Avaluació i intervenció social Codi:  10.536    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura té com a principal finalitat oferir una definició general dels elements característics dels processos d'intervenció i avaluació social, alhora que una visió crítica dels seus diferents paradigmes. A través de les tensions que constitueixen aquest camp disciplinar (la relació intervenció-persona intervinguda, les diferents formes de definir els problemes i les demandes socials, o l'avaluació com a forma d'intervenció) explorarem metodologies d'intervenció i avaluació aplicables a diferents àmbits, des del desenvolupament comunitari a la prevenció de drogues o la intervenció en organitzacions.

Amunt

Avaluació i Intervenció Social és una assignatura introductòria a la intervenció psicosocial i per tant està estretament relacionada amb "Psicologia comunitària i problemes socials" i "Serveis Socials i Tercer Sector" i té molts punt de contacte amb d'altres assignatures com: "Diferències humanes i diversitat cultural", "Identitat, consum i vida quotidiana", "Conflicte i Mediació", "Negociació i gestió del conflicte en les organitzacions" i "Psicologia Social del treball i relacions laborals" i "Psicologia de la ciutat i gestió urbana"

 

Amunt

Avaluació i Intervenció Social és una assignatura obligatòria i transversal a la psicologia social, la sociologia, l'antropologia, l'educació social i el treball social amb una clara vocació professionalitzadora. Té com a punt de partida casos d'intervenció i avaluació reals que s'han dut a terme en diferents contextos institucionals (ONG, Ajuntaments, Associacions, Consultories) i en diferents àmbits (drogodependència, salud mental, treball, joventut, etc). Ara bé, l'objectiu de l'assignatura no és només tècnic. Volem ensenyar com s'ha de fer un bon disseny d'intervenció i avaluació social però pensem que això no es pot deslligar de la reflexió sobre les implicacions socials i polítiques que qualsevol intervenció i avaluació té sobre les persones amb les que tractem.

 

Amunt

Avaluació  i Intervenció Social és una assignatura introductòria i per tant no demana coneixements previs. Ara bé, serà de molta utilitat que tingueu en compte el que heu treballat a "Fonaments Psicosocials del Comportament Humà", "Acció Col·lectiva" i "Introducció a les Ciències Socials".

Amunt

Avaluació i Intervenció Social és una assignatura bàsica per la resta d'assignatures d'intervenció de l'àmbit de la psicologia social, de les organitzacions, i de l'educació i, per tant, és la porta d'entrada al perfil professional de la Psicologia de la Intervenció Social.

Amunt

 Resultats d'aprenentatge: 

 • Entendre la intervenció social com una tecnologia de govern característica de les societats modernes.
 • Conèixer les característiques i procediments principals dels models tradicionals d'intervenció i avaluació social
 • Reflexionar sobre les crítiques principals als models tradicionals d'intervenció i avaluació social
 • Conèixer les característiques i procediments principals dels models d'intervenció i avaluació social participatius
 
En base a aquests objectius, treballarem l'assoliment de les següents competències: 

Competències bàsiques 
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. 
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat. 
Competències transversals 
 • Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional. 
 • Aplicar d'una manera crítica i reflexiva els coneixements, les habilitats i els valors en els diferents llocs de treball que s'ocupin. 
 • Fer una comunicació efectiva per diferents mitjans i en diversos contextos. 
 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions. 
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural. 
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix. 
 • Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball en xarxa. 
Competències específiques 
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos. 
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions. 
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions 
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i en cada intervenció. 
 • Aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions. 
 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques de les persones o grups. 
 • Definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció d'acord amb el propòsit d'aquesta intervenció en grups, comunitats i organitzacions.

Amunt

1. El camp de l'avaluació i la intervenció social

Débora Ávila Cantos, Nizaiá Cassián Yde, Sergio García García, Marta Pérez Pérez

 • La intervenció social: definició i usos
 • Genealogia de la intervenció social
 • Entendre la intervenció social com a disciplina experta
 • Replantejaments crítics en la intervenció social en les dècades de 1960 i 1970 

En aquest mòdul es fa una primera aproximació al camp de l'avaluació i la intervenció social, des d'una perspectiva genealògica, que mostra el seu procés de construcció com a disciplina experta i les seves conseqüències. Es tanca amb un repàs a les principals crítiques que es van començar a plantejar a aquest model des de la segona meitat del segle XX.  


2. La intervenció social des de la perspectives tradicionals

Marisela Montenegro Martínez, Marcel Balasch Domínguez i Blanca Callén Moreu.

 • Elements característics de la intervenció tradicional
 • Vers una perspectiva crítica de la intervenció social

En aquest mòdul s'exploren els elements característics de la intervenció social tradicional (marcs d'actuació, conceptes, mètodes i àmbits d'actuació) i es profunditza la revisió crítica de la intervenció social tradicional.


3. Perspectives participatives d'intervenció  social

Marisela Montenegro Martínez, Marcel Balasch Domínguez i Blanca Callén Moreu.

 • La lògica de les perspectives participatives
 • Intervenció i avaluació des de les perspectives participatives
 • Metodologies, processos i tècniques de les perspectives participatives 

En aquest mòdul s'analitzaran els principis generals de les perspectives participatives, les diferents fases de una intervenció d'aquest tipus i exemples concrets d'actuació. Finalment es poden visualitzar les tècniques, processos i metodologies utilitzades des d'aquestes enfocaments.

4. La intervenció social avui: tensions i possibilitats

Débora Ávila Cantos, Nizaiá Cassián Yde, Sergio García García y Marta Pérez Pérez.

 • La intervención social avui: perspectives crítiques.
 • Tensions que travessa la intervenció social.

En aquest mòdul s'analizarà la situació de la intervenció social en el context actual, marcat per la lògica neoliberal i les tensions que aquesta genera a la pràctica professional. A més a més, es visibilitzaran les resistències i oportunitats per a la transformació social que també poden sorgir en aquests contextos.

Amunt

El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic DAISY
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic EPUB 2.0
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic MOBIPOCKET
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic KARAOKE
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic HTML5
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic OAI-MPH
El projecte digital en equip Audiovisual
El projecte digital en equip Web
Cerca i localització d'informació per internet Web

Amunt

Veure els materials penjats en "Activitats" de l'aula.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt