Psicologia fisiològica Codi:  10.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La relació entre cervell i conducta és una de les qüestions de gran importància filosòfica que s'ha plantejat al llarg de l'adquisició del coneixement humà, constituint-se com un dels reptes de major envergadura i transcendència. Com és possible que d'un conjunt ordenat de cèl·lules amb determinades propietats electrofisiològiques i immerses en complexos processos de comunicació química pugui emergir una conducta, un procés cognitiu o un estat mental?

La Psicobiologia és una ciència l'objecte d'estudi de la qual és l'explicació de la conducta i la cognició (és a dir, com es percep i es processa la informació i com es respon a la mateixa), però atenent a les bases biològiques subjacents. En aquest sentit, la Psicobiologia analitza la conducta, partint de la premissa que aquesta resulta un procés biològic que proporciona a l'ésser humà la capacitat d'interactuar de forma adaptativa amb un entorn particularment canviant. Per a això, la Psicobiologia s'enquadra en un marc en el qual s'integren els principis i coneixements de la Psicologia, de la Biologia i de la Neurociència, sense constituir-se com un mer nexe d'unió entre aquestes disciplines atès que va més enllà. D'aquesta forma, des de la Psicobiologia es pretén estudiar la conducta i els processos cognitius com un conjunt de les fases successives d'un fenomen biològic però tenint en compte que es troben sota les lleis de la teoria de l'evolució per selecció natural. En definitiva, es tracta d'una disciplina que busca estudiar relacions que van més enllà de les explicacions exclusivament neurobiològiques, perquè no és reduccionista i, especialment, perquè utilitza la perspectiva evolucionista com un element central de la seva aproximació biològica a la comprensió del conductual i el psicològic.

Partint de l'ampli marc d'anàlisi de l'objecte d'estudi de la Psicobiologia, s'han desenvolupat diferents disciplines amb l'objectiu d'abordar l'estudi de les bases biològiques de la conducta, centrant-se en enfocaments més específics, perspectives d'anàlisis diferents, aproximacions metodològiques diferencials o diferents tipus d'explicacions. En definitiva, podem dir que la Psicobiologia és una ciència multidisciplinària que aglutina diferents disciplines que comparteixen conceptes, aproximacions metodològiques i tècniques, i que contribueixen des del seu enfocament particular amb un important cos de coneixements per a l'anàlisi de les bases biològiques de la conducta.

Algunes d'aquestes disciplines posen el seu focus d'interès a dur a terme explicacions fisiològiques de la conducta, és a dir, analitzar els mecanismes pels quals els estímuls del mitjà són percebuts, representats i integrats en el sistema nerviós per possibilitar el desenvolupament d'una conducta si fos necessari. Aquest tipus d'explicació vincula la conducta a l'activitat del sistema nerviós i fins i tot també amb un altre sistema: el sistema endocrí.

Una d'aquestes disciplines és la Psicologia Fisiològica. Aquest camp d'estudi es va desenvolupar en el context de la Psicologia. Una fita que va marcar el seu sorgiment va ser la publicació al segle XIX del llibre Principis de Psicologia Fisiològica de Wilhelm Wundt (1832-1929). En la seva obra Wundt defensa que perquè la Psicologia pugui abordar el seu objecte d'estudi necessita dels mètodes de la Fisiologia. La Psicologia Fisiològica es basa, per tant, en la tradició tant de la Psicologia Experimental com de la Fisiologia Experimental i tracta d'explicar la conducta a través de l'anàlisi dels processos fisiològics subjacents. En aquest sentit, es produeix una relació recíproca entre Psicologia i Fisiologia mentre que per poder comprendre els mecanismes fisiològics subjacents a una conducta, s'ha d'entendre des d'un punt de vista psicològic el per què té lloc aquesta conducta, i mentre que els mecanismes fisiològics també poden explicar els processos psicològics desencadenats per aquests. Tenint en compte que en Psicologia Fisiològica s'intervé sobre el sistema nerviós, bona part de les recerques són dutes a terme en models animals.

No s'ha de confondre Psicologia Fisiològica amb Psicofisiologia. Aquesta última és una disciplina molt lligada a la Psicologia experimental que analitza els canvis fisiològics que tenen lloc davant determinades situacions o davant la presentació d'estímuls discrets. En aquest sentit, no s'intervé sobre el sistema nerviós sinó que es registren un conjunt de senyals psicofisiològics a partir de diferents tècniques, per això les investigacions es realitzen en éssers humans.

Amunt

L'assignatura de Psicologia Fisiològica pertany al conjunt d'assignatures troncals de l'àrea de Psicobiologia, juntament amb les assignatures Fonaments de Psicobiologia, Genètica de la Conducta i Farmacologia i Endocrinologia del Comportament. Els continguts de totes elles estan relacionades amb coneixements sobre el substrat biològic dels diferents processos conductuals, l'estudi de les bases genètiques de la conducta i l'estudi dels principals psicofàrmacs utilitzats en els tractaments farmacològics dels principals trastorns psicopatològics i de les bases neuroendocrines de la conducta.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment importants per aquells alumnes que es vulguin especialitzar en Psicologia Clínica, ja que per realitzar bons diagnòstics i tractaments de les malalties i els trastorns mentals cal tenir uns bons coneixements de com funciona el sistema nerviós. D'altra banda són coneixements essencials en qualsevol especialitat de la psicologia, atès que ens ajuden a desenvolupar la comprensió de la conducta humana des d'una perspectiva més global, integrant el substrat biològic de la mateixa. Finalment són imprescindibles per a aquells estudiants que optin per especialitzar-se en la recerca, tant bàsica com aplicada en el camp de la psicologia, ja que proporciona les bases biològiques sobre les quals investigar la conducta.

Amunt

Els coneixements previs que l'alumne ha de tenir per cursar aquesta assignatura són aquells conceptes bàsics sobre el substrat neurobiològic de diferents processos tractats a l'assignatura "Fonaments de Psicobiologia".

Amunt

Tenir present els coneixements previs abans de fer la matrícula. 

Amunt

Finalitat de l'assignatura: 

Proporcionar els coneixements bàsics sobre els sistemes sensorials, motors, reguladors i emocionals i descriure els aspectes més rellevants de les funcions cognitives

Objectius: 

1. Explicar com el nostre organisme capta la informació sensorial i com aquesta es transforma en senyals neurals per tal de ser processades pel cervell.
2. Explicar les característiques generals i centrals del control motor i descriure com els òrgans efectors transformen els plans i les ordres motores en moviment.
3. Descriure quins són els principals sistemes reguladors i motivacionals de l'organisme i explicar les seves característiques funcionals.
4. Descriure què són les emocions i explicar les principals teories que intenten explicar el processament d'aquestes funcions.
5. Explicar les bases neurals i funcionals del processament cognitiu de mecanismes com l'aprenentatge i la memòria, l'atenció, el llenguatge o les funcions executives.


Competències: 

Competències bàsiques i generals.

CB1. Que els estudiants hagin demostrat que tenen i comprenen coneixements d'una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, que se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals.

CT3. Analitzar i sintetitzar.

CT4. Aplicar d'una manera crítica i reflexiva els coneixements, les habilitats i els valors en els diferents llocs de treball que s'ocupin.

CT8. Interpretar el contingut i l'abast de la informació que s'ha rebut o demanat, oralment o per escrit, i el tractament que hi cal donar segons la naturalesa del fet de què es tracti.

CT9. Llegir d'una manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions amb relació al coneixement disciplinari disponible.

CT14. Treballar d'una manera autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.

CT15. Fer servir documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

Competències específiques.

CE9. Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.

CE21. Analitzar i interpretar les bases biològiques de la conducta i la cognició amb relació al funcionament normal i patològic.

 

 Resultats d'aprenentatge:

 1. Conèixer el concepte i els orígens de la psicologia fisiològica
 2. Identificar la convergència entre la Psicologia Cognitiva, que estudia les funcions mentals superiors, i la Neurociencia, que estudia el sistema nerviós que les sustenta, en el context de la Psicologia Fisiològica.
 3. Entendre com el sistema neuroendocrino constitueix el substrat biològic dels processos psicològics bàsics i associar adequadament el seu funcionament amb el comportament i la cognició.
 4. Conèixer com en un entorn predominantment canviant, el cervell processa la informació externa i interna per planificar i engegar un conjunt de respostes (motivacionals, emocionals i cognitives).
 5. Comprendre com el cervell regula les funcions cognitives i conèixer les bases neurales de diferents processos psicològics.
 6. Conèixer i descriure els principals sistemes de percepció de la informació a partir de les seves implicacions funcionals.
 7. Conèixer i descriure els principals mecanismes que intervenen en el control motor i les seves implicacions funcionals.
 8. Identificar els diferents tipus de patrons fisiològics i conductuals del son i la vigília.
 9. Conèixer les funcions del son.
 10. Conèixer els diferents tipus de sistemes reguladors i emocionals.
 11. Conèixer i identificar les característiques dels diferents sistemes de memòria, les seves bases neurals i implicacions funcionals.
 12. Conèixer i identificar les principals característiques, les bases neurals i les implicacions funcionals de la especialització hemisfèrica i el llenguatge.
 13. Conèixer i identificar les principals característiques, les bases neurals i les implicacions funcionals de l'atenció, el llenguatge, el processament numèric i les funcions executives.

 

Amunt

Escorça, percepció i control neural del moviment.
Escorça cerebral.
Com percebem el món?
Control neural del moviment.

Memòria i emoció.
El cervell emocional.
Neurobiologia dels sistemes d'aprenentatge i memòria.
Plasticitat sinàptica.

Arousal, atenció i altres funcions cognitives.
Son i arousal.
Atenció, processament de la informació sensorial i sistemes atencionals.
Representació numèrica.
Llenguatge i funcions executives.

Amunt

Activitats pràctiques PDF
Com s'organitza el cervell? Audiovisual
Com es comuniquen les neurones? Audiovisual
Què és una neurona? Audiovisual
La casa de la memòria Audiovisual
La casa del llenguatge Audiovisual

Amunt

L'eix vertebral dels recursos per a aquesta assignatura estarà constituït per dos manuals en format digital que recolliran d'una forma interactiva tot el contingut que treballarem.

Redolar, Diego. (2019). Psicobiología. Madrid: Médica Panamericana.
Redolar, Diego. (2014). Neurociencia Cognitiva. Madrid: Médica Panamericana.

El primer dels manuals, en format digital es troba dividit en dues parts:

Redolar Ripoll, Diego. Psicobiologia I: bases genètiques i evolutives de la conducta. Madrid: Metgessa Panamericana, [2017].
Redolar Ripoll, Diego. Psicobiologia II: senyalització neural i organització anatòmica i funcional del sistema nerviós. Madrid: Metgessa Panamericana, [2018].

Únicament utilitzarem els capítols següents corresponents a Psicobiologia II.

Capítol 10. Plasticitat sinàptica.
Capítol 15. Escorça cerebral.
Capítol 16. Com percebem el món?
Capítol 17. Control neural del moviment.

Per a accedir al llibre digital des de l'aula s'utilitzarà fonamentalment un entorn virtual d'aprenentatge (EVA). L'EVA és una versió que compta amb tots els recursos multimèdia inclosos i que permet desenvolupar un estudi interactiu del llibre i accedir a tots els recursos d'aprenentatge de manera fluida i enriquida. És necessari instal·lar primer aquesta plataforma. Així mateix, existeix la possibilitat d'instal·lar un visor que permet accedir al llibre fora de línia. No té els mateixos avantatges que la plataforma EVA, però permet la descàrrega completa del document i guarda la lectura personalitzada (subratllats, notes al marge...) que s'ha creat en la versió en línia. Aquest visor pot instal·lar-se en tauletes, telèfons intel·ligents i ordinadors (PC i MAC).

Així mateix, el manual s'ha editat en paper en un sol volum. Aquest recull tots els continguts de les dues parts. Per a més informació:

Redolar, Diego. (2019). Psicobiología. Madrid: Médica Panamericana.

El segon dels manuals, en format digital recull bona part del contingut de l'assignatura.

Redolar, Diego. (2014). Neurociencia Cognitiva. Madrid: Médica Panamericana.

Els capítols que treballarem d'aquest manual són els següents:

Capítol 15. Atenció, processament de la informació sensorial i sistemes atencionals.
Capítol 16. Neurobiologia dels sistemes d'aprenentatge i memòria.
Capítol 20. Representació numèrica.
Capítol 23. Son i arousal.
Capítol 25. El cervell emocional.

Existeix la possibilitat d'instal·lar un visor que permet accedir al llibre fora de línia. Aquest visor permet la descàrrega completa del document i guarda la lectura personalitzada (subratllats, notes al marge...) que s'ha creat en la versió en línia. Aquest visor pot instal·lar-se en tauletes, telèfons intel·ligents i ordinadors (PC i MAC).

De forma afegida al llibre, l'assignatura disposa de material complementari no avaluable:

1) Com a eina de suport, comptem amb un programari d'Anatomia i Fisiologia (Primal Pictures) que ajudarà l'estudiant a entendre alguns dels continguts que s'expliquen en l'assignatura.
Primal Pictures > Anatomy & Physiology > Nervous system

2) Un material audiovisual (La Galàxia Neuronal) que consta de 3 animacions:
Què és una neurona?
Com es comuniquen les neurones?
Com s'organitza el cervell?

3) Un material audiovisual (La casa del llenguatge i de la memòria) que consta de 2 vídeos:
La casa del llenguatge.
La casa de la memòria.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt