascun d'ells.

"Mètodes d'investigació quantitativa. Episodi 0".

Mòdul 1. Mètodes d'investigació quantitativa. Episodi 0. La investigació quantitativa. Guia per a la lectura dels mòduls. Lectura d'articles en anglès. Annex: Glossari

"Metodologies científiques en psicologia"

Mòdul 1. Introducció i metodologia d'enquestes. La connexió epistemològica. El Procés de contrast d'hipòtesi. Addenda: algunes controvèrsies metodològiques. Metodologies descriptives I: enquestes. 

Mòdul 2. Metodologies descriptives II: l'observació. L'observació al servei de la psicologia científica. Diferents maneres de plantejar l'observació. Construcció de codis. Tipus de mesura en l'observació. L'avaluació del procés d'observació.  

Mòdul 3. Metodologia experimental. Experiments amb una variable independent, utilitzant diferents subjectes. Experiments amb una variable independent, utilitzant els mateixos subjectes. Experiments amb un sol subjecte. Experiments amb més d'una variable independent: els dissenys factorials.  

Mòdul 4. Metodologies quasiexperimentals i selectives. Metodologies quasiexperimentals. Dissenys ex post facto. Dissenys evolutius. Casos pràctics.  

Amunt

Mètodes d'investigació quantitativa XML
Mètodes d'investigació quantitativa DAISY
Mètodes d'investigació quantitativa EPUB 2.0
Mètodes d'investigació quantitativa MOBIPOCKET
Mètodes d'investigació quantitativa KARAOKE
Mètodes d'investigació quantitativa HTML5
Mètodes d'investigació quantitativa PDF

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.
L'assignatura es basa en dos materials bàsics que cal que descarregueu al disc dur del vostre ordinador i a la carpeta on ho fa per defecte. També podeu descarregar els materials en format pdf però tingueu en compte que hi ha activitats interactives i autoavaluacions que sols trobareu als materials en format web.

Aquests són els materials:

* Mètodes d'investigació quantitativa: A través dels quatre mòduls i l'annex presenta els continguts en què es basa l'assignatura. En cada un dels mòduls trobareu:

 • Petits exercicis, a manera de petites reflexions, que ajuden a la comprensió i bon seguiment dels continguts.
 • Activitats pensades per a practicar i consolidar els diferents conceptes metodològics que es presenten a cada un dels mòduls.
 • Activitats interactives que us permetran actuar o bé com a investigadors o com a subjectes d'una investigació.
 • Al final de cada mòdul trobareu un test d'autoavaluació que us permetrà comprovar el vostre nivell de coneixements. Cada vegada que el realitzeu, us presentarà cinc preguntes de diferent nivell de dificultat i al finalitzar us indicarà quin és el vostre nivell de coneixements i el grau de dificultat que heu superat.

* Mètodes d'investigació quantitativa. Episodi 0: Una de les seves funcions és servir com a suport del material a què fèiem referència abans (Mètodes d'investigació quantitativa). A través d'esquemes, aclariments conceptuals i ampliacions us proporciona un marc en el què ubicar els continguts que anireu treballant als mòduls de Mètodes d'investigació quantitativa. Una altra funció important és reforçar i ampliar la competència de lectura crítica de literatura científica. Això es fa, especialment, a través un prototip d'article científic comentat i de la introducció en tot el text i en l'annex de terminologia en llengua anglesa i catalana.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen final per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals, l'estudiant pot ser expulsat de la prova, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt