Mètodes d'investigació qualitativa Codi:  10.518    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El contingut de l'assignatura Mètodes d'Investigació Qualitativa es centra en aquelles estratègies, mètodes i tècniques d'investigació que són específics de les Ciències Socials i del Comportament (és a dir, que no són emprats per les Ciències Naturals), estan clarament orientats cap a la interpretació, accepten el repte de la subjectivitat, valoren el discurs propi de persones, grups o comunitats i busquen la comprensió d'allò que tenen de més particular els fenòmens del comportament humà, entesos com a fenòmens de significat en el seu context interpersonal, social i cultural. Aquest contingut dóna a l'alumne/a la oportunitat de conèixer tant els plantejaments com les pràctiques investigadores i professionals corresponents a aquest enfocament metodològic, tots els quals s'apleguen sovint sota el nom global de Mètodes Qualitatius, i d'aprendre les bases de la seva utilització tant en l'àmbit aplicat com en la recerca.

 

L'assignatura està organitzada de manera que el temari cobreix seqüencialment tres grans blocs corresponents a les següents qüestions: quins són els límits d'allò que es pot entendre estrictament com a Mètodes Qualitatius; quins són els diferents enfocaments en les condicions i procediments de la recollida d'informació i generació de dades; quin control es pot fer de la qualitat d'aquestes darreres. El programa toca en conseqüència, un darrera l'altre, els temes de la delimitació de la metodologia qualitativa; de les tècniques de registre en observació participant (particularment les entrevistes i el recurs a informants) i no participant (essencialment, la categorització qualitativa); de les particularitats dels estudis grupals; dels materials textuals i documentals, amb una breu referència a l'anàlisi de contingut; i finalment el tema de la perspectiva qualitativa sobre la fiabilitat, la validesa i la generalització.

 

Mètodes d'Investigació Qualitativa pretén, sobretot, fer palesa la necessitat d'adequació entre els recursos metodològics escollits i l'objecte d'estudi abordat. Aquesta adequació es refereix, no solament a la selecció de recursos dintre del ventall de mètodes qualitatius, sinó a la mateixa elecció de la metodologia qualitativa a l'hora d'emprendre una recerca en Psicologia. Aquests coneixements aplicats a l'elecció d'un camí metodològic han d'ajudar a l'estudiant en el futur, tant quan jutgi la versemblança d'uns resultats en tant que professional, com quan hagi de dissenyar una investigació sobre comportament humà en l'àmbit de les persones, els grups, les societats o les cultures.

 

L'assignatura proporciona competències i tècniques útils i funcionals en la majoria de les àrees d'aplicació de les ciències del comportament: clínica, organitzacions i treball, educativa, desenvolupament, etc..

Amunt

Mètodes d'Investigació Qualitativa pertany a la matèria Mètodes d'Investigació i s'imparteix en el tercer semestre del grau. Aquest bloc de continguts té com a denominador comú la concepció i l'ús de la metodologia científica en les ciències del comportament. Mètodes d'Investigació Qualitativa amplia i complementa els coneixements adquirits en l'assignatura troncal prèvia de Introducció als Mètodes d'Investigació en Psicologia (primer semestre), la qual proporciona els fonaments i punts de partida per a les decisions metodològiques que haurà de prendre el psicòleg científic o el professional en l'exercici de la seva activitat.

 

Per altra banda, Mètodes d'Investigació Qualitativa s'imparteix en continuïtat semestral respecte a Mètodes d'Investigació Quantitativa (segon semestre), la qual ha d'haver donat justament les eines metodològiques adequades per a planificar una investigació concebuda de manera complementària a la qualitativa, és a dir, seguint i aplicant el mètode científic des d'una perspectiva bàsicament positivista. Així doncs, Mètodes d'Investigació Qualitativa perllonga i completa els coneixements adquirits mitjançant Mètodes d'Investigació Quantitativa en una direcció diferent, analitzant el llenguatge i el significat del comportament humà amb cura del component subjectiu i de la diversitat de les interpretacions possibles segons l'individu, el grup o la cultura.

 

Finalment, Mètodes d'Investigació Qualitativa adoba el terreny per a una bona recepció per part de l'alumnat de l'assignatura Tècniques d'Anàlisi de dades Qualitatives (quart semestre), la qual entra ja decididament en les diferents modalitats d'anàlisi i interpretació de les dades qualitatives sobre la base dels coneixements metodològics adquirits fins al moment.

 

Per altra banda, l'assignatura es beneficia dels coneixements i habilitats fornits per altres assignatures metodològiques com Tècniques d'Anàlisi de Dades Quantitatives i Psicometria, amb les que manté també una relació de complementarietat.

Amunt

L'assignatura proporciona competències i tècniques útils i funcionals en la majoria de les àrees d'aplicació de les ciències del comportament: clínica, organitzacions i treball, educativa, desenvolupament, etc..

Amunt

Els indicats a l'apartat "L'assignatura en el conjunt del Pla d'Estudis".

Amunt

NOTA IMPORTANT

És indispensable que aquesta assignatura es cursi abans que Tècniques d'Anàlisi de Dades Qualitatives, i no al mateix temps o després. El disseny de les dues assignatures està fet amb la intenció de que Mètodes d'Investigació Qualitativa es cursi primer i Tècniques d'Anàlisi de Dades, en un semestre posterior. No fer-ho així pot ser perjudicial per a l'adquisició de competències i va contra la lògica de la progressió dels conceptes metodològics, ja que una part substancial dels continguts de Tècniques d'Anàlisi de Dades dóna per suposada l'assimilació dels continguts de Mètodes d'Investigació Qualitativa.

Amunt

Competències bàsiques i generals:

CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es demostren a través de l'elaboració i defensa d'arguments i de resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

CB4- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5- Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un elevat grau d'autonomia.

 

Competències transversals:

CT3- Analitzar i sintetitzar.

CT7-  Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

CT8- Interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que se li ha de donar segons la natura del fet que es tracti.

CT9- Llegir de forma critica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins del marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació al coneixements disciplinari disponible.

CT10- Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.

CT15- Emprar documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

 

Competències especifiques:

CE12- Formular i contrastar hipòtesis sobre les demanes i les necessitats dels destinataris i sobre la recerca.

CE13- Valorar, contrastar i prendre decisions sobre la elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.

 

Resultats d'aprenentatge:

 • Comprendre la lògica de la recerca científica i familiaritzar-se amb les principals metodologies que s'empren en la recerca psicològica.
 • Conèixer els principals conceptes i tècniques subjacents a la major part dels processos d'elaboració de recerques en Psicologia.
 • Conèixer els principals enfocaments metodològics possibles, a escollir segon l'objecte d'estudi, prenent en consideració les fortaleses i febleses de cada enfocament.
 • Emprar amb rigor els conceptes metodològics en el procés de recerca i actuar de forma ètica dins d'aquest procés.

 

Objectius d'aprenentatge específics de l'assignatura

 • Saber identificar els trets diferencials d'una recerca qualitativa.
 • Comprendre la utilitat i possibilitats diferencials de l'observació participant i la no participant, sabent reconèixer aquestes dues modalitats d'observació, i les seves variants, en un informe d'investigació.
 • Entendre les diferències entre els protocols de registre continu i discontinu, i entre aquests i el treball de camp etnogràfic, en termes de què aporta cada un d'ells; saber reconèixer aquestes diferents aproximacions a l'objecte d'estudi en un informe d'investigació.
 • Saber distingir entre diferents tipus d'informants, entenent quina classe d'informació pot proporcionar cada un d'ells i quina classe de paper pot jugar en una recerca.
 • Entendre les diferències entre els diversos tipus d'entrevistes en termes d'allò que aporten, i conèixer les claus de la seva aplicació.
 • Entendre l'especificitat de la categorització qualitativa i de la interpretació implícita.
 • Entendre les peculiaritats de l'estudi de grups i de les diferents aproximacions que permeten abordar-lo.
 • Saber registrar un document, classificar-lo i utilitzar-lo per a l'anàlisi textual.
 • Saber avaluar críticament la qualitat de dades concretes en una recerca qualitativa, separant els encerts metodològics de les errades.
 • Saber fixar l'abast de les dades concretes d'una investigació qualitativa segons claus de generalització.
 • Comprendre els límits i possibilitats d'un estudi de cas.
 • Comprendre els límits i possibilitats de la investigació-acció.
 • Saber justificar metodològicament un pla d'investigació resumit dintre d'un marc de problemes i objectius prèviament traçat.

Amunt

 

1. Generalitats sobre els mètodes qualitatius: Trets bàsics, variants i camps d'aplicació. Tradicions qualitatives en la història de la psicologia.

2. L'observació participant i no participant en perspectiva qualitativa. L'observació participant. L'observació no participant. Exemples de protocols d'observació interpretativa. Els informants.

3. L'entrevista com a tècnica nuclear de l'observació participant. Perfil metodològic i tipus d'entrevista. Preparació, realització i valor metodològic de les entrevistes.

4. L'estudi qualitatiu de la interacció social i els grups. Introducció a l'estudi qualitatiu dels grups. El registre de la paraula interactiva i grupal.

5. L'estudi de transcripcions i documents. Transcripcions i documents. Documents microtextuals. Documents macrotextuals. L'anàlisi de contingut.

6. La qualitat de les dades en la investigació qualitativa. La fiabilitat. La validesa. La generalització. El cas i la investigació-acció.

 

D'acord amb els Objectius, el contingut de l'assignatura de 3 crèdits Mètodes d'Investigació Qualitativa està integrat per les quatre unitats següents

 

1. Caracterització general de la metodologia qualitativa. Diferents aproximacions observacionals i diferents posicions de l'observador davant l'objecte d'estudi (mòduls 1 i 2).

 

 

10% de dedicació

2. Diferents condicions de registre i estratègies d'anàlisi de les dades qualitatives (mòduls 3, 4 i 5).

 

20% de dedicació

3. Control de qualitat de les dades qualitatives i possibilitats de generalització (mòdul 6). Síntesi de tot el curs.

 

30% de dedicació 

4. Síntesi de tot el curs: aplicació dels continguts de tots els mòduls al disseny d'una investigació.

40% de dedicació

 

Amunt

Amunt

El material principal de Mètodes d'Investigació Qualitativa, en format web i/o en PDF, són els 6 capítols o mòduls on es troben els continguts de l'assignatura i els exercicis i activitats que els alumnes han de realitzar. Els títols dels 6 mòduls són els següents:

 • Generalitats sobre els mètodes qualitatius: trets bàsics, variants, camps d'aplicació i història.
 • L'observació participant i no participant en perspectiva qualitativa.
 • L'entrevista com a tècnica nuclear de l'observació participant.
 • L'estudi qualitatiu de la interacció social i els grups.
 • L'estudi de transcripcions i documents.
 • La qualitat de les dades en la investigació qualitativa.

Cadascun dels mòduls de l'assignatura s'estructura de manera similar i conté diferents  tipus de materials, a saber:

 • Continguts bàsics
 • Activitats de diversos tipus (comentaris i anàlisi de texts, preguntes clau per a la reflexió, resolució de casos, exercicis pràctics, etc.).
 • Referències per a la consolidació o suport de l'aprenentatge.
 • Enllaços i adreces Web d'interès

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt