Motivació i emoció Codi:  10.514    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura es pretén que l'alumnat conegui els principals processos implicats en els fenòmens motivacionals i emocionals. Aquests diferents processos són presentats individualment al llarg dels mòduls per a facilitar la seva comprensió, però sense perdre de vista la interrelació existent entre ells i amb la resta de processos psicològics bàsics (percepció, atenció, aprenentatge, memòria, pensament i llenguatge). Els principals conceptes i models teòrics, que han desenvolupat diferents investigadors per descriure i explicar aquests processos apareixen seqüenciats en el continuum històric per a facilitar la seva ubicació en el desenvolupament de la psicologia científica, fent èmfasi que, en general, solen sorgir sobre la base de la incapacitat dels anteriors models per a explicar determinats resultats experimentals. Així mateix, es presenta la descripció d'algunes de les investigacions experimentals més significatives en les quals s'han basat els diferents autors per a donar suport empíric a les seves teories o per a justificar l'ús de determinats conceptes explicatius i descriptius. Per altra banda, atès que el comportament és la conseqüència de la interrelació complexa i dinàmica de tots els processos psicològics bàsics, es farà una especial èmfasi en que l'alumnat comprengui, des d'una perspectiva integradora, els efectes d'influència recíproca existents entre ells, i com d'aquesta manera es va modelant el comportament.

Amunt

Es parteix d'una perspectiva holística i integradora a través de la qual es pretén que l'alumnat no estudiï els dos processos tractats en l'assignatura com a compartiments aïllats. Això suposa no només un esforç d'integració entre els mòduls d'aquesta assignatura, sinó també establir nexes amb allò estudiat en les altres assignatures on es descriuen altres processos psicològics bàsics: psicologia de la percepció, psicologia de l'aprenentatge, psicologia de l'atenció i la memòria, psicologia del pensament i psicologia del llenguatge.

 

Amunt

Motivació i Emoció constitueix una assignatura de caràcter obligatori i pertany a l'àrea de Psicologia Bàsica. En conseqüència, constitueix una part de la formació fonamental que tot futur psicòleg o psicòloga ha de posseir per a poder comprendre, explicar i predir el comportament humà. L'alumnat adquirirà eines conceptuals d'anàlisi del comportament que li seran imprescindibles en la seva activitat aplicada, independentment del seu àmbit d'intervenció. Al llarg de tota l'assignatura s'aniran presentant una sèrie d'exemples de camps en els quals es fa palès com els coneixements adquirits poden ser d'utilitat per fer una anàlisi científica del comportament.  

Amunt

Atès que es tracta d'una assignatura programada per a ser cursada en el primer i segon semestre no són necessaris coneixements previs, tot i que tenir coneixements de la resta processos psicològics, fonamentalment de percepció, atenció i memòria pot ser útil.

Amunt

 

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir a l'alumnat en el coneixement dels aspectes més rellevants de la Motivació i Emoció. Després d'haver estudiat aquesta matèria els estudiants hauríeu d'haver adquirit les competències i objectius formatius que es detallen a continuació.  

Competències bàsiques i transversals

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Llegir d'una manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions amb relació al coneixement disciplinari disponible.
 • Treballar d'una manera autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats
 • Usar documents, texts i publicacions d'una tercera llengua (anglès).

Competències específiques

 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Reconèixer la naturalesa de les diferències individuals que poden influir en l'aparició o el manteniment de grups, desigualtats o problemes psicològics.
 • Entendre el funcionament cognitiu d'una manera integrada.
 • Aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions. 

Amunt

Mòdul 1: Motivació
Es descriuen els principals conceptes motivacionals, els tipus de motius i els conflictes motivacionals, així com les teories més rellevants en aquest camp. Per altra banda, es planteja la diferenciació conceptual i funcional entre motivació intrínseca i extrínseca. Finalment, es descriuen aplicacions de la motivació a l'educació, la salut i l'esport.  

Mòdul 2: Emoció
S'expliquen els conceptes d'emoció, sentiment i afecte, s'analitzen les emocions en els seus components fonamentals, les seves funcions i la seva regulació i expressió i es presenten diferents abordatges teòrics de les emocions. Finalment, es discuteix la implicació de les emocions en els estats de salut. 

Mòdul 3: Motivació i emoció en el mindfulness i l'esport. La inhibició emocional

Aquest mòdul suposa un complement a les unitats didàctiques anteriors. Inclou tres apartats de continguts en els quals es tracten aspectes teòrics i estudis experimentals en altres àrees d'interès en què els processos motivacionals i emocionals han mostrat clarament la seva rellevància.

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt