Introducció a les ciències socials Codi:  10.522    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Introducció a les Ciències Socials és una assignatura obligatòria de 3 crèdits ECTS que té com a objectiu que els estudiants de psicologia, per una banda, entenguin que l'objecte d'estudi de la psicologia també ho és d'altres disciplines de les ciències socials i, per altra banda, que incorporin en la seva formació com a psicòlegs nocions i discussions bàsiques de la sociologia, l' antropologia i el pensament polític. Específicament, treballarem les grans tradicions i conceptes de les ciències socials i dos dels seus problemes més característics: la distinció cultura-natura en la comprensió de l'ésser humà i el paper de les relacions de poder en la estructuració de les nostres societats i en la definició de nosaltres mateixos com a agents polítics.

Amunt

Introducció a les Ciències Socials és una assignatura ubicada en el quart semestre i recull molts dels conceptes i competències treballades en les assignatures de l'àrea de psicologia social que heu fet abans.

Amunt

Aquesta assignatura fonamenta teòricament moltes de les assignatures que preparen a l'estudiant per a esdevenir un professional del sector "social"

Amunt

En aquest sentit, és recomanable que reviseu tot allò que heu après a Fonaments Psicosocials del Comportament Humà i Acció Col·lectiva, ja que tindreu l'oportunitat d'ampliar i discutir molts dels seus continguts des de punts de vista diferents.

Amunt

La psicologia és una disciplina de les ciències socials. Aquesta assignatura pretén donar una breu introducció a les seves disciplines germanes com la sociologia i l'antropologia. Es treballen competències vinculades a la lectura i discussió crítica de textos i es treballa especialment l'anàlisi de casos quotidians relacionats amb fenòmens socials actuals que s'han d'interpretar a partir de conceptes de l'antropologia, la sociologia i el pensament polític.

Amunt

Objectius

1. Conèixer les principals tradicions i conceptes en l'àmbit de la sociologia, l'antropologia i el pensament polític.

2. Prendre consciència de les interdependències entre les diferents disciplines en ciències socials.

3. Utilitzar amb rigor els conceptes bàsics de les ciències socials tant en la comprensió de fenòmens social quotidians com en la discussió dels problemes teòrics més importants.

 

Competències Bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que tenen i comprenen coneixements d'una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, que se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències Transversals

 • Analitzar i sintetitzar.
 • Fer una comunicació efectiva per diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Llegir d'una manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions amb relació al coneixement disciplinari disponible.
 • Fer judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.

Competències Específiques

 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.

Amunt

Mòdul didàctic 1: Sorgiment i fonaments bàsics de les ciències socials

Sagrario Ramírez Daurat

1. Els orígens del pensament sociològic i antropològic

2. Objecte i mètode de la sociologia i l'antropologia

3. Principals marcs teòrics

4. Algunes eines conceptuals bàsiques de les ciències socials

5. Annexos


Mòdul didàctic 2: Entre cultura i naturalesa

Álvaro Pazos Garciandía i Tomás Sánchez-Criado

1. El problema naturalesa-cultura i l'antropologia com aciència

2. Els subjectes en l'antropologia social

3. Identitat personal i subjectivitat

4. El cos

5. Les emocions


Mòdul didàctic 3: Contracte, sobirania i poder

Francisco Tirado Serrano

1. Nicolas Maquiavel i el naixement de la política moderna

2. La tradició liberal

3. La tradició marxista

4. La ruptura amb la tradició liberal i marxista: Michel Foucualt

5. Latransformació del biopoder en la societat contemporània

Amunt

Cos, discapacitat, vellesa PDF
Colonialisme i antropologia PDF
Gènere i sexualitat PDF
Hàbits, socialització i reproducció de les desigualtats socials PDF
Estat PDF
Govern i liberalisme PDF
El que és humà i el que és animal PDF
Racisme i etnicitat PDF

Amunt

El material d'Introducció a les Ciències Socials és un manual que transcendeix els objectius docents de l'assignatura. En cap cas s'ha de llegir com els apunts de classe o allò que serà avaluat. El material és un recurs  per l'aprenentatge i per tant cada semestre establirem quins són els continguts del material que s'hauran de treballar. Per aquesta raó, els 3 crèdits ECTS d'aquesta assignatura no tenen una correspondència directa en l'extensió del material sinó que representen el treball que haureu de fer per assolir els objectius docents que us proposem. El material serà la principal eina d'aprenentatge durant l'assignatura però també vol ser un manual de consulta que us sigui útil i d'interès en si mateix.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt