Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives Codi:  10.512    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En el nostre afany per comprendre la realitat que ens envolta, un dels mètodes que utilitzem els éssers humans és la ciència estadística. Aquesta té com a objecte l'estudi d'agrupacions de dades sobre determinats fenòmens de la realitat per tal d'assolir un coneixement total o parcial dels mateixos i d'aquesta manera orientar el procés de presa de decisions. Així doncs, l'estadística examina el comportament dels fenòmens en la seva vessant quantitativa però sense prescindir totalment dels aspectes qualitatius. L'estadística acompleix un paper creixent en totes les facetes del progrés humà. Va començar sent aplicada a assumptes d'Estat, d'on ve el seu nom, per passar a estendre's als camps més diversos del saber, com la psicologia, la biologia, l'educació, l'agricultura, la sociologia, la física i molts d'altres.

Entre les raons per les quals un estudiant de psicologia ha de dur a terme estudis d'estadística, podem citar les següents:

1. Necessitat de comprensió de la literatura professional, ja que la major part dels articles publicats referents a la ciència de la conducta conté resultats basats en anàlisis estadístiques.

2. Necessitat de comprensió de la lògica subjacent a la investigació. L'Estadística ofereix els fonaments lògics en els quals es basa la major part de la investigació psicològica.

3. Aplicabilitat en tota investigació psicològica. Tota investigació psicològica que aspiri a un mínim de rigor necessita partir d'una anàlisi estadística abans d'obtenir les dades.

Amunt

Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives pertany a la matèria Anàlisi de Dades en Psicologia i, en concret, dins d'aquest, al bloc Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació. L'assignatura ha estat dissenyada assumint que s'han cursat prèviament les assignatures Introducció als mètodes d'investigació en psicologia i Mètodes d'investigació quantitativa per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics de la metodologia d'investigació en psicologia. D'altra banda, l'assignatura proporciona una base conceptual que permet assolir millor les competències d'assignatures posteriors de la matèria Fonaments de la Mesura i Avaluació Psicològica.

Amunt

Els coneixements, capacitats i habilitats que s'adquireixen en aquesta assignatura, proporcionen les competències bàsiques de caràcter metodològic necessàries per a la formació metodològica en psicologia.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'han dissenyat assumint que s'han cursat prèviament les assignatures Introducció als mètodes d'investigació en psicologia i Mètodes d'investigació quantitativa. Els alumnes que accedeixen a aquests estudis havent realitzat el batxillerat en la modalitat de Ciències Socials o el COU amb Matemàtiques II es troben en una situació privilegiada, ja que el curs és una ampliació de la part referida a l'estadística. No obstant això, aquells alumnes que accedeixin per mitjà del batxillerat de ciències o COU amb matemàtiques no han de tenir cap preocupació, ja que disposen d'un excel·lent domini de les eines bàsiques necessàries.

Amunt

L'assignatura ha estat dissenyada assumint que s'han cursat prèviament les assignatures Introducció als mètodes d'investigació en psicologia i Mètodes d'investigació quantitativa per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics de la metodologia d'investigació en psicologia.

Amunt

Competències bàsiques

Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals

Analitzar i sintetitzar.

Buscar i gestionar dades i materials de recerca, essent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin persones, grups i institucions.

Interpretar el contingut i l'abast de la informació que s'ha rebut o demanat, oralment o per escrit, i el tractament que hi cal donar segons la naturalesa del fet de què es tracti.

Fer judicis i valoracions crítiques argumentades. Fer servir documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

Competències específiques

Formular i contrastar hipòtesis sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la recerca.

Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i en cada intervenció.

Aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.  

Elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

  • Conceptes estadístics bàsics
  • Organització de les dades d'una mostra: representacions gràfiques
  • Mesures de tendència central i de dispersió
  • Introducció a la probabilitat
  • Estimació de paràmetres: distribució mostral
  • Introducció al contrast d'hipòtesis
  • Prova de khi quadrat
  • Contrastos d'hipòtesis per a una mostra independent o més
  • Contrastos d'hipòtesis per a dues mostres relacionades
  • Relació entre dues variables quantitatives o numèriques

Amunt

Estadística: prendre decisions a partir de dades Audiovisual
Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives PDF
Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives Web
El full de càlcul per tractar dades numèriques Web

Amunt

Pel seguiment de l'assignatura s'utilitzarà com a manual de consulta i material bàsic d'estudi el dossier de la matèria de la UOC. Aquests mòduls incorporen exercicis pràctics que ajuden a posar en joc els conceptes teòrics introduïts. Com a material de suport s'inclou un enllaç on podeu trobar diferents vídeos que fan referència als diferents temes del programa. Podeu trobar aquest enllaç a l'apartat Materials (a l'enllaç "Estadística: prendre decisions a partir de dades (vídeos)". En el dossier s'indica quan és recomanable veure cada un dels vídeos.

També es disposa en els materials associats de l'assignatura d'una web amb una sèrie d'exercicis d'autoavaluació i d'activitats i problemes per resoldre que complementen les activitats pràctiques i d'aplicació dels coneixements assolits. En aquests exercicis també es fa referència a les unitats dels vídeos que poden acompanyar i il·lustrar el seu contingut.

A les orientacions conceptuals de l'assignatura hi ha prou bibliografia. En tot cas, qualsevol manual d'Estadística us pot ser d'utilitat.

A l'apartat de Fonts d'Informació dins la pestanya de Materials (situat a la dreta de l'aula) us assenyalem algunes adreces web molt interessants que contenen informació (textos, exercicis, programes, etc.) que us poden ser útils en el vostre aprenentatge continuat i per desenvolupar els vostres coneixements. Alguns estan en castellà i altres en anglès. Us animem a que hi entreu!!!

Òbviament, com tot a Internet, les coses canvien molt ràpidament, i és possible que alguna d'aquestes adreces no funcionin quan les aneu a executar. Podeu fer vosaltres mateixos una cerca per la xarxa i trobareu molta més informació.

També us recomanem que, per la consulta electrònica de llibres, manuals i revistes de l'àrea de metodologia aneu a la biblioteca seguint la següent via: Col·lecció digital - Ciències de la salut - Psicologia - Metodologia de les ciències del comportament

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen final per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals, l'estudiant pot ser expulsat de la prova, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt