Psicopatologia adults Codi:  10.521    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Psicopatologia de adults és una assignatura pertanyent a l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics. Els seus continguts es fonamenten en el cos de coneixements de la psicopatologia general de l'adult. Consta de 6 crèdits ECTS bàsics.

La Psicopatologia és la disciplina científica que estudia els trastorns mentals tant des d'una vessant descriptiva (diagnòstic, classificació, simptomatologia, etc.) com des d'una vessant explicativa (etiopatogènia, factors de vulnerabilitat, models i teories, etc.). L'enfocament de l'assignatura recull especialment la vessant descriptiva.

Amunt

L'assignatura 10.521-Psicopatologia d'adults és una assignatura obligatòria  de sis crédits ECTS del Grau de Psicologia que s'ofereix al quart semestre del Grau.
Les competències concretes que es treballen a l'assignatura, juntament amb els objectius d'aprenentatge que operacionalitzen aquestes estan descrites a l'apartat "Objectius".
L'assignatura ofereix un primer contacte amb la Psicopatologia, disciplina la qual tot i tenir una forta vinculació amb les assignatures relacionades amb la Psicologia Clínica és capbal no només pel psicòleg que vulgui dedicar-se al camp clínic sinó per qualsevol psicòleg aplicat, a àrees com la psicologia de la intervenció social i la psicologia de les organitzacions entre d'altres.
Els continguts de l'assignatura es complementen amb els de l'assignatura Psicopatologia Infantil i a més es treballen de manera transversal a assignatures com Tècniques d'intervenció i tractament psicològic o Psicologia de la Personalitat entre d'altres, ja que pràcticament a la totalitat de les assignatures relacionades amb la Psicologia Clínica s'han d'utilitzar conceptes relatius a aquesta disciplina.
 

Amunt

Els continguts relacionats amb l'assigntura Psicopatologia d'adults, juntament amb els continguts de l'assignatura Psicopatologia Infantil es projecten bàsicament en la especialitat de Psicologia Clinica. Tot i així i com ja s'ha esmentat els continguts son bàsics per qualsevol psicòleg, sigui quina sigui la seva orientació teòrica i el seu camp de treball.

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt

A l'assignatura de Grau Psicopatologia d'Adults l'estudiant treballarà per l'adquisició d'una sèrie de competències. Aquestes competències són les següents:

Competències bàsiques

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències transversals

 • Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Aplicar d'una manera crítica i reflexiva els coneixements, les habilitats i els valors en els diferents llocs de treball que s'ocupin.
 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació que s'ha rebut o demanat, oralment o per escrit, i el tractament que hi cal donar segons la naturalesa del fet de què es tracti.
 • Llegir d'una manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions amb relació al coneixement disciplinari disponible.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.

 

Competències específiques

 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Reconèixer la naturalesa de les diferències individuals que poden influir en l'aparició o el manteniment de grups, desigualtats o problemes psicològics.
 • Identificar els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Identificar les característiques i els principis que expliquen el comportament normal i anormal en el vessant individual i social, considerant una perspectiva evolutiva.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i en cada intervenció.
 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques de les persones o grups.
 • Elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.En relació a les competències esmentades i per adaptar-les als continguts de l'assignatura es formulen una sèrie d'objectius d'aprenentatge que es llisten a continuació:

 

 •  Aprofundir en el concepte d'anormalitat psicològica.
 •  Identificar els sistemes de classificació dels trastorns mentals més utilitzats.
 •  Identificar la semiologia de les principals funcions psicològiques.
 •  Identificar els principals trastorns mentals segons les característiques clíniques, el curs i el pronòstic, el diagnòstic diferencial i l'epidemiologia.
 •  Conèixer els principals models teòrics de la Psicopatologia.

Per a l'adquisició de les competències que treballarem a l'assignatura l'equip de professorat de l'assignatura ha dissenyat una sèrie d'activitats i recursos que complementant al text sobre el qual es donarà suport la docència del curs, permetrà a l'alumne un acostament, indispensable en la disciplina, a la realitat de la clínica dels quadres psicopatològics més importants.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura bàsica Psicopatologia d'adults s'estructuren al voltant de tres mòduls:

Mòdul I. Bases conceptuals de la psicopatologia i sistemes de classificació.

Mòdul II. Semiologia (Psicopatologia) de les funcions psicològiques.

Mòdul III. Psicopatologia clínica

 

Amunt

Amunt

Al Tauler de l'aula així com a l'espai de Debat s'anirà informant i proposant eines i activitats de suport a l'estudi per tal que l'estudiant pugui assolir les competències marcades en l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt