Principis d'avaluació en clínica i salut Codi:  10.533    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Principis d'Avaluació en Clínica i Salut és una assignatura de tres crèdits ECTS (75 hores de treball) de l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics.

L'objectiu principal és apropar a l'alumne al procés d'avaluació en psicologia clínica i de la salut. Amb això, es complementa el que s'ha treballat a l'assignatura "Avaluació psicològica" en relació als conceptes i procediments bàsics associats a l'avaluació. Per aquest motiu, seria recomanable haver cursat i revisar el treball realitzat a l'assignatura d'Avaluació Psicològica.

És important remarcar ja en aquest pla docent el caràcter pràctic d'aquesta assignatura i la necessitat de que l'alumne revisi la literatura recomanada per tal d'ampliar els coneixements dels temes tractats.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta bàsicament en el camp de la Psicologia Clínica i de la Salut.

Amunt

Seria recomanable haver cursat prèviament les següents assignatures: Psicopatologia d'Adults; Psicologia de les Diferències Individuals; Avaluació Psicològica; Psicologia de la Personalitat; Psicopatologia Infantil. També, aquesta assignatura es complementa amb les assignatures de Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic I i II.

D'altra banda, dins de l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics, les següents assignatures optatives són un complement essencial per aquells alumnes interessats en la branca clínica, ja que presenten models d'intervenció: Avaluació i Intervenció Clínica en Adults; Avaluació i Intervenció Clínica en Nens i Adolescents; Teràpia de Conducta; Teràpia Psicoanalítica i Teràpies Humanistes i Sistèmiques.

Amunt

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Buscar i gestionar dades i materials d'investigació, sent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin a persones, a grups i a institucions.
 • Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contexts.
 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva intervenció professional.
 • Llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contexts i a la influència que en ells s'exerceixen.
 • Usar documents, texts i publicacions d'una tercera llengua (anglès).
 • Aplicar d'una manera crítica i reflexiva els coneixements, les habilitats i els valors en els diferents llocs de treball que s'ocupin.
 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Adaptar-se a l'entorn, la funció o el context, i afrontar noves funcions i responsabilitats i la generació de processos de canvi. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d'ajuda i suport.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contexts.
 • Usar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Reconèixer la naturalesa de les diferències individuals que poden influir en l'aparició o el manteniment de grups, desigualtats o problemes psicològics.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Entendre el funcionament cognitiu d'una manera integrada.
 • Identificar les característiques i els principis que expliquen el comportament normal i anormal en el vessant individual i social, considerant una perspectiva evolutiva..
 • Reflexionar sobre l'impacte de l'objecte d'estudi de la psicologia en les explicacions teòriques i les metodologies que s'utilitzen.
 • Formular i contrastar hipòtesi sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la investigació.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.
 • Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.
 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups.  
 • Definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció d'acord amb el propòsit d'aquesta intervenció en grups, comunitats i organitzacions.
 • Aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contextos que són rellevants per al servei que s'ha sol·licitat.
 • Elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació  o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

COMPETÈNCIES GENERALS UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

D'altra banda, els objectius d'aprenentatge generals de l'assignatura són: 

 • Consolidar els coneixements d'avaluació psicològica en el camp de la Psicologia Clínica i de la Salut.
 • Anticipar possibles dificultats que ens podem trobar en el moment de portar a terme l'avaluació en psicologia clínica i de la salut.
 • Aprendre a realitzar l'avaluació dels principals problemes clínics.
 • Fer una introducció a l'avaluació dels problemes més rellevants de la Psicologia de Salut.

Amunt

UNITAT 1.L'avaluació en Psicologia Clínica i de la Salut: aspectes pràctics.

Es presenta una perspectiva pràctica i àmplia de l'avaluació en Psicologia Clínica i de la Salut. Per aquest motiu, es treballa el procés d'avaluació, els aspectes ètics més rellevants i els elements que poden influir. A més, al final del mòdul es valoren diferents dificultats que us podeu trobar durant tot el procés.

UNITAT 2. L'entrevista, els sistemes de classificació i instruments diagnòstics generals.

Es presenten les característiques de l'entrevista clínica i alguns apunts pràctics per a la seva realització. També es tracten en aquest mòdul els sistemes de classificació i diversos instruments estandarditzats que poden ajudar al clínic a arribar a un diagnòstic. Per últim, s'enumeren alguns criteris que poden ser d'utilitat per tal de prendre decisions en quant a quins instruments utilitzar per al procés d'avaluació.

UNITAT 3. L'avaluació en Psicologia Clínica.

Es presenta com es porta a terme l'avaluació en els problemes que més freqüentment ens podem trobar a consulta.

UNITAT 4. L'avaluació en Psicologia de la Salut.

Per últim, es presenten aspectes generals sobre l'avaluació psicològica en salut. Però també, l'avaluació en diferents àmbits concrets dins de la psicologia de la salut. Aquest és un àmbit molt ampli i per tant resulta molt difícil abordar tots els temes en una assignatura introductòria com aquesta. Per això, s'han triat unes problemàtiques que poden ser representatives d'aquest àmbit d'intervenció i a més són molt freqüents en la societat actual com són: el dolor crònic, el càncer  i el VIH/SIDA.

Amunt

Amunt

A banda dels mòduls de l'assignatura disposeu de bibliografia recomanada al final de cada mòdul. Els professors col·laboradors us facilitaran més si ho consideren adient.

En qualsevol cas, per tal d'obtenir el màxim rendiment i aprofitament, es recomana la cerca de bibliografia complementària i actual de manera autònoma per part de l'estudiant.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt