Psicologia de l'educació i de la instrucció Codi:  10.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La psicologia de l'educació i de la instrucció és una assignatura que pretén oferir als estudiants del nou grau de psicologia una visió del paper que juguen les pràctiques educatives en l'aprenentatge i el desenvolupament de les persones; alhora que contribuir a identificar i conèixer alguns dels factors i processos psicològics susceptibles d'explicar aquest paper o aquesta influència. Contribueix, per tant, a crear un marc conceptual des del qual orientar la reflexió sobre la pràctica, el disseny i la millora dels processos educatius en qualsevol context (familiar, escolar, de lleure,...) analitzant els factors psicològics i psicosocials que hi incideixen.

Per assolir aquesta finalitat, l'assignatura fa en el seu plantejament dues opcions molt clares. La primera té a veure amb la visió epistemològica general de la psicologia de l'educació i de la instrucció que s'adopta com a referent. La segona, amb el marc teòric de referència que s'usa per a identificar, analitzar i interpretar les variables i els processos psicològics implicats en les pràctiques educatives, susceptibles d'explicar l'aprenentatge i el desenvolupament.

Respecte a la visió epistemològica general, cal dir que la psicologia de l'educació i de la instrucció és entesa com una disciplina pont de naturalesa aplicada entre el coneixement psicològic i la teoria i la pràctica educativa. En relació amb l'enfocament teòric, cal dir que s'assumeix una concepció constructivista d'orientació sociocultural del psiquisme humà.

Aquestes dues opcions seran degudament explicades i represes en el desenvolupament dels mòduls que composen l'assignatura.

Amunt

"L'objectiu general del títol de grau de Psicologia és formar professionals amb els coneixements científics necessaris per a comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà i amb les destreses i habilitats per a avaluar i intervenir en l'àmbit individual, organitzacional i comunitari, a fi de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida". 

En relació amb aquest objectiu general del títol, l'assignatura de Psicologia de l'educació i de la instrucció, com a disciplina psicològica que és, pretén ajudar els estudiants a entendre i a explicar com i per què canvien les persones quan participen en pràctiques educatives concretes (escolars o no, formals i no formals); uns canvis que tenen a veure amb l'aprenentatge, el desenvolupament i la socialització bàsicament. I ho fa amb una triple finalitat, d'una banda disposar de coneixements que ajudin a comprendre i a explicar adequadament els fenòmens educatius; d'una altra, usar aquests coneixements per a elaborar estratègies, procediments i models de planificació i intervenció capaços d'orientar aquests processos en una determinada direcció i, en tercer lloc, amb la finalitat de co-ajudar a implementar formes de pràctiques educatives més eficaces i més enriquidores per a les persones i institucions que hi participen. 

L'assignatura té, doncs, un caràcter marcadament aplicat i eminentment professionalitzador, i pretén ser un referent destacat a l'hora de reflexionar sobre la pràctica educativa i fer propostes de millora.

Les vinculacions que poden establir-se entre els continguts i propòsits de l'assignatura i altres matèries obligatòries i optatives que s'ofereixen al grau de Psicologia són nombroses. Així, per exemple, és possible establir punts de connexió amb matèries obligatòries que tracten dels processos psicològics bàsics (Psicologia de l'aprenentatge, Motivació i emoció,...); amb matèries que fan referència als processos de desenvolupament al llarg del cicle vital (Psicologia del desenvolupament I i II) i amb matèries més professionalitzadores com poden ser Avaluació psicològica i Principis d'intervenció en educació. I pel que fa a les matèries optatives, es podrien citar entre d'altres: Aprenentatge al llarg de la vida, Optmització evolutiva i intervenció psicoeducativa en els transtorns del desenvolupament, Intervenció psicoeducativa en contextos familiars i escolars i Psicologia de l'educació i mitjans de comunicació. Cal assenyalar que el coneixement que s'ofereix des de la Psicologia de l'educació i de la instrucció, pretén ser d'utilitat per a qualsevol professional de la psicologia i, per tant, malgrat esmentar matèries altament vinculades a l'àmbit de l'educació, en cap cas suposa que no es pugui aprofitar i utilitzar el coneixement psicoeducatiu per a àmbits clínics, del treball i les organitzacions i, particularment, en la intervenció social.

Amunt

L'oferta de matèries del pla d'estudis de Psicologia permet a l'estudiant anar confegint progressivament un perfil professionalitzador específic en l'àmbit de la psicologia de l'educació. En aquest sentit, cal assenyalar que un psicòleg de l'educació pot estar present en qualsevol sistema social dedicat a l'educació en tots els seus nivells i modalitats, reglada i no reglada, formal i informal; ja sigui des de la iniciativa pública (administracions autonòmiques o locals) o privada. 

 

Amunt

L'assignatura de Psicologia de l'educació i de la instrucció us permetrà posar en relació alguns dels coneixements (conceptuals, procedimentals i actitudinals) que hàgiu pogut aprendre en altres assignatures del grau de psicologia o en altres matèries vinculades a l'àmbit de l'educació. Aquests coneixements, i les seves relacions, prendran sentit al considerar la naturalesa i funcions de les pràctiques educatives a les quals ens aproximarem al llarg de l'assignatura.

Amunt

Per cursar l'assignatura de psicologia de l'educació i de la instrucció és del tot convenient haver cursat prèviament les assignatures relacionades amb el desenvolupament al llarg del cicle vital (Psicologia del desenvolupament I i II).

Amunt

 

Descripció de les competències que es desenvolupen en l'assignatura.

 

Competències bàsiques

-Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 

Competències Transversals

-Analitzar i sintetitzar.

-Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

-Treballar de forma autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.

Competències Generals

-Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències Específiques

-Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.

-Identificar els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.

-Identificar la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.

-Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions 

 

Descripció dels objectius d'aprenentatge de l'assignatura

 

Objectius de coneixements

 

 • Adquirir una concepció de la psicologia de l'educació i de la instrucció, com a disciplines pont de caràcter aplicat, que elaboren models explicatius sobre el seu objecte d'estudi, generen procediments d'intervenció sobre aquest objecte d'estudi i contribueixen a fonamentar unes pràctiques professionals de qualitat.
 • Analitzar les relacions entre el desenvolupament psicològic i l'educació, valorant la influència que té sobre el desenvolupament personal el fet de participar en diferents tipus de processos educatius.
 • Conèixer els trets fonamentals de l'organització social de l'educació i algunes de les característiques de les pràctiques educatives més rellevants en la nostra societat.
 • Analitzar les relacions entre tipus diferents de pràctiques educatives i valorar-ne el seu paper com a motor del desenvolupament personal.
 • Conèixer un marc conceptual de referència integrador de caire sòcio-constructivista que permeti una aproximació fonamentada a l'anàlisi dels processos educatius en general, i de les pràctiques educatives escolars en particular, dels principals factors que hi intervenen i de les relacions que s'estableixen entre ells.
 • Conèixer alguns dels processos intrapsicològics i interpsicològics susceptibles d'explicar la dinàmica dels processos d'ensenyament i aprenentatge, en general, i escolars, en particular, i situar aquest coneixement en un marc conceptual de referència integrador de caire sòcio-constructivista.

 

Objectius d'habilitats o procediments

 

 • Aplicar el coneixement psicoeducatiu per analitzar i comprendre els processos d'ensenyament i aprenentatge en contextos i escenaris educatius concrets.
 • Adquirir i utilitzar procediments i estratègies que permetin la recerca d'informacions rellevants per a l'anàlisi de processos educatius concrets, així com valorar críticament les informacions obtingudes i elaborar les conclusions oportunes.
 • Adquirir i practicar habilitats i estratègies de treball col·laboratiu necessàries per a la construcció d'un coneixement compartit en el marc d'un equip.
 • Adquirir i practicar habilitats i estratègies d'autorregulació que permetin el propi aprenentatge i el treball en equip.

 

Objectius d'actituds, valors i normes

 

 • Assolir i practicar actituds de rigor intel·lectual, respecte i discreció necessàries per a l'anàlisi de les pràctiques educatives des de la perspectiva de la psicologia de l'educació i de la instrucció.
 • Adquirir i practicar actituds de compromís personal, corresponsabilització, suport i ajuda mútua necessàries per a la resolució de tasques acadèmiques o professionals en l'àmbit de la intervenció psicoeducativa.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.
 • Desenvolupar un enfocament en profunditat del propi procés d'aprenentatge. 

Amunt

Per assolir les competències i objectius d'aprenentatge que us hem descrit s'ha proposat una organització del temari en sis mòduls:

Mòdul 1. De què parlem quan parlem de psicologia de l'educació i de la instrucció?

Mòdul 2. L'aprenentatge influeix en el desenvolupament humà?

Mòdul 3. Com s'aprèn en el context educatiu escolar? 

Mòdul 4.Com s'aprèn en el context educatiu familiar? 

Mòdul 5. Es pot aprendre mirant la televisió?

Mòdul 6. S'aprèn millor amb les tecnologies de la informació i la comunicació? 

Els mòduls 1 i 2 pretenen proporcionar el marc epistemològic i teòric des dels quals s'aborda l'assignatura. Els mòduls 3, 4, 5 i 6 presenten alguns dels entorns o contextos educatius que des de la psicologia de l'educació i de la instrucció s'assenyalen actualment com a més rellevants per a entendre els processos de desenvolupament i aprenentatge. Cada mòdul s'encapçala amb una pregunta a la qual s'anirà donant resposta progressivament, a mesura que s'avanci en els continguts del mòdul.

L'assignatura està pensada per a què, malgrat l'ordre, es pugi iniciar i continuar l'estudi per qualsevol dels mòduls. En aquest semestre, i d'acord amb les activitats d'avaluació continuada que us proposem, seguirem un ordre una mica diferent. Així, iniciarem l'estudi amb el mòdul 1 (que us permetrà obtenir nous coneixements sobre la PE, el seu objecte d'estudi i les relacions amb la PI i altres disciplines psicològiques i educatives), encara que aquest mòdul no l'incorporem de forma específica en cap PAC. La PAC1 ens portarà a aprendre els continguts del mòdul 2 (sobre la naturalesa social i socialitzadora de l'educació i el seu impacte en el desenvolupament humà) i enllaçarem amb el mòdul 4 (aprenentatge en el context familiar). Per a la PAC2 treballarem el mòdul 3 (aprenentatge en el context escolar) i el mòdul 5 (aprenentatge amb TV). Finalment, per a l'última PAC3, a més del conjunt de continguts de tots els mòduls, inclourem el mòdul 6 (aprenentatge amb TIC).

Els continguts de l'assignatura es troben, doncs -hi insistim- tots interconnectats; l'objectiu és establir ponts i relacions significatives i no perdre la globalitat de la proposta didàctica. Des de l'equip docent de l'assignatura es donaran orientacions més concretes per a guiar l'estudi de cada mòdul i fer més explícites aquestes relacions (guies d'estudi: GES).

Amunt

Psicologia de l'educació i de la instrucció PDF

Amunt

El material de l'assignatura -mòduls- és la referència bàsica per al seu seguiment i estudi. La manera com s'organitza i els continguts que el composen són l'eina principal que us ha de facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt