Tècniques de documentació per a la investigació Codi:  10.537    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Tècniques de documentació per a la investigació és una assignatura del grau en Psicologia, ubicada en el sisè semestre de la titulació i amb una càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS. Els seus continguts pertanyen, d'una banda, a l'àrea de coneixement de la metodologia de les ciències del comportament i, de l'altra, a l'àmbit de la informació i documentació.

 

L'objectiu general d'aquesta assignatura és que els alumnes coneguin les principals fonts d'informació i recursos documentals en l'àmbit de les ciències socials i de la salut en general i de la Psicologia en particular, adquirint les habilitats necessàries per a cercar i gestionar la informació mitjançant el programari més adient i actualitzat en cada moment. Alhora, es pretén que els alumnes coneguin i tinguin accés a les noves possibilitats d'investigació i aplicació pràctica professional que ha obert la utilització de les xarxes telemàtiques.

 

"La documentació i informació científica i tècnica constitueix un àmbit de coneixement que, d'una banda, pot resultar nou en molts aspectes per a l'estudiant de Psicologia, ja que tracta continguts que tenen un caràcter diferencial important respecte a la major part de les altres assignatures de la titulació. D'altra banda, a causa del component tecnològic que té, és un àmbit molt dinàmic i canviant en el vessant aplicat, que requereix una actualització i revisió continuades dels continguts de la matèria."[1]

 

Els ràpids canvis en l'àmbit de la documentació ens han portat a presentar els materials d'aquesta assignatura en un format que permeti l'actualització i revisió dels continguts de forma ràpida i precisa. Proporcionen a l'alumne estratègies i eines que li permetin enfrontar-se a una necessitat informativa o d'actualització o ampliació de coneixements i resoldre-la a partir de les fonts més adequades, rigoroses i fiables, especialment utilitzant les xarxes telemàtiques.

 

[1] López de Cózar, Elena; Chisvert Perales, Mauri; Monteagudo Soto, M. J. (2010). Objectius. En Tècniques de documentació per a la investigació. Episodi 0 i noves perspectives (2a. ed., p. 7). Barcelona: FUOC.

Amunt

Tècniques de documentació per a la investigació és una assignatura que proporciona els continguts bàsics i els elements necessaris per a l'ús adequat de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) dins dels diferents camps d'aplicació en que es projecta la Psicologia. Es tracta d'una assignatura transversal, en el sentit que procura l'adquisició de les competències, habilitats i destreses fonamentals i bàsiques per al futur desenvolupament professional o d'investigació a través de les TIC.

Amunt

Qualsevol camp de la Psicologia, tant en l'àmbit professional aplicat, com en el context d'investigació, que requereixi de la cerca, consulta i elaboració de material científic-tècnic (llibres, articles, informes tècnics, tesis, etc)

Amunt

En aquesta assignatura se suposa que ja es dominen les eines ofimàtiques més habituals i es dominen les habilitat bàsiques per buscar informació per Internet, tal com es va estudiar en el mòdul corresponent de l'assignatura Multimèdia i Comunicació.

Amunt

"L'objectiu general d'aquesta assignatura és que els estudiants coneguin els recursos d'informació i documentació i les eines principals que hi ha disponibles en l'àrea de la Psicologia i en altres àrees afins que puguin ser interessants (educació, ciències de la salut, etc.), que adquireixin les habilitats necessàries per a fer cerques, i que avaluïn la informació cientificotècnica que existeix mitjançant el programari i la tecnologia més adequats i actualitzats en cada moment. Al seu torn, es pretén que els estudiants coneguin les noves possibilitats d'investigació i aplicació professional i hi tinguin accés, gràcies a la utilització d'Internet en el context de la societat de la informació i el coneixement."[1]

 

[1] López de Cózar, Elena; Chisvert Perales, Mauri; Monteagudo Soto, M. J. (2010). Les tècniques de documentació en el context del grau de Psicologia. En Tècniques de documentació per a la investigació. Episodi 0 i noves perspectives (2a. ed., p. 9). Barcelona: FUOC.

 

Competències bàsiques i generals:

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 - Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional: "la utilització de les noves tecnologies en l'àmbit de la documentació és un fet totalment reconegut. El funcionament de la xarxa Internet com a eina d'emmagatzematge, gestió i difusió d'informació bibliogràfica i documents cientificotècnics n'ha facilitat la utilització entre la comunitat d'investigadors i professionals de la Psicologia. Aquesta competència, que exigeix l'ús racional i crític de les TIC, en el context de la documentació en Psicologia es concreta a:

 • Buscar i localitzar informació a la xarxa.
 • Tractar i elaborar la informació digital obtinguda.
 • Presentar i difondre la informació digital que elabora un mateix en els entorns i recursos més adequats i amb més impacte.
 • Adquirir estratègies de comunicació a la Xarxa, és a dir, determinar els procediments més adequats de comunicació i difusió de la informació cientificotècnica, i avaluar els diversos mitjans per a publicar-la i afavorir-ne l'accés obert.
 • Adquirir una actitud digital cívica, és a dir, fer un ús adequat de la informació cientificotècnica per a l'activitat professional i investigadora, respectant els drets d'autor i el copyright. Això implica conèixer de manera explícita els procediments de citació i l'elaboració correcta de referències bibliogràfiques segons les normes pròpies de cada disciplina."[1]

 

[1] López de Cózar, Elena; Chisvert Perales, Mauri; Monteagudo Soto, M. J. (2010). Les tècniques de documentació en el context del grau de Psicologia. En Tècniques de documentació per a la investigació. Episodi 0 i noves perspectives (2a. ed., p. 9-10). Barcelona: FUOC.

 

Competències transversals

- Buscar i gestionar dades i materials de recerca, sent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin a persones, grups i institucions.

 - Interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.

 - Llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.

- Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.

- Usar documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès): "no és una competència específica imprescindible per a treballar i superar l'assignatura, però convé matisar que una part important d'informació cientificotècnica i les bases de dades bibliogràfiques més importants són internacionals, per la qual cosa es recomana, en la mesura que sigui possible, ajustar els procediments de cerca en altres idiomes -essencialment l'anglès- per tal d'obtenir més resultats i més bons. Al seu torn, s'estimula la lectura i la comprensió d'alguns d'aquests textos, de caire acadèmic, professional i general, a llengües estrangeres.

- Iniciativa emprenedora: aquesta competència es manifesta en el desenvolupament d'un projecte propi d'investigació o activitat professional psicològica, definint les necessitats informatives, identificant i explotant els recursos documentals existents i elaborant una nova informació cientificotècnica que afavoreixi el desenvolupament de la disciplina o l'aplicació professional d'aquesta.

- Expressió escrita: el desenvolupament d'aquesta competència no es limita a la correcció gramatical i els aspectes formals i de presentació, que es donen per assumits, sinó també a la creativitat, les habilitats de cerca i gestió de la informació, el pensament crític i analític, les capacitats argumentatives i la comprensió dels continguts acadèmics. Aquesta competència es manifesta en els aspectes següents:

 • Utilitzar l'escriptura d'una manera correcta a l'hora de definir els problemes i formular preguntes i hipòtesis plantejades en les activitats pràctiques.
 • Produir textos ortogràficament i gramaticalment correctes en què el registre s'adeqüi a la situació i el propòsit.
 • Utilitzar correctament el llenguatge tècnic, la terminologia i els estils expressius de la disciplina.
 • Fer servir l'escriptura per a reflexionar sobre el procés d'aprenentatge i plantejar dubtes i qüestions d'interès en contextos diversos (reflexions crítiques sobre la feina duta a terme, missatges electrònics, debats, etc.).
 • Integrar citacions de treballs de diferents autors en l'argumentació, i deixar constància de les fonts bibliogràfiques utilitzades i fer un ús correcte de les convencions bibliogràfiques establertes.
 • Argumentar per escrit idees complexes d'una manera clara, coherent i persuasiva, tenint present el tipus de destinatari (especialista o no especialista)."[1]

 

[1] López de Cózar, Elena; Chisvert Perales, Mauri; Monteagudo Soto, M. J. (2010). Les tècniques de documentació en el context del grau de Psicologia. En Tècniques de documentació per a la investigació. Episodi 0 i noves perspectives (2a. ed., p. 10). Barcelona: FUOC.

 
 Competències específiques
Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.
 

Resultats d'aprenentatge:

- Conèixer els recursos documentals principals de la Psicologia i altres àrees afins (educació, ciències de la salut, etc.)

 - Adquirir les habilitats necessàries per a la cerca d'informació davant les necessitats informatives pròpies del desenvolupament de la recerca científica.

 

Amunt

L'assignatura s'estructura en 3 mòduls:

Mòdul 1: Informació, documentació i TIC en Psicologia.

 • Els problemes actuals de la informació i la documentació científica.
 • La informació científica en Psicologia.
 • L'"accés obert" a la informació científica (Open Access).
 • Web 2.0, comunicació, treball col¿laboratiu, Psicologia i informació i documentació.


Mòdul 2: Fonts d'informació en Psicologia

 • Definició, concepte i tipologia de fonts d'informació.
 • Les fonts documentals en Psicologia.
 • Com es citen les fonts d'informació en Psicologia.


Mòdul 3: El procés de cerca i recuperació de la informació

 • Introducció: cercar informació, una activitat seqüencial.
 • De la necessitat informativa a la cerca d'informació: la formulació de la necessitat informativa.
 • La formulació del perfil de cerca.
 • Avaluació dels resultats de la cerca.
 • L'obtenció dels documents primaris.

 

Amunt

Tècniques de documentació per a la investigació Web

Amunt

El contingut de l'assignatura està disponible en format wiki, al que cal accedir des de l'apartat de Recursos de la pàgina principal de l'aula:

En aquesta wiki els estudiants trobaran els materials necessaris per a l'assoliment dels objectius de l'assignatura en diferents formats:

 • Documents PDF amb contingut teòric bàsic
 • Enllaços a web d'interès
 • Tutorials d'autoaprenentatge
 • Videos
 • Quadres exemple
 • Preguntes d'autoavaluació
 • Altres  

El seguiment de l'assignatura i de l'AC requereix l'ús de diferents eines per a la gestió de la informació i documentació, com a bases de dades especialitzades i, molt particularment, gestors documentals personals. A l'aula (apartat "Materials i fonts d'informació")[1]i al llarg del semestre s'aniran donant les orientacions necessàries per treballar-los.

 

[1] NOTA IMPORTANT: Respecte al contingut de l'assignatura (enllaços, tutorials, documentació PDF, etc.), heu de tenir en compte que, encara que s'ha fet una actualització recent, inevitablement, aquesta informació pot desaparèixer o canviar. En aquests casos es pot intentar localitzar una adreça web alternativa mitjançant la utilització d'un cercador. Fa falta introduir bé el nom de la institució, programa, etc., o del tema relacionat o qualsevol paraula que pugui estar associada amb el tema.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt