Principis d'intervenció en educació Codi:  10.531    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Principis d'intervenció en educació és una assignatura obligatòria del grau de Psicologia. Consta de sis crèdits i el seu contingut tracta dels referents conceptuals de la intervenció psicoeducativa i de la seva interrelació amb la pràctica professional. Aquesta assignatura proporciona als alumnes principis teòrics que fonamenten la intervenció psicoeducativa  introduint  a l'estudiant en els trets característics dels models d'intervenció i assessorament psicoeducatiu, permetent-li aprofundir en l'enfocament educacional i constructiu. Des d'aquesta òptica es delimita el perfil professional de l'assessor/a que col·labora amb els serveis i centres educatius en diferents àmbits i actuacions. Es faciliten elements per a la identificació de criteris, instruments i estratègies d'orientació educativa i d'intervenció psicoeducativa en el context de centres educatius i de les etapes educatives Pel seu contingut, el treball de l'assignatura es facilita amb la formació prèvia en molts aspectes treballats en diferents assignatures del pla d'estudis. Algunes assignatures que fonamenten continguts clau serien: Psicologia del desenvolupament I ; Psicologia del desenvolupament II i Psicologia de l'educació i de la instrucció   Principis d'intervenció en educació fonamenta conceptualment altres assignatures del grau de Psicologia en especial: Intervenció psicoeducativa en context familiar i escolar; Optimització evolutiva i intervenció psicoeducativa en els trastorns del desenvolupament. De igual manera pot fonamentar el Practicum i el Treball fi de grau per aquells estudiants que estiguin interessats en el camp d'aplicació de la Psicologia de l'Educació.

Amunt

Principis d'intervenció en educació fonamenta conceptualment altres assignatures del grau de Psicologia, en especial: Intervenció psicoeducativa en context familiar i escolar; Optimització evolutiva i intervenció psicoeducativa en els trastorns de desenvolupament. De la mateixa manera pot fonamentar el Pràcticum i el Treball final de grau per a aquells estudiants que estiguin interessats en el camp d'aplicació de la Psicologia de l'Educació.

Amunt

Objectius

-Conèixer i distingir entre els principals models d'orientació educativa i intervenció psicoeducativa en els contextos d'educació formal.
-Conèixer, analitzar i valorar les competències professionals que ha d'adquirir l'assessor psicoeducatiu.
-Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
-Prendre consciència de la complexitat que conté l'assessorament, tenint en compte els problemes que poden sorgir en el procés d'intervenció.
-Conèixer els instruments que permeten d' aproximar, analitzar i interpretar els escenaris educatius.
-Valorar la utilització adequada dels mètodes i procediments per a fer una col.laboració col.laborativa competent.

Competències generals  

-L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

-Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
-Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
-Identificar la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.
-Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i en cada intervenció.
-Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.

Competències bàsiques

-Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Competències transversals
  

-Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
-Analitzar i sintetitzar.
-Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
-Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.
-Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball en xarxa.
-Treballar d'una manera autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.

Amunt

  • Els enfocaments dominants en l'orientació educativa i intervenció psicoeducativa.
  • El model d'orientació i intervenció col·laboratiu des d'un enfocament educacional-constructiu.
  • Les tasques, contextos i funcions de l'assessorament.
  • La importància de les concepcions en l'assessorament psicoeducatiu.
  • L'escola com a sistema.
  • L'assessorament com una conversa peculiar: dificultats i recursos.
  • Les competències relatives a la utilització de mètodes i procediments per a la intervenció psicoeducativa.
  • L'assessorament en l'aprenentatge i ensenyament de les matèries: coneixement dels continguts per a la construcció de capacitats.

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt