Sociopsicologia del treball Codi:  10.535    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Sociopsicologia del treball és una assignatura destinada a introduir als estudiants a l'estudi transdisciplinar del treball, on es comprenen, principalment, dimensions d'anàlisis sociològiques i psicològiques.

El propòsit de l'assignatura es facilitar la comprensió del treball com un invariant històric i cultural i posar de manifest, alguns dels processos que el conformen com a institució central i clarament determinant a la nostra societat. Es proporciona a l'estudiant una sèrie d'eines teòriques (que no pràctiques) per a abordar el coneixement psicosocial de la nostra realitat, amb especial interès als processos directament relacionats amb el treball i amb el seu paper determinat al procés de constitució i ordenació dels diferents subjectes socials. En altres paraules, el propòsit global d'aquesta assignatura és aportar els fonaments teòrics per a poder analitzar de forma crítica el treball com a fenomen complex, que crea subjectivitats i possibilita relacions socials.

Un propòsit més específic consisteix que l'estudiant utilitzi les eines teòriques per a examinar críticament les realitats locals i globals de la construcció contemporània del treball així com diversos processos psicosocials que tenen lloc dins de les organitzacions de treball.

Amunt

Sociopsicologia del treball, és una assignatura de 3 crèdits que conjuntament amb Psicologia de les Organitzacions, Psicologia social del treball i les relacions laborals, Psicologia del lloc de treball i del desenvolupament organitzacional, Negociació i gestió del conflicte a les organitzacions i Investigació de Mercat i Qualitat de vida constitueixin les assignatures fonamentals per a la formació en psicologia del treball i les organitzacions.

S'espera que al concloure aquest pla, l'estudiant compti amb les eines necessàries per a la comprensió de la complexitat personal, col·lectiva, organitzativa i social dels fenòmens laborals, de forma que pugui realitzar diagnòstics i intervencions pertinents als seus contextos.  

Amunt

Dintre de l'especialització en psicologia del treball i de les organitzacions, l'assignatura Sociopsicologia del treball aporta instruments teòrics específics, que articulats amb la resta de la formació en psicologia, permeten a l'estudiant encarar àmbits professionals relacionats amb la investigació i la consultoria en sociologia i/o psicologia del treball, especialment en temes com: centralitat, identificació, satisfacció, motivació, significats i sentits del treball a la vida de les persones o als discursos públics institucionalitzats. 

Amunt

Per a un bon aprofitament de l'assignatura són necessaris coneixements bàsics previs en l'àrea de psicologia social i de metodologies de la investigació quantitatives i qualitatives.

Amunt

Competències bàsiques:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. 
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i  interpretar dades rellevats ( normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 
 • Que els estudiants pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat. 

Competències transversals:

 • Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional  
 • Fer una comunicació efectiva per  diferents mitjans i en diversos contextos.  
 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.  
 • Llegir d'una manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions amb relació al coneixement disciplinari disponible.  
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.   

Competències específiques:

 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus grups i organitzacions.  

 

 

 

Objectius Mòdul 1:

 • Obtenir una visió del valor del treball i del valors laborals
 • Conèixer el carácter sociohistòric i cultural del significat i el valor del treball
 • Analitzar les implicacions aixològiques de la transformació contemporànea del món del treball

 Objectius Mòdul 2:

 • Conèixer el paper central que el treball té en les nostres societats i en la nostra vida individual.
 • Conèixer els principals enfocaments teòrics que s'han elaborat per analitzar el fenomen del treball.
 • Examinar els principals elements que defineixen la problemàtica del treball remunerat
 • Examinar els principals elements que defineixen la problemàtica del treball no remunerat
 • Avaluar l'impacte de dimensions com la classe social, el gènere i l'etnicitat en el món del treball.

Objectius Mòdul 3:

 • Contextualitzar i entendre la desocupació com un fenomen complex de naturalesa econòmica, política, social i psicològica.
 • Conèixer els principals indicadors d'atur a nivell nacional i internacional.
 • Detectar l'abast i les limitacions en els mesuraments de la desocupació i en la interpretació de les dades d'atur.
 • Comprendre la relació de la desocupació amb la pobresa, la precarietat i l'exclusió social.
 • Conèixer l'evolució històrica de la investigació psicosocial sobre els impactes i conseqüències de la desocupació, la qual s'inicia en la dècada dels 30 del segle XX i es perllonga fins al dia d'avui.
 • Distingir els diferents models o aproximacions teòriques sobre l'impacte psicosocial de la desocupació.
 • Reconèixer els resultats empírics recents relatius a l'estudi dels impactes psicosocials de la desocupació.

Objectius Mòdul 4:

 • Comprendre la Responsabilitat Social Corporativa i l'Ètica a les Organitzacions com propostes per convertir el capitalisme en un sistema d'organització de la producció respectuós amb el medi ambient, la comunitat en què opera i les condicions laborals del treballador/a.
 • Analitzar el teletreball, la seva definició i conseqüències sociolaborals, com una nova forma d'organitzar l'activitat laboral.
 • Entendre el teletreball com una conceptualització alternativa a la imatge tradicional que fem servir del treball.

 

Amunt

El contingut de l'assignatura Sociopsicologia del treball s'agrupa en els següents mòduls didàctics:

 

Mòdul didàctic 1: El treball com valor en les societats humanes.

- Valor, treball i societat - La llarga marxa cap a la societat del treball

- La centralització social, cultural i personal del treball

- El treball, un valor en metamorfosi  

Mòdul didàctic 2: Sociopsicologia del treball remunerat i no remunerat

  - El treball remunerat - El treball no remunerat - Classe, gènere, etnicitat i treball  

Mòdul didàctic 3: Treball i Desocupació al segle XXI

- L'atur/Desocupació i la seva mesura

- El impacte psicosocial de la desocupació: consideracions generals

 

Mòdul didàctic 4: Nous Capitalismes i noves conceptualitzacions del treball

- Capitalismes futurs

- Teletreball

 

 

Amunt

Sociopsicologia del treball XML
Sociopsicologia del treball DAISY
Sociopsicologia del treball EPUB 2.0
Sociopsicologia del treball MOBIPOCKET
Sociopsicologia del treball KARAOKE
Sociopsicologia del treball XML
Sociopsicologia del treball HTML5
Sociopsicologia del treball PDF
Sociopsicologia del treball OAI-MPH

Amunt

El material de l'assignatura Sociopsicologia del treball és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals, l'estudiant pot ser expulsat, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt