Psicologia de les organitzacions Codi:  10.513    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura Psicologia de les Organitzacions suposa una introducció a l'interrogant que planteja la relació entre el comportament humà, les organitzacions i les institucions. Ens ofereix un conjunt de coneixements sobre la conducta humana en el marc organitzatiu o institucional que ens permetrà entendre els processos psicosocials més importants que es poden generar en aquests contextos. Això ens proporcionarà les claus teòriques i conceptuals necessàries per comprendre el funcionament i la complexitat d'aquests processos de cara a dissenyar i portar a terme una adequada intervenció organitzacional.

Amunt

Psicologia de les Organitzacions és una assignatura obligatòria de 3 crèdits. Juntament amb Sociopsicologia del Treball (obligatòria) constitueixen dues de les assignatures més importants del perfil de psicologia de les organitzacions i del treball. A partir d'aquestes dues assignatures l'estudiant tindrà una base de coneixements que li servirà per poder desenvolupar les diferents assignatures de l'anomenat perfil, com per exemple: Psicologia del treball i de les relacions laborals, Psicologia del lloc de treball i del desenvolupament professional, Desenvolupament organitzacional o Negociació i gestió del conflicte a les organitzacions.

Amunt

La Psicologia de les Organitzacions pot actuar en qualsevol col·lectiu humà que es dirigeixi vers un objectiu: des d'una empresa amb ànim de lucre fins a una organització amb finalitats humanitàries. Les funcions d'un/a especialista en el comportament humà a qualsevol organització poden ser: selecció, avaluació i orientació professional; formació i desenvolupament, estudi de les condicions psicosocials del treball (prevenció de riscos laborals), organització i motivació en el treball; millora de la direcció dels equips; anàlisi de llocs de treball; gestió de competències; avaluació del desenvolupament; sistemes d'informació i gestió del coneixement; outplacement; e-recruitement, etc.

Amunt

Per al bon desenvolupament de l'assignatura, és convenient que si no s'ha cursat prèviament 'Fonaments psicosocials del comportament humà' es cursi de forma simultània a 'Psicologia de les organitzacions'.

 

Amunt

Si no s'ha cursat  Fonaments psicosocials del comportament humà, és convenient cursar-la de forma simultània a Psicologia de les organitzacions.

Amunt

A l'assignatura Psicologia de les Organitzacions es treballen competències bàsiques del Grau de Psicologia, competències transversals i competències específiques de l'àmbit, vinculades a objectius d'aprenentatge segons les unitats d'estudi.

Competències BÀSIQUES:

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Mòdul
Competències ESPECÍFIQUES Competències TRANSVERSALS Objectius d'aprenentatge
Mòdul 1: Per què hem d'estudiar les organitzacions?   - Utilitzar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions. 

 - Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitatsrelacionades amb la seva actuació professional. 

- Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos. 

- Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions. 

 

- Comprendre la rellevància que tenen les organitzacions en la nostra realitat social.

- Conèixer les principals aproximacions clàssiques a l'estudi de les organitzacions.

- Examinar les principals aproximacions contemporànies a l'estudi de les organitzacions.

- Conèixer el model que presenten les organitzacions com a estructures de poder i dominació.

  

 

Mòdul Competències ESPECÍFIQUES Competències TRANSVERSALS Objectius d'aprenentatge

Mòdul 2: Dinàmiques organitzacionals 

  - Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos. 

- Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.  

   - Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional. 

- Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos. 

- Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions. 

 - Comprendre què és una organització en el marc de la societat actual. 

- Conèixer el funcionament i les dinàmiques de les organitzacions. 

- Conèixer com les organitzacions influeixen en el comportament i les actituds de les persones. 

-Analitzar la inserció de les organitzacions al móno contemporani. 

- Adquirir les aptituds necessàries per a analitzar la influència recíproca entre organitzacions i persones de diferents tipus. 

- Comprendre la influència que unes persones exerceixen sobre d'altres en el marc de les organitzacions. 

 

Mòdul Competències ESPECÍFIQUES Competències TRANSVERSALS Objectius d'aprenentatge
 

Mòdul 3:

Conflicte, poder i política en les organitzacions

  

 - Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos. 

- Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.   

  - Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional. 

- Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos. 

- Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions. 

 
- Comprendre que el conflicte és una força no necessàriament desestructuradora en les organitzacions, sinó que moltes vegades és una oportunitat i una finestra positiva per al canvi organitzacional. 

- Entendre el paper que exerceix el conflicte en les organitzacions. 

- Comprendre les organitzacions com un fenomen que va més enllà de la seva dimensió productiva i/o econòmica. 

- Entendre el paper que exerceixen les relacions de poder en les organitzacions. 

- Conèixer una definició del poder que el representa com una força positiva i no com una cosa negativa i punitiva. 

- Conèixer una definició de la paraula política que desborda les acepcions del sentit comú. 

- Comprendre el paper que el pla polític exerceix en les organitzacions. 

 

Mòdul Competències ESPECÍFIQUES Competències TRANSVERSALS Objectius d'aprenentatge
 Mòdul 4: Cultura i ètica en les organitzacions   

 - Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos. 

- Detectar els processos de canvi i el desenvolupament organitzacional 

- Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.   

 - Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional. 

- Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos. 

- Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions. 

 - Presentar el concepte de cultura organitzacional i les principals conceptualitzacions. 

- Oferir dimensions analítiques per a interpretar la cultura en una organització. 

- Examinar la relación entre cultura i activitat organitzacional. 

- Presentar el concepte d'ètica i responsabilitat social en el cas de les organitzacions.

- Examinar la noció de responsabilitat social corporativa.

- Reflexionar sobre el paper de l'ètica organitzacional en un món globalitzat.

- Examinar la proposta del cosmopolitisme com a exemple d'encaix entre l'ètica organitzacional i la globalització.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura estàn basats en els 4 mòduls que tot seguit es presenten:

 • Mòdul 1: Per què hem d'estudiar les organitzacions?
  • Hem d'estudiar les organitzacions?
  • Aproximacions clàssiques al'anàlisi de les organitzacions
  • Aproximacions contemporànies a l'anàlisi de les organitzacions
  • Organitzacions com a estructures de poder i dominació    
 • Mòdul 2: Dinàmiques organitzacionals
  • Rols socials
  • Estructura organitzacional
  • Lideratge
  • Comunicació i presa de decisions
 •     Mòdul 3: Conflicte, poder i política en les organitzacions
  • El poder en les organitzacions
  • Organitzacions i processos polítics
  • Conflicte intergrupal en les organitzacions
 • Mòdul 4: Cultura i ètica en les organitzacions
  • Què és la cultura organitzacional?
  • Cultura i activitat organitzacional
  • Valors ètics i responsabilitat social
  • Ètica i cultura organitzacional en un món globalitzat

 

Amunt

Activitat de síntesi mòdul 1 Web
Activitat de síntesi mòdul 4 Web
Activitat de síntesi mòdul 3 Web
Activitat de síntesi mòdul 2 Web
Intervenció en l'àmbit del treball i les organitzacions Audiovisual

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.
Els quatre mòduls estan en suport paper i suport web. Al final de cada mòdul hi ha un resum de tot allò que s'ha tractat, un glossari de termes i una bibliografia d'interés. També al llarg de cada mòdul podeu trobar diferents suggeriments de lectures, vídeos o activitats.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals, l'estudiant pot ser expulsat i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt