Psicopatologia infantil Codi:  10.532    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura es tractaran alguns dels problemes psicològics que poden afectar nens i adolescents. Tenint en compte que es tracta d'una assignatura obligatòria de tres crèdits, s'ha optat per abordar aquells problemes més prevalents i que ocasionen més consultes als serveis de salut en l'actualitat.
En aquesta assignatura s'adopta el marc epistemològic de la psicopatologia del desenvolupament, per la qual cosa es confereix una especial importància al context evolutiu, i es descriuen els principals factors de risc relacionats amb cada trastorn.

Amunt

L'assignatura Psicopatologia Infantil pertany a un bloc de continguts més ampli que és el de Diversitat humana, Personalitat i Psicopatologia, i pertany a la matèria Psicopatologia, formada per les assignatures Psicopatologia d'adults i Psicopatologia Infantil.

Amunt

La Psicopatologia Infantil és necessària per entendre tots els processos de normalitat-anormalitat que es desenvolupen en aquest període del cicle vital i que poden afectar a etapes posteriors. Tot i que sol associar-se amb la intervenció clínica, el coneixement d'aquesta assignatura pot ser útil per a la comprensió d'altres camps d'actuació relacionats amb l'educació, el desenvolupament a altres etapes del cicle vital i, en general, en tots aquells àmbits relacionats amb la infància i els seus problemes.

Amunt

L'assignatura de Psicopatologia Infantil presenta uns continguts i objectius que la relacionen principalment amb Psicopatologia d'adults.

Amunt

Tot i que no és obligatori, es recomana cursar primer Psicopatologia d'adults i després Psicopatologia Infantil.

Amunt

Objectius

 • Entendre què és la psicopatologia infantil des del marc epistemològic de la psicopatologia del desenvolupament.
 • Conèixer la relació entre la psicopatologia a la infantesa i la seva continuïtat en altres etapes del cicle vital.
 • Conèixer els principals factors de risc implicats en els trastorns infantils i saber-los identificar en un cas.

 

Competències

Competències Bàsiques

 

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències transversals

 • Analitzar i sintetitzar.

 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació que s'ha rebut o demanat, oralment o per escrit, i el tractament que hi cal donar segons la naturalesa del fet de què es tracti.

 • Llegir d'una manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions amb relació al coneixement disciplinari disponible.

 • Fer judicis i valoracions crítiques argumentades.

 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.

 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.

 

Competències específiques

 

 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.

 • Identificar els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.

 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.

 • Identificar les característiques i els principis que expliquen el comportament normal i anormal en el vessant individual i social, considerant una perspectiva evolutiva.

 

 

Amunt

Unitat 1. Aspectes conceptuals de la psicopatologia infantil.
En aquesta unitat s'introdueix el concepte de Psicopatologia Infantil, que s'emmarca dins el paradigma de la psicopatologia del desenvolupament, i es tracten conceptes rellevants per a la resta de l'assignatura com ara què és la prevalença, els factors de risc i de protecció i la comorbilitat. Es descriuen els principals sistemes de classificació diagnòstica i s'assenyalen els avantatges i desavantatges de cadascun d'ells.  

Unitat 2. Trastons del desenvolupament neurològic (TDAH) i Trastorns destructius del control dels impulsos i de la conducta (negativisme desafiant i trastorn de conducta).

Unitat 3. Trastorns de l'estat d'ànim i trastorns d'ansietat.

Unitat 4. Alteracions de la conducta alimentària (Anorèxia nerviosa, Bulímia nerviosa i  i Trastorn per afartaments) i Control d'esfínters (enuresi i encopresi). 

En les unitats 2, 3 i 4 es defineixen diferents trastorns i es descriuen els criteris diagnòstics segons el DSM-5. Es fa esment de les característiques clíniques de cada trastorn, de la prevalença i dels principals factors de risc implicats en la gènesi i manteniment d'aquests problemes. No es farà èmfasi en l'avaluació ni el tractament de cada trastorn atès que excedeix l'objectiu d'aquesta assignatura i es tractarà en altres matèries.

A la Guia de l'assignatura (Apartat Recursos > Materials) es descriu el contingut específic de cada unitat i el material obligatori a treballar.

Amunt

Per a l'estudi d'aquesta assignatura compteu amb la Guia de Psicopatologia Infantil, el llibre Psicopatología del desarrollo (Ezpeleta i Toro, 2014) i el llibre Anorexia, bulímia y otros trastornos alimentarios (Raich, 2011), tots tres en format digital. Els dos primers els trobareu a l'apartat de Recursos>Materials de l'aula, i l'accés al llibre de Raich el rebreu al vostre correu electrònic del campus.

És molt important que reviseu la Guia, ja que allà es detallen les lectures que heu de treballar per a cada unitat i el que no és objecte d'avaluació.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt