Avaluació psicològica Codi:  10.526    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura pretén ser una introducció a l'avaluació psicològica. Es tracta d'una matèria molt àmplia, per la qual cosa aquí s'abordaran els aspectes essencials i transversals als diferents àmbits d'aplicació de la psicologia.

Al final del semestre els estudiants de l'assignatura hauran de saber dissenyar un procés d'avaluació psicològica i integrar dades procedents de diferents àmbits a un informe psicològic final, que tingui en compte l'avaluació present i una orientació diagnòstica i/o una correcta derivació a un altre professional (per exemple, un especialista).

Amunt

Avaluació Psicològica pertany a un bloc de continguts ampli que és el d'Avaluació i Diagnòstic Psicològic i, en concret, dins d'aquest, a la matèria Fonaments de la Mesura i Avaluació Psicològica, formada per les assignatures Avaluació psicològica, Psicometria i Construcció d'instruments per a la recerca.

Amunt

L'avaluació psicològica es projecta pràcticament a tots els camps professionals de la Psicologia, ja que es tracta d'un procés que es dona en la pràctica totalitat de les intervencions professionals. Tot i que sol associar-se l'avaluació psicològica amb la intervenció clínica, l'avaluació psicològica es dóna també en àmbits com els peritatges judicials, adopcions; també en l'àmbit penitenciari; en les avaluacions de permisos de conducció, armes, gossos perillosos; en selecció de personal (cos de policies, empreses...), entre molts altres.

Amunt

L'assignatura d'Avaluació Psicològica presenta uns continguts i objectius que la relacionen amb altres assignatures del Bloc com Psicometria.

Amunt


Amunt

Objectius

·   Tenir una visió general del procés d'avaluació psicològica i de les principals fases que ho composen.

·   Aprendre a elaborar un informe psicològic.

·   Conèixer les variables més importants que influeixen en el procés d'avaluació.

·   Conèixer els aspectes més importants a tenir en compte en l'elecció, aplicació, correcció i interpretació d'un instrument d'avaluació.

·   Conèixer els aspectes ètics que regulen l'exercici professional del psicòleg i que estan més relacionats amb l'avaluació psicològica.

·   Conèixer les principals tècniques d'avaluació psicològica, les seves característiques, els seus principals avantatges i limitacions.

 

Competències

 

Competències bàsiques

 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals

 

 • Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.

 • Analitzar i sintetitzar.

 • Buscar i gestionar dades i materials de recerca, essent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin persones, grups i institucions.

 • Fer una comunicació efectiva per diferents mitjans i en diversos contextos.

 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació que s'ha rebut o demanat, oralment o per escrit, i el tractament que hi cal donar segons la naturalesa del fet de què es tracti.

 • Fer judicis i valoracions crítiques argumentades.

 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.

 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.

 

Competències generals

 

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències específiques

 

 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.

 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.

 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.

 • Identificar les característiques i els principis que expliquen el comportament normal i anormal en el vessant individual i social, considerant una perspectiva evolutiva.

 • Formular i contrastar hipòtesis sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la recerca.

 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i en cada intervenció.

 • Aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.

 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.

 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques de les persones.

Amunt

 BLOC A: ASPECTES CONCEPTUALS I DE PROCÉS

 • Concepte d'Avaluació Psicològica. Evolució històrica. Models teòrics bàsics. Variables rellevants en l'avaluació psicològica d'un subjecte.
 • El procés d'avaluació Psicològica.
 • Aspectes ètics de l'avaluació. Variables que influeixen en el procés d'avaluació.

  BLOC B: TÈCNIQUES, ESTRATÈGIES I PROCEDIMENTS DE RECOLLIDA D'INFORMACIÓ (1)

  BLOC C: TÈCNIQUES, ESTRATÈGIES I PROCEDIMENTS DE RECOLLIDA D'INFORMACIÓ (2): Intel·ligència i Personalitat

  BLOC D: L'INFORME PSICOLÒGIC I L'AVALUACIÓ PSICOLOGICA EN DIFERENTS ÀMBITS D'APLICACIÓ

 • Característiques del procés d'avaluació psicològica en l'àmbit clínic
 • Característiques del procés d'avaluació psicològica en l'orientació vocacional
 • Característiques del procés d'avaluació psicològica en la selecció de personal
 • Característiques del procés d'avaluació psicològica en àmbit jurídic

Amunt

L'entrevista motivacional en l'avaluació psicològica: principals marcadors narratius Audiovisual
Video test intel·ligència WISC-V Audiovisual

Amunt

Per a l'estudi d'aquesta assignatura compteu amb una Guia d'Avaluació Psicològica, amb un manual de referència i diversos capítols de llibres i lectures. A l'apartat de recursos d'aula trobareu la Guia en format pdf, i a Fonts d'Informació trobareu les lectures i capítols de llibre linkats, també en format pdf. 

L'objectiu d'aquesta guia és facilitar a l'estudiant l'estudi de cadascun dels blocs temàtics de l'assignatura, organitzant la lectura dels capítols seleccionats i posant l'accent en el contingut més rellevant de cadascun. En alguns temes la informació proporcionada pels textos s'ha ampliat en aquest document si s'ha considerat necessari. Així mateix, per al lector interessat a aprofundir en algun tema s'ofereix bibliografia complementària. Per aquests motius, es recomana prendre com a referència l'índex de treball proposat a la guia, i anar treballant cada bloc amb la lectura dels textos seleccionats seguint l'ordre que s'indica.

També trobareu un llistat amb materials que es consideren bibliografia recomanada relacionada amb l'assignatura. 
Tal com consta al calendari de temporització, teniu les dates recomanades per a l'estudi dels diferents mòduls, dates que també seran recordades a l'espai del Tauler del Professor.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt