Psicometria Codi:  10.524    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En el conjunt de les assignatures en l'àrea de metodologia del programa de psicologia, l'assignatura de "Psicometria" pretén proporcionar als estudiants una visió clara del procés de construcció (elaboració, anàlisi, validació i baremació), ús i maneig dels tests psicològics com a instruments de mesura en el context de les necessitats d'avaluació en els diferents camps de treball de la psicologia. Així mateix, l'assignatura pretén capacitar-los per a un coneixement crític sobre l'ús d'aquests instruments, atenent a les necessitats i drets de les persones implicades en el procés d'avaluació, posant atenció a les raons de perquè i per a què utilitza els tests, així com el context en el qual es du a terme la seva administració. Aquests coneixements seran claus a l'hora de planificar i sistematitzar l'aproximació als problemes que se li plantegin a l'estudiant en el futur, tant en el context de la investigació com en la pràctica professional de la psicologia.

Amunt

Els camps professionals en els quals es projecta aquesta assignatura són:

1.  Elaboració, anàlisi i avaluació d'instruments de mesura psicològics en diferents àmbits d'aplicació: projectes de investigació, àmbits socials i educatius, contexts laborals...
2. Assessorament a institucions, entitats, empreses, etc. que utilitzen instruments de mesura psicològics.
3. Formació de docents en l'ús i maneig adequat dels tests psicològics.
4. Participació, anàlisi i supervisió en grups d'investigació.

 

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és recomanable tenir algunes nocions bàsiques d'estadística o haver cursat l'assignatura "Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives".

Amunt

Competències bàsiques:

 

  • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals:

 

  • CT3. Analitzar i sintetitzar.
  • CT5. Buscar i gestionar dades i materials de recerca, essent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin persones, grups i institucions.
  • CT10. Fer judicis i valoracions crítiques argumentades.
  • CT15. Fer servir documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

 

Competències específiques:

 

  • CE14. Aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
  • CE20. Elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

 

Amunt

Bloc I. Introducció i fiabilitat: Evolució histórica de la Psicometria. Model linial clàssic. Que entenen per fiabilitat? L'aproximació clàssica a la fiabilitat. Què afecta a la fiabilitat?  Estimació de la puntuació verdadera. Fiabilitat dels tests referits al criteri.

Bloc II. Validesa: Què entenem per validesa? Contingut dels tests. predicció i estructura interna (constructe). Relació entre validesa i fiabilitat.  

Bloc III. Anàlisi dels ítems i transformació de les puntuacions. Índex de dificultat, discriminació i validesa dels ítems. Transformació de les puntuacions. Percentils i puntuacions típiques.  

Amunt

Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives Web
Annex. Taules de distribució PDF

Amunt

Us recomanem que, per a la consulta electrònica de llibres, manuals i revistes de l'àrea de metodologia visiteu el material complementari de la prestatgeria virtual de l'aula.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt